Mensenrechtenbeleid van ALDI
Mensenrechten
 1. Startpagina
 2. Mensenrechten

Onze inzet voor mensenrechten

ALDI werkt aan het beschermen van mensenrechten

Over de hele wereld werken mensen om producten voor ALDI Nord te produceren. Boeren in Nederland en Europa leveren ons groente en fruit, zuivel- en vleesproducten. Kleine boeren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbouwen koffie, cacao, thee en katoen, terwijl naaiers in Azië T-shirts en broeken voor ons maken. Binnen deze wereldwijde en vaak complexe toeleveringsketens zetten wij ons in voor de bescherming van universele mensenrechten.

Inzet voor mensenrechten bij ALDI Nord

Als ALDI zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het beschermen van mensenrechten en eerlijke arbeids- en leefomstandigheden. Wij zijn ervan overtuigd dat het succes van een onderneming alleen toekomstbestendig is wanneer mensenrechten worden erkend en beschermd. De VN richtlijnen voor het bedrijfsleven en de mensenrechten (Guiding Principles for Business and Human Rights) vormen voor ons de basis van ons handelen  . Onze inzet richt zich op het identificeren en oplossen van mogelijke negatieve gevolgen voor mensenrechten waarvoor wij rechtstreeks of indirect verantwoordelijk zijn. We verplichten ons om regelmatig en transparant te rapporteren over onze successen, vooruitgang en de uitdagingen bij de uitvoering van deze richtlijnen.

Hieronder kun je meer lezen over hoe we ons inzetten voor goede arbeidsomstandigheden in productielocaties en vind je meer informatie over onze Fairtrade producten.

Arbeidsomstandigheden

Verder lezen
Fairtrade producten van ALDI

Fairtrade

We hebben een gevarieerd aanbod aan Fairtrade artikelen in ons productgamma. Ontdek ze hier.

Verder lezen

Hieronder zie en lees je meer over hoe het ALDI Nord due diligence proces eruit ziet. 

ALDI Nord veranwoordelijkheid inzake mensenrechten: 1. beleidsverklaring, 2. bepaling van negatieve effecten, 3. maatregelen en evaluatie van doeltreffendheid, 4. Klantenmechanismen, 5. Rapportage, 6. Continue verbetering
1. Onze internationale beleidsverklaring voor mensenrechten en onze strategische doelen

Onze acties kunnen een directe of indirecte negatieve impact hebben op werknemers in onze toeleveringsketens. We spelen een belangrijke rol bij het vergroten van het bewustzijn van mensenrechten en het samenwerken met leveranciers en andere externe partijen, zoals overheden of vakbonden, om de negatieve gevolgen van zakelijke activiteiten te voorkomen of te verminderen. We erkennen dat schendingen van de mensenrechten een wereldwijd, systemisch probleem zijn dat alle economische sectoren raakt. Bepaalde groepen, zoals minderheden en vrouwen, moeten daarbij bijzondere aandacht krijgen, aangezien zij potentieel kwetsbaarder zijn voor schendingen van hun fundamentele mensenrechten. Verder erkennen we dat de ergste schendingen van mensenrechten, waaronder dwang- en kinderarbeid, zich vaak voordoen wanneer arbeidsrechten onvoldoende worden beschermd door regeringen en er geen vakbonden zijn of deze beperkt zijn in hun activiteiten.

Onze aanpak houdt rekening met de complexiteit van vraagstukken en is gericht op een continue verbetering van de processen die we inzetten om mensenrechtenschendingen te voorkomen of te beperken. ALDI respecteert alle internationaal erkende mensenrechten. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat specifieke mensenrechtenaspecten van bijzonder belang zijn voor ons als retailer, aangezien deze mogelijk sterker worden beïnvloed door onze zakelijke activiteiten. Deze omvatten het verbod op discriminatie, het recht op gezondheid en veiligheid, vrijheid van vereniging, het recht op een eerlijke beloning, naleving van werktijden en het verbod op kinder- en dwangarbeid.

Om als bedrijf te voldoen aan onze due diligence op het gebied van mensenrechten, is een duidelijke afstemming en integratie van het management vereist. ALDI heeft daarom een mensenrechtenbeleid gepubliceerd waarin ons standpunt wordt benadrukt.

“"Wij stellen het zeer op prijs dat ALDI Nord zich in een specifieke beleidsverklaring inzet voor de bescherming van de mensenrechten. De continue implementatie van due diligence processen met betrekking tot mensenrechten, zowel binnen de eigen bedrijfsactiviteiten als binnen zakelijke relaties in de waardeketen, vormt een van de kerndoelstellingen van de 10 Principles van het UN Global Compact en de Global Sustainability Goals van de Verenigde Naties."
- Marcel Engel, uitvoerend directeur, Global Compact Network Duitsland

Ons CR-beleid en de “Aanvullende Overeenkomst Sociale Normen” dienen al jaren als vaste richtlijnen voor ons en onze zakenpartners voor de implementatie van duurzame toeleveringsketens. Ze definiëren onder andere onze verwachtingen van adequate leef- en werkomstandighedenen respect voor mensenrechten binnen de productieprocessen van onze producten.

Onze strategische doelen

Binnen onze Supply Chain & Resources-strategie hebben we vijf doelen met tastbare maatregelen opgesteldop het gebied van mensenrechten. We streven ernaar om deze doelen te bereiken en de bijbehorende maatregelen tegen 2027 te implementeren om nog beter aan onze mensenrechtenverplichtingen te voldoen. We willen ons due diligence-proces verbeteren in lijn met de UNGP's, bijv. door de ontwikkeling van een dwangarbeidbeleid, een beleid om kinderarbeid te voorkomen en te vermijden, een toezegging om gendergelijkheid te bevorderen en de implementatie van Human Rights Impact Assessments (HRIA). Zeker in gebieden waar we de grootste invloed hebben, willen we samen met partners projecten uitvoeren, bijvoorbeeld om leefbare lonen te realiseren. We zullen onze effectiviteit steeds beter meten en  onze aanpak continu uitbreiden. Verder willen we voor 2025 effectieve klachtenmechanismen implementeren in onze risicovolle toeleveringsketens. Ook pleiten we publiekelijk voor mensenrechten, bijvoorbeeld door actieve deelname aan multi-stakeholder initiatieven en politieke dialoog, alsook door dialogen van deskundigen met internationale vakbonden. Daarnaast hebben we ook doelstellingen voor meer transparantie in onze toeleveringsketens in onze strategie opgenomen.

