1. Startpagina
 2. Privacyregeling

Privacyregeling

Gegevensbescherming vinden wij zeer belangrijk. Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. Daarom willen wij je uitleggen welke gegevens wij wanneer en voor welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken.

Wil je meer informatie over onze huisregels klik dan hier.

Klik hier voor het melden van een beveiligingsincident of datalek.

 

Algemene informatie gegevensverwerker

De voor de gegevensverwerking in verband met onze website verantwoordelijke organisatie is:

ALDI Holding B.V.

Pascalweg 21

4104 BE Culemborg

De coördinator voor gegevensbescherming is te bereiken via het contactformulier op de website of per post naar ALDI Holding B.V., ter attentie van afdeling Risk & Compliance, Postbus 147, 4100 AC Culemborg.

 

1. Juridische basis

Verwerking van persoongegevens

Persoonsgegevens worden beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ook de Telecommunicatiewet. Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. Voor gegevens van rechtspersonen geldt deze bescherming niet. Bij persoonsgegevens gaat het om individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke feiten die met jou als persoon te maken hebben (bijvoorbeeld je naam in combinatie met je telefoonnummer of je e-mailadres). Informatie die niet rechtstreeks in verband kan worden gebracht met je werkelijke identiteit (bijvoorbeeld artikelen die je op de website worden getoond), valt hier niet onder.

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt op grond van een door jou gegeven toestemming (art. 6, lid 1, punt a AVG), voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent (art. 6, lid 1, punt b AVG), om van onze kant te voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6, lid 1, punt c AVG) of voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1, punt f AVG).

2. Verzoeken van Betrokkenen (bijv. camerabeelden)

2.1. Jouw rechten

Je kan je rechten op basis van de AVG uitoefenen middels het dataverzoek formulier.
Jij bent onze klant. Daarom kan je ons altijd vragen of wij persoonsgegevens van jou hebben opgeslagen en om wat voor gegevens het gaat.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heb je als klant of sollicitant het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te beperken, te verwijderen en op dusdanige wijze te ontvangen dat de gegevens eenvoudig over te dragen zijn aan een andere organisatie. Je hebt dus de mogelijkheid om voor jezelf op te komen als jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Recht van inzage

Je kan aan ALDI vragen welke gegevens wij van jouw verwerken, met welk doel en voor welke duur dit gebeurt, om welke categorieën van gegevens het gaat, aan welke ontvangers of categorieën van ontvangers deze gegevens worden verstrekt.

Wil je informatie hebben over hoe