2. Vaststelling van mogelijke negatieve effecten

De productie van goederen in complexe toeleveringsketens kan negatieve gevolgen hebben voor de naleving van mensenrechten. We weten dat de grootste risico's meestal voorkomen in het stadium van primaire productie, terwijl wij de grootste directe invloed  hebben op het laatste stadium (de eindassemblage).

Voor onze non-foodproducten verkrijgen wij regelmatig inzicht in de arbeidsomstandigheden in productiefaciliteiten in hoge risicolanden. Dit gebeurt via uitgebreide sociale audits en certificeringen door onafhankelijke partijen. Wij beschouwen deze sociale audits  als een belangrijke eerste stap om informatie te verkrijgen over de naleving onze normen. Tegelijkertijd zijn wij ons ervan bewust dat dit niet altijd voldoende is om alle problemen aan het licht te brengen. Daarom voeren gespecialiseerde, lokale ALDI-medewerkers samen met onze leveranciers ook beoordelingen van productiefaciliteiten uit, de zogenaamde ALDI Social Assessments (ASA's). Tijdens deze bezoeken gaan we ter plaatse in gesprek met relevante belanghebbenden en mogelijk getroffen groepen om mensenrechtenschendingen in een vroeg stadium beter te kunnen identificeren en voorkomen. Wij betrekken onze leveranciers bij deze processen om gezamenlijk mogelijke risico's beter te identificeren,te verminderen en betere arbeidsomstandigheden te realiseren.

Als retailer richten we ons met name op het identificeren van mensenrechtenrisico's in toeleveringsketens. Naast maatregelen zoals risicoanalyses (HRRA) en impactbeoordelingen (HRIA) op het gebied van mensenrechten of evaluaties van leveranciers, hebben we het aantal sociale audits in onze foodketens verhoogd en blijven we dit doen. Onze zogenaamde Producer Assessments worden uitgevoerd met een externe dienstverlener op boerderijniveau . Alle niet-nalevingen worden bekeken en gezamenlijk besproken met elke producent, zodat noodzakelijke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd volgens een actieplan. De voortgang van de verbeteringen wordt voortdurend gemonitord en ondersteund. Als onderdeel van dit proces willen we begrijpen waar producenten problemen ondervinden bij de uitvoering van onze eisen. Door het delen van best practices met producenten en leveranciers,  willen wij verbeteringen ondersteunen en gezamenlijke leerprocessen in de sector aanjagen. Bovendien willen wij diepgaand inzicht krijgen in de productieomstandigheden in risicovolle toeleveringsketens om daaruit gerichte verbeteringen af te leiden.

"Beyond audit-approach"

Voor ons zijn sociale audits door derden een belangrijke eerste stap bij het verzamelen van informatie over de mensenrechtensituatie op onze productielocaties en het initiëren van verbeteringen. We zijn ons er echter van bewust dat ze mogelijk niet altijd een juist beeld van de arbeidsomstandigheden geven en verborgen kwesties zoals dwangarbeid, discriminatie of intimidatie mogelijk niet identificeren. Daarom streven wij naar een aanpak van ethische handel die verder gaat dan naleving en die niet alleen berust op sociale audits, maar die onze auditaanpak aanvult met extra activiteiten zoals onze eigen bezoeken ter plaatse, communicatie en opleiding met zakenpartners en producenten, deelname aan multi-stakeholder initiatieven en projecten ter plaatse. Duurzame verbetering van de arbeidsomstandigheden vereist deze coöperatieve aanpak tussen de ALDI-bedrijven en onze leveranciers. Met het ALDI Factory Advancement (AFA) project heeft ALDI een effectief instrument geïmplementeerd om de arbeidsomstandigheden in fabrieken die kleding voor ons produceren in Bangladesh te verbeteren. Het AFA-project werd in 2013 gelanceerd en richt zich op de arbeiders en managers van de fabrieken die duurzame oplossingen ontwikkelen voor betere arbeidsomstandigheden. Daarbij staat het bevorderen van de dialoog en samenwerking tussen werknemers en managers centraal. Alleen met de betrokkenheid en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van beide partijen kan op lange termijn positieve verandering worden bereikt.

Risicobeoordelingen voor mensenrechten (HRRA's)

In 2018 heeft ALDI samen met een externe, in duurzaamheid gespecialiseerde dienstverlener uitgebreid onderzoek gedaan naar de mensenrechtenrisico's binnen de voedsel- en landbouwketens. Het doel van deze risicobeoordeling was om voor heel ALDI Nord mensenrechtenrisico's binnen onze wereldwijde toeleveringsketens te identificeren en tegelijkertijd te zien waar we de grootste invloed kunnen uitoefenen. Deze analyse had betrekking op de hele toeleveringsketen, met bijzondere aandacht voor zowel de primaire productie als de productiefase.

De beoordelingen waren gebaseerd op gegevens zoals inkoopvolumes, de locaties van productie en productiefaciliteiten, evenals op gegevens over de wereldwijde handel. Ook werd informatie uit bijvoorbeeld de Global Slavery Index, de Environmental Performance Index of de corruption perception index van Transparency International meegenomen.

Zowel sociale als ecologische mensenrechtenrisico's in de toeleveringsketens werden geïdentificeerd. Voor elk productie- en herkomstland van onze producten werd een algemene risicobeoordeling uitgevoerd. Milieurisico's zoals klimaatkwetsbaarheid, waterschaarste en industriële vervuiling maakten ook deel uit van de analyse, aangezien deze factoren een indirecte impact kunnen hebben op mensenrechten.

Ook hebben we vastgesteld dat grondstoffen uit Spanje en Italië als hoogrisico-toeleveringsketen moeten worden beschouwd. Uit onze interne gegevens bleek dat een aanzienlijk deel van onze triopische vruchten uit deze landen komt. De classificatie van deze toeleveringsketens met hoog risico is gebaseerd op onze interne expertise omtrent mensenrechten en dialogen met deskundigen.

We zullen onze openbaar beschikbare risicoanalyse regelmatig updaten om de veranderende prioriteiten van onze due diligence-processen  te laten zien.

De volgende acht indicatoren zijn gebruikt voor de analyse (HRRA):

Sociale risico's

Rechten van werknemers: negatieve invloed op werknemersrechten, zoals overschrijding van de toegestane werktijden, lage lonen, gezondheids- en veiligheidsrisico's, pesterijen op het werk, intimidatie en misbruik, discriminatie of beperkte vrijheid van vereniging.

Discriminatie op grond van gender: beoordeling van ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen en het risico van mogelijke genderspecifieke discriminatie, bijvoorbeeld door misbruik of discriminatie op basis van geslacht met betrekking tot lonen en arbeidsvoorwaarden.

Kinderarbeid: risico dat kinderen werk verrichten dat een negatief effect heeft op hun gezondheid en ontwikkeling, en het risico van werk voor kinderen in de leerplichtige leeftijd.

Gedwongen en gebonden arbeid:  vormen van moderne slavernij en mensenhandel, bijvoorbeeld door druk uit te oefenen, lonen in te houden of andere vormen van dwang.

Milieurisico's

Waterschaarste: het risico dat de vraag van een land naar water groter is dan de beschikbaarheid. Dit gaat gepaard met beperkte toegang tot watervoorziening – met name voor persoonlijke consumptie en/of als een bron van inkomen.

Kwetsbaarheid voor klimaatverandering: beoordeling van het huidige en toekomstige risico dat een bepaald land wordt blootgesteld aan extreme weersomstandigheden. Daarnaast werd ook de bereidheid van de private en publieke sector om te investeren in de noodzakelijke aanpassingen geëvalueerd (bijvoorbeeld in het geval van droogte, overstroming of orkanen).

Ontbossing / landconversie: de kans dat producten worden geteeld op land dat recentelijk een bosgebied met hoge beschermingswaarde was.

Industriële vervuiling: verontreiniging door de vervaardiging van producten, die vervolgens leidt tot lucht- en waterverontreiniging, (chemisch) afval en geluidsoverlast.

Onderstaande grafieken tonen de voor ALDI geïdentificeerde grondstoffen en productgroepen met een hoog risico op mensenrechtenschendingen  en worden daarom als zeer relevant beschouwd: 

Human Rights Impact Assessments (HRIA's)

In november 2020 zijn we begonnenmet het uitvoeren van drie Human Rights Impact Assessments (HRIA's) voor verschillende voedselketens met hoge prioriteit. Het doel is om de directe en indirecte negatieve impact van onze zakelijke activiteiten op werknemers en andere betrokkenen te begrijpen en te identificeren.  We leggen extra nadruk op de specifieke mensenrechtenrisico's voor vrouwen en kleine boeren. De beoordelingen worden uitgevoerd samen met lokale experts, waarbij rekening wordt gehouden met de relevante belanghebbenden zoals werknemers, producentenorganisaties, maatschappelijke organisaties en vakbonden. Bij een HRIA beginnen we met het verzamelen van genderspecifieke gegevens om loonverschillen tussen vrouwen en mannen in onze toeleveringsketens op te sporen. We willen ook begrijpen hoe de mensen in onze toeleveringsketens door hun werk bijdragen aan de waarde van onze producten. We volgen continu de effectiviteit van onze maatregelen met betrekking tot gendergelijkheid en mensenrechten in het algemeen. Gebaseerd op de resultaten van HRIAs ontwikkelen we specifieke maatregelen om nog beter aan onze due diligence op het gebied van mensenrechten te voldoen.  We streven ernaar om tegen het einde van 2025 tot wel 12 HRIA's uit te voeren en te publiceren, ten minste één in elke risicovolle toeleveringsketen. We zullen onze risicovolle toeleveringsketens regelmatig analyseren.

Tijdens onze eerste beoordelingen deden zich enkele vertragingen voor als gevolg van de covid-19-crisis. Vooral de betrokkenheid van belanghebbenden was een uitdaging vanwege reisbeperkingen. Daardoor liep ook de afronding van de rapporten vertraging op, maar deze zijn eind 2022 gepubliceerd. De verslagen van onze HRIA's en de bijbehorende actieplannen inzake mensenrechten kunnen hieronder worden gedownload:

3. Maatregelen en evaluatie van hun doeltreffendheid

Mensenrechten in wereldwijde toeleveringsketens zijn een zeer complex onderwerp dat omintensief onderzoek en een holistische benadering vraagt, om verbeteringen op lange termijn te bereiken. Onze risicoanalyse is een belangrijke stap om potentiële mensenrechtenrisico's in de toeleveringsketens te identificeren en de juiste prioriteiten te stellen.

We zullen daarom in het bijzonder focussen op de grondstoffen met een hoge prioriteit, namelijk koffie, cacao, noten en tropisch fruit in de relevante landen van herkomst.

Daarnaast implementeren we al diverse maatregelen om mensenrechtenrisico's in onze food- en non-foodketen te verminderen:

 • Training van relevante medewerkers.
 • Het betrekken van gevestigde audit- en certificeringsschema's bij onze aankoopbeslissingen en het definiëren van duurzaamheidsdoelen, bijvoorbeeld in ons aankoopbeleid.
 • Kwalificatie van productiefaciliteiten in het kader van ons ALDI Factory Advancement Project (AFA Project).
 • Leverancierstraining.
 • Leveranciersevaluatie en intensivering van de samenwerking met leveranciers die een goede CR-prestatie hebben.
 • Uitvoering van projecten in herkomstlanden: Koffieproject in Colombia, PRO-PLANTEURS in Ivoorkust, ondersteuning van kleinschalige palmolieboeren in West-Afrika in samenwerking met Solidaridad.
 • Beoordeling van de doeltreffendheid van genomen maatregelen binnen onze projecten met betrekking tot landen van herkomst en toeleveringsketens.

Een van onze strategische doelen is om duurzaamheid te integreren in onze inkooppraktijken. Dit houdt in dat we onze verplichtingen ten aanzien van mensenrechten laten weerspiegelen in onze inkooppraktijken en een gezamenlijke benadering van onze leveranciers vereisen. Verder erkennen wij onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de normen en eisen van ALDI ook buiten onze directe leveranciers en dus ook op productieniveau worden toegepast. Daarom hebben wij onze eigen, jaarlijkse Corporate Responsibility Supplier Evaluation (CRSE) voor food- en non-foodleveranciers ontwikkeld. Het doel van deze evaluatie is om CR-criteria verder te integreren in aankoopbeslissingen, waarbij de duurzaamheidsprestaties van leveranciers verder gaan dan certificering en het uitvoeren van audits.

Leveranciers krijgen een score van A-D voor belangrijke factoren zoals de wijze waarop ze hun CR hebben opgezet en hun nalevingsprocessen, hun steun aan en relatie met productiefaciliteiten of telers en hun due diligence op het gebied van mensenrechten en milieu. Tot de beoordeelde criteria behoren onder andere de methoden van de leverancier om de arbeidsomstandigheden in het land van herkomst te controleren en of hij programma's ondersteunt die extra voordelen bieden aan werknemers en hun gezinnen. Op het gebied van arbeidsrechten kijken we vooral naar hoe productielocaties worden geselecteerd en in dienst worden genomen, of onze leveranciers interne audits uitvoeren op productielocaties, hoe de uitvoering van corrigerende maatregelen plaatsvindt en hoe onze leveranciers producenten ondersteunen met maatregelen voor capaciteitsopbouw op het gebied van mensenrechten. Een Self-Assessment Questionnaire (SAQ) vormt de basis van onze leveranciersbeoordeling, waarbij wij onze leveranciers ook vragen om bewijsmateriaal, bijvoorbeeld in de vorm van documenten. Om de antwoorden verder te valideren en de naleving van de ALDI CR-vereisten op productieniveau te beoordelen, worden de resultaten van onze on-site ALDI Producer Assessments/ALDI Social Assessments meegenomen in de score die vervolgens wordt omgezet in de eindbeoordeling van A-D.

Leveranciers met een A beoordeling hebben bijvoorbeeld een volledig geïntegreerde en strategische CR-prestatie die alle niveaus omvat, inclusief productiefaciliteiten of telers met regelmatige bezoeken ter plaatse. Daarnaast kunnen A-leveranciers productielocaties beoordelen op basis van milieu- of mensenrechtencriteria en aantonen dat alle werknemers toegang hebben tot doeltreffende en transparante klachtenmechanismen. Deze leveranciers tonen aan dat hun prestaties verder gaan dan de certificering door een degelijke interne controle uit te voeren op de eigen productielocaties en die van derden en door voortdurende verbeteringen op het gebied van CR te bevorderen, waaronder bijvoorbeeld gendergelijkheid. D-leveranciers hebben bijvoorbeeld een gebrek aan transparantie in de toeleveringsketen en aan kennis over mensenrechtenkwesties op het niveau van de boerderij of productielocatie. Leveranciers met een D beoordeling moeten daarom hun CR-prestaties verbeteren met ondersteuning van onze CR-afdeling.

Tijdens het hele CRSE-proces - van het versturen van de SAQ tot het opstellen van de eindresultaten – werken wij nauw samen met onze leveranciers. Bovendien zorgen wij voor transparantie door de evaluatieresultaten, inclusief een uitgebreide status-quo-analyse, met onze leveranciers te delen. Deze analyse wordt vervolgens gebruikt om plannen en strategieën te ontwikkelen om de sociale en milieuprestaties in de loop van het jaar te verbeteren.

In 2020 hebben we de CRSE voor onze food producten verder uitgebreid en hebben we, naast bananenleveranciers, ook alle ananasleveranciers geëvalueerd. We zijn ook begonnen met de uitrol van dit programma voor vis en zeevruchten (tonijn). Bovendien plannen wij een verdere uitrol naar andere ketens met een hoog risico, citrus en avocado, tot 2023. Ook willen wij de leveranciersbeoordeling tegen 2027 uitbreiden tot alle voedselketens met een hoog risico. De basis van onze aanpak is onze samenwerking met onze leveranciers om problemen op te lossen en verbeteringen in onze toeleveringsketens te bevorderen. Wij blijven deze dialoog in stand houden en nemen gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor het waarborgen van mensenrechten. Wij begrijpen dat het oplossen van mensenrechtenkwesties tijd kan kosten omdat het een complex en gevoelig onderwerp is. Het is niet onze aanpak om een zakelijke relatie meteen te beëindigen wanneer problemen worden vastgesteld. In plaats daarvan streven wij ernaar oplossingen te ontwikkelen in samenwerking met onze leveranciers en producenten. Bij herhaalde overtredingen en een gebrek aan vooruitgang behouden wij ons echter het recht de betreffende zakelijke relatie te beëindigen.

ALDI distantieert zich uitdrukkelijk van oneerlijke handelspraktijken, late betalingen en latere wijzigingen van leveringscontracten. Op de lange termijn willen wij een  aanpak voor verantwoord inkopen ontwikkelen.

Onze inzet voor kleine boeren

We werken met veel verschillende soorten leveranciers, van kleine familiebedrijven tot grotere internationale bedrijven. We weten dat met name kleine boeren voor specifieke uitdagingen staan. Vanwege de vele factoren waarop de boeren geen invloed hebben, zoals klimaatverandering, onvoorspelbare weersomstandigheden, internationale energieprijzen en een gebrek aan toegang tot de markt, kan het een uitdaging zijn om een stabiele hoeveelheid gewassen te produceren. Veel kleine boeren zijn vaak niet in staat om een leefbaar inkomen te verdienen en we erkennen dat we een belangrijke rol spelen om dit mogelijk te maken.

We zijn momenteel betrokken bij een aantal projecten en initiatieven, zoals ons koffieproject in Colombia (gepromoot door de Hanns R. Neumann foundation), het PRO-PLANTEURS project voor duurzame cacao of onze lidmaatschappen in het World Banana Forum en het Juice CSR Platform. We zullen deze ondersteuningin de toekomst voortzetten en uibreiden met verdere maatregelen. Daarnaast willen wij onze klanten voedingsmiddelen aanbieden die afkomstig zijn uit productieketens waar boeren een fatsoenlijke levensstandaard hebben. Wij verbinden ons ertoe op dit gebied voortdurend vooruitgang te boeken.

Onze inzet voor gender gelijkheid

ALDI vindt dat alle werknemers eerlijk moeten worden behandeld. We tolereren geen enkele vorm van discriminatie en streven naar gendergelijkheid in ons eigen bedrijf en in onze toeleveringsketens. Wij erkennen dat veel van de werknemers in onze toeleveringsketens vrouwen zijn en dat zij behoren tot degenen die het meest worden getroffen door mensenrechtenschendingen. Enkele van de problemen waarmee vrouwelijke werknemers worden geconfronteerd, zijn ongelijke behandeling, het risico van genderspecifieke discriminatie met betrekking tot lonen en arbeidsomstandigheden, beperkte toegang tot land en onderwijs en de dubbele last van betaald werk en hun onbetaalde zorg- en huishoudelijke verantwoordelijkheden. Om onze inspanningen te onderstrepen en de emancipatie van vrouwen te bevorderen, hebben wij de UN Women's Empowerment Principles ondertekend en ons internationaal beleid inzake gendergelijkheid in de toeleveringsketens van ALDI ontwikkeld.

Om het beleid uit te voeren, hebben wij ook een actieplan voor gendergelijkheid ontwikkeld. Het bevat tijdgebonden maatregelen en doelstellingen, die zijn afgestemd op ons due diligence proces voor mensenrechten.

Gendergerelateerde risico’s worden meegenomen in onze lopende duurzaamheidsrisicoanalyse om inzicht te krijgen en te onthullen in welke food en non-food ketens genderdiscriminatie risico’s groot zijn. Daarnaast zullen wij de best practices om genderkwesties in de toeleveringsketen aan te pakken verder analyseren, waarbij we rekening houden met landspecifieke omstandigheden. Hieruit zullen verdere ketenspecifieke maatregelen worden afgeleid.

Wij hebben zowel het beleid als het actieplan ontwikkeld in overleg met belanghebbenden in de toeleveringsketen en staan voortdurend met hen in contact  om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan de verwachtingen ten aanzien van ALDI als een van de toonaangevende internationale retailers. Wij zullen onze dialoog met vrouwenrechtenorganisaties en vakbonden verder versterken om beter tegemoet te komen aan de behoeften van vrouwelijke werknemers. In deze dialogen zullen we ons ook inzetten voor de vertegenwoordiging en de rechten van vrouwen, waar dat mogelijk is.

Veel van de onderliggende oorzaken van genderongelijkheid zijn moeilijk aan te pakken als individueel bedrijf, maar wij zullen ons steentje bijdragen omgendergelijkheid te bevorderen door intern en extern, binnen multi-stakeholder initiatieven en individueel, ons in te zetten voor gendergelijkheid en bewustzijn te vergroten. Wij verstrekken bijvoorbeeld richtlijnen aan onze leveranciers om de gendergelijkheid in de toeleveringsketens te versterken. Als onderdeel daarvan moedigen wij onze leveranciers aan de UN Women's Empowerment Principles te ondertekenen.

Belofte om kinderarbeid en gedwongen arbeid te beëindigen

Wereldwijd zijn er nog steeds veel mensen slachtoffer van kinder- en dwangarbeid, voornamelijk in de private sector – zowel in de industrie als in de landbouw. Deze schendingen van de mensenrechten vormen een fundamenteel risico dat we permanent willen aanpakken. Daarom voeren wij regelmatig sociale evaluaties uit in onze productiefaciliteiten om negatieve effecten op de mensenrechten te identificeren en indien nodig maatregelen te nemen. Wij beroepen ons ook op certificeringen die preventie van kinder- en dwangarbeid omvatten.

Om de relevantie van deze kwesties te benadrukken en ervoor te zorgen dat deze risico's verder geminimaliseerd worden, hebben wij begin 2021 ons internationaal beleid inzake kinderarbeid en ons internationaal beleid inzake dwangarbeid gepubliceerd. Dit beleid geldt zowel voor onze non-food- en textieltoeleveringsketens als voor onze foodtoeleveringsketens. Met ons beleid tegen dwangarbeid hanteren we een proactieve aanpak om dwangarbeid te voorkomen, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat migranten geen wervingskosten hoeven te betalen (werkgever betaalt principe).

Steun voor Europese randvoorwaarden en gezamenlijke inzet

Om systematische uitdagingen in complexe toeleveringsketens succesvol aan te pakken, willen we nog een stap verder gaan. Onze jarenlange inzet en samenwerking met verschillende belangengroepen hebben aangetoond dat de beste manier om de arbeidsomstandigheden binnen toeleveringsketens te verbeteren bestaat uit gezamenlijke initiatieven en partnerschappen. Wij blijven ons inzetten voor mensenrechten in onze initiatieven, verenigingen en in onze zakelijke relaties. Daarom steunen wij duurzame oplossingen die samenwerking van alle relevante politieke, economische en maatschappelijke actoren vereisen. In onze position paper pleiten wij voor eenEuropees wettelijk kader voor de invoering van een duidelijk omschreven, praktische en op lange termijn effectieve verplichte due diligence op het gebied van mensenrechten. Dit zorgt voor een gelijk speelveld en maakt mensenrechten in toeleveringsketens niet-onderhandelbaar. Daarnaast hebben wij samen met andere bedrijven de gezamenlijke verklaring van het Business & Human Rights Resource Centre ondertekend, waarin wij ons verheugen over de aankondiging van de Europese Commissie om een wetgevingsinitiatief te lanceren voor verplichte due diligence op het gebied van mensenrechten en milieu.

Wij zijn al betrokken bij productspecifieke multi-stakeholder initiatieven en wij verbinden ons ertoe om tegen 2021 lid te worden en actief deel te nemen aan een ander MSI dat gericht is op arbeidskwesties in risicovolle toeleveringsketens.

Voorbeelden van onze betrokkenheid:

 • Duits initiatief voor duurzame cacao (GISCO)
 • Belgische initiatief Beyond Chocolate
 • World Banana Forum
 • Fruit Juice CSR Platform
 • Duits partnerschap voor duurzaam textiel (Textilbündnis)
 • Bangladesh Accord on Fire and Building Safety
 • German Retailers Working Group on Living Income and Living Wages
 • IDH Roadmap on Living Wages
 • Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
 • Sustainable Nut Initiative

Inzet voor leefbaar loon en leefbaar inkomen

Leefbaar loon en leefbaar inkomen zijn integrale onderdelen van de mensenrechten en zijn essentieel als we ongelijkheid willen bestrijden en armoede willen uitbannen. Het inkomen en de lonen die werknemers in de wereldwijde toeleveringsketens ontvangen, zijn vaak niet voldoende om een behoorlijke levensstandaard mogelijk te maken. We erkennen dat er een kloof kan zijn tussen het wettelijke minimumloon of het daadwerkelijk betaalde loon, en een leefbaar loon of inkomen, wat mensenrechtelijke gevolgen kan hebben. Daarom streven wij ernaar om blijvende veranderingen tot stand te brengen in onze wereldwijde toeleveringsketens. Dit doen we door onze verantwoordelijke inkooppraktijken,  die een impact kunnen hebben op de arbeidsomstandigheden, lonen en inkomens, te versterken, en door de transparantie en traceerbaarheid van onze toeleveringsketen te vergroten. Proefprojecten, zoals de betaling van premies of inkomensdiversificatieprojecten, zullen bijdragen tot een fatsoenlijke levensstandaard voor arbeiders en voor boeren en hun gezinnen.

Wij begrijpen ook dat collectieve onderhandelingen een waardevolle rol kunnen spelen bij het vaststellen van leefbare lonen en het dichten van loonkloven. In de toekomst willen we collectieve onderhandelingen tussen werknemers en werkgevers in de toeleveringsketenbevorderen.

Om onze inzet en het standpunt van ALDI te benadrukken, hebben wij onze internationale position statement over leefbare lonen en inkomens ontwikkeld.

Naast de ALDI Position Statement over leefbare lonen en inkomens is ALDI Nord deel van een werkgroep van Duitse retailers (de GIZ-werkgroep) over dit onderwerp, omdat wij sterk geloven dat een effectieve en duurzame oplossing samenwerking en gelijke spelregels nodig heeft. In dit verband hebben wij ons in 2020 vrijwillig gecommitteerd aan het bevorderen van leefbare inkomens en lonen.

In 2021 werd de werkgroep het eens over concrete stappen met betrekking tot een project en de uitrol van bananen die voldoen aan de criteria voor een leefbaar loon. Meer over leefbaar loon bananen is te vinden op onze internationale website.

Onderzoek naar arbeidsomstandigheden in de Italiaanse tomatenketen

Binnen het kader van het IMVO convenant Voedingsmiddelen is het onderwerp arbeidsomstandigheden in de Italiaanse tomatenketen gezamenlijk opgepakt.  Er is in samenwerking met de andere convenantspartijen een impact assessment uitgevoerd, waarna het Centraal Bureau voor Levensmiddelen (CBL) een gezamenlijk actieplan heeft opgesteld.

Als ALDI hebben we naar aanleiding van het onderzoek gesprekken gevoerd met onze leverancier en gegevens opgevraagd over de toeleveringsketen. De productielocatie van onze tomatenconserven heeft een solide sociale certificering, die ook vereist dat due diligence uitgevoerd wordt bij de toeleveranciers (het niveau van de teelt). Daarnaast hebben we de certificeringsrapporten van de producenten (teeltniveau) opgevraagd. Dit gaf nog onvoldoende houvast om een goede beoordeling te maken van de situatie ter plaatse. Daarom zetten we zodra deze beschikbaar is in op het uitvragen van de hernieuwde versie van de GlobalG.A.P. GRASP standaard, waarin er extra aandacht is voor de rechten van seizoenarbeiders. Dit moet ons niet alleen een beter beeld van de daadwerkelijke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in onze tomatenconservenketen geven, maar ook input voor verdere gezamenlijke afstemming en actie.

4. Klachtenmechanismen

“Toegang tot herstel" is een belangrijke pijler van het due diligence framework van UNGP (the United nations Guiding Principles on Business and Human Rights). Het is de bedoeling dat doeltreffende klachtenmechanismen op operationeel niveau , een middel vormen waar klachten  van medewerkers, arbeiders of boeren "in een vroeg stadium kunnen worden aangepakt en rechtstreeks kunnen worden verholpen" (UNGP 29).

Niet alleen zijn klachtenmechanismen een manier om alle zorgen die mensen hebben in verband met de activiteiten van een bedrijf op te halen, ook ondersteunen deze mechanismen bij risicomanagement omdat problemen vroegtijdig aan het licht kunnen komen. Als onderdeel van onze verantwoordelijkheid om mensenrechten te beschermen, erkent ALDI Nord het belang van het beschikbaar stellen van passende klachtenkanalen voor iedereen die mogelijk negatieve gevolgen ondervindt van onze activiteiten, direct of indirect. Daarom heeft ALDI Nord een klokkenluidersregeling ingesteld. Onze positie als een van de laatste schakels in complexe toeleveringsketens betekent echter dat er verschillende belangrijke factoren zijn om in gedachten te houden:

 1. Om effectief te zijn, moeten klachtenmechanismen specifiek worden afgestemd op elke groep en locatie waarvoor ze worden ingesteld. Aangezien ALDI Nord producten inkooptuit veel verschillende landen, met toeleveringsketens die zich uitstrekken over continenten, overstijgt de verscheidenheid aan mechanismen die nodig zijn de capaciteiten van één bedrijf.
 2. Als alle bedrijven hun eigen klachtenmechanismen voor elke toeleveringsketen zouden instellen, zouden productielocaties overweldigd worden door individuele procedures.
 3. Bovendien zouden de betrokkenen wel eens huiverig kunnen zijn om hun klachten te uiten via een mechanisme dat wordt gehost door ALDI Nord, omdat retailers ver afstaan van arbeiders, boeren en gemeenschappen.
 4. Tot slot moeten klachten altijd worden verholpen op het niveau dat het dichtst bij de indienerstaat. Daarom fungeert een mechanisme van een retailer aan het einde van een toeleveringsketen voornamelijk als mogelijkheid als andere kanalen ontoereikend zijn.

We pakken deze uitdagingen aan:

 • door gebruik te maken van Human Rights Impact Assessments (HRIA's) om mogelijke barrières te identificeren die werknemers ondervinden bij de toegang tot klachtenmechanismen,
 • door regelmatig risicobeoordelingen uit te voeren om vast te stellen waar prioriteiten moeten worden gesteld,
 • door deel te nemen aan verschillende initiatieven die zich bezighouden met het complexe onderwerp van toegang tot klachtenmechanismen, zoals amfori,
 • door deel te nemen aan projecten die gebaseerd zijn op samenwerking en gericht zijn op het bundelen van middelen en verantwoordelijkheden van vele bedrijven om gezamenlijk een klachtenmechanisme te beheren voor een bepaald gebied, d.w.z. voor een specifieke toeleveringsketen of een specifiek land. Dit zijn bijvoorbeeld het amfori SPEAK FOR CHANGE-programma, het klachtenmechanisme voor veiligheid en gezondheid op het werk van de RMG Sustainability Council (RSC) in Bangladesh of het klachtensysteem van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Hoewel we deze stappen allemaal  zullen blijven implementeren, verfijnen en aanpassen, kunnen we op dit moment al de volgende lessen delen:

 1. Samenwerking is essentieel-  Klachtenmechanismen waarbij meerdere belanghebbenden, zoals andere retailers, brancheorganisaties en/of NGO's, samenwerken, bieden veel voordeel in vergelijking met klachtenmechanismen die door één retailer worden beheerd. Voorbdeelden van deze voordelen zijn: het effectiever toewijzen met resources, voorkomen van overlap, collectief leren en vermindering van verwarring in de keten zelf.  Ook belangrijk is dat zulke gezamenlijke klachtenmechanismen als een soort hefboom kunnen werken voor alle belanghebbenden en daardoor tot beter herstel leiden.
 2. Naamsbekendheid is belangrijk - Door klachtenmechanismen te implementeren via initiatieven of organisaties die bekend zijn bij belanghebbenden en andere actoren in een toeleveringsketen , kunnen deze mechanismen voortbouwen op het vertrouwen dat de betreffende organisatie al heeft. Dit kan de acceptatie van het mechanisme vergemakkelijken, de uitrol vereenvoudigen en de toegankelijkheid vergroten.
 3. Kwetsbare groepen blijven kwetsbaar - Een van de hoofddoelen van klachtenmechanismen is om de meest gemarginaliseerde en kwetsbare belanghebbenden die getroffen worden door bedrijfsactiviteiten in staat te stellen verhaal te halen. Beoordelen of dit doel is bereikt, is echter ook een van de moeilijkste. Het is ook onwaarschijnlijk dat groepen die nauwelijks een stem hebben in een toeleveringsketen of die moeilijk te bereiken zijn, zoals vrouwelijke werknemers of thuiswerkers, snel hun behoeften aan een klachtenmechanisme zullen delen. Om dit beter te begrijpen zijn tijd, vertrouwen en de hieronder vermelde empowermentprogramma's nodig.
 4. Het opzetten van een klachtenmechanisme is één aspect van "toegang tot herstel" - Zoals het UNGP duidelijk aangeeft, is het voorzien in een manier om belanghebbenden in staat te stellen hun klachten en zorgen te uiten slechts één van de componenten die nodig zijn om "toegang tot herstel" te bieden. Hoewel het opzetten van dit kanaal aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengt, zijn er naast het mechanisme zelf nog verschillende andere onderdelen:
  • Empowerment is een eerste vereiste - om een mechanisme effectief te laten functioneren, moeten de beoogde gebruikers zich bewust zijn van hun rechten om klachten in te dienen en hoe ze die kunnen uiten. Ze moeten ook in een positie verkeren waarin ze dit kunnen doen zonder bang te hoeven zijn voor straf of vergelding. Om dit te bereiken zijn aanvullende programma's nodig.
  • Oplossingen moeten beschikbaar zijn - Zodra de belanghebbenden in staat zijn om hun zorgen te uiten en er een mechanisme bestaat om deze te behandelen, moeten er oplossingen worden geboden voor de aangekaarte problemen. Ook moet de doeltreffendheid van de implementatie van deze oplossingen worden gecontroleerd. Dit vraagt om extra middelen, de bereidheid van degenen die bij een zaak betrokken zijn om deze aan te pakken en een systeem waarmee opvolging mogelijk is.
 5. De wisselwerking tussen de niveaus van de klachtenmechanismen vormt een cruciale uitdaging -  Zoals hierboven aangegeven, is het de bedoeling dat de klachtenmechanismen die een organisatie als ALDI Nord in de toeleveringsketens beschikbaar stelt, als verhaalsmogelijkheid dienen. Deze structuur brengt twee belangrijke uitdagingen met zich mee. Ten eerste, om te bepalen waar zo'n mechanisme het meest nodig is, zodat resources zo effectief mogelijk toegewezen kunnen worden, is een grondige analyse nodig van alle andere kanalen die in een bepaalde keten al beschikbaar zijn. De tweede uitdaging ligt in de relatie tussen een klachtenmechanisme en elke individuele indiener. Hoewel er maatregelen kunnen worden genomen om na te gaan of eerst alle lokale opties zijn benut, kan dit de algemene toegankelijkheid van het mechanisme verminderen. Dit kan op zijn beurt ook de verbetering van lokale processen op de lange termijn belemmeren.
 6. Het niveau van de mensenrechtenrisico's hangt nauw samen met de uitdagingen van het opzetten van een klachtenmechanisme - Het opzetten van klachtenmechanismen is over het algemeen een hele uitdaging. Maar deze uitdagingen worden nog groter in een toeleveringsketen of op een specifiek niveau waar de risico's voor mensenrechten bijzonder hoog zijn.  Dit betekent dat het in toeleveringsketens waar klachtenmechanismen het meest nodig zijn, dit juiste bijzonder moeilijk is om te implementeren.

Hoewel deze lijst natuurlijk niet uitputtend is, zijn dit de belangrijkste inzichten die ALDI Nord zal meenemen in de volgende stappen die we willen nemen om belanghebbenden in onze toeleveringsketens toegang te geven tot herstel.

5. Rapportage en transparantie

Transparantie van onze toeleveringsketens is een essentieel onderdeel van onze due diligence op het gebied van mensenrechten, omdat het een voorwaarde is voor het managen van sociale en milieurisico's die zijn verbonden aan de productie van onze artikelen. Daarom gebruiken we al verschillende communicatiemiddelen om maatregelen en andere informatie te geven, zoals ons duurzaamheidsverslag of deze website.  In de toekomst willen we nog opener communiceren over mensenrechtenrisico's en onze genomen maatregelen. We publiceren nu bijvoorbeeld onze productielocaties van kleding, huistextiel en schoenen. Daarnaast publiceren wij de landen van herkomst van ALDI's food toeleveringsketens met een hoog risico en werken wij deze regelmatig bij.

Countries of origin - Avocado
Countries of origin - Banana
Countries of origin - Citrus
Countries of origin - Cocao
Countries of origin - Coffee
Countries of origin - Mango
Countries of origin - Nuts

Verder zijn we begonnen met het publiceren van de namen en adressen van eerstelijnsleveranciers die in 2021 actief waren binnen hoog risico food toeleveringsketens.  We zullen het aantal toeleveringsketens en leveranciers dat we publiceren steeds uitbreiden. U kunt de gegevens hier vinden. Tegen 2027 publiceren we vervolgens informatie over alle relevante niveaus voor zes van onze toeleveringsketens met hoge prioriteit.

6. Continue verbetering

We zijn ons ervan bewust dat de implementatie van due diligence met betrekking tot mensenrechten een continu ontwikkelingsproces is. Onze relevante processen en instrumenten worden daarom regelmatig getoetst. 

Kijk voor alle laatste informatie over onze inzet op mensenrechten op onze internationale website (Engels).

Humanrights
Humanrights
Humanrights

Facebook Opt-out

In de gebruikte webbrowser is een opt-out-cookie geplaatst, die toekomstige gegevensverzameling en opslag door de Facebook-pixel op uw apparaat permanent voorkomt.

Herinnering voor
Fout! Sorry, er is een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.

Ontvang een herinnering op de dag van de actie.

Datum selectie

Herinneringsdag
2 dagen vooraf
1 dag vooraf
Op de actiedag
Tijdstip
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Opmerkingen
 • Vul tenminste de met een * gemarkeerde invoervelden in.
 • SMS-service is alleen binnen het Nederlandse mobiele netwerk mogelijk.
 • Om dit formulier te kunnen doorsturen, moet u naar de veiligheidsinstellingen van uw browser gaan en aangeven dat u de cookies accepteert.
 • De herinnering kan alleen worden verstuurd, als de geselecteerde datum zich in de toekomst bevindt.
 • Uw e-mailadres en telefoonnummer worden alleen opgeslagen om de herinnering voor een geselecteerd artikel te kunnen versturen. Let op: activering van de herinneringsservice is enkel toegestaan als u zelf ontvanger bent of indien u weet of met zekerheid kunt aannemen dat de ontvanger akkoord is met de toegestuurde herinnering.
 • Het in de juiste volgorde overnemen van de tekens is verplicht. Dit is een extra beveiliging om een verkeerd gebruik van formulieren te voorkomen. Mocht u problemen ondervinden bij het overnemen van de tekens maak dan met de knop "nieuwe tekens" een nieuwe reeks aan. U kunt ook de voorleesfunctie activeren door op het symbool met de luidspreker te klikken. Zonder invoer van de tekens is het niet mogelijk om het formulier te verzenden. Voor eventueel ongemak bij de invoer vragen wij uw begrip.
 • U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de herinneringsservice. Zie "pagina voor uitschrijving herinneringsservice"

Niet meer verkrijgbaar

Deze aanbieding is helaas niet meer geldig.

Herinnering actief!

Herinnering bevestiging

U ontvangt uw herinnering op ${date} om ${time} uur.

Bevestiging van uw e-mailadres

Bevestiging van uw telefoonnummer

Bevestiging van uw e-mailadres en telefoonnummer

U ontvangt van ons een e-mail om uw e-mailadres te bevestigen. Klik op de link in de e-mail.

U ontvangt van ons een SMS om uw telefoonnummer te bevestigen. Gebruik de code uit het bericht om de activering te bevestigen.

U ontvangt van ons een SMS en een e-mail om uw telefoonnummer en e-mailadres te bevestigen. Klik op de link in het bericht en/of gebruik de code in de SMS om de activering te bevestigen.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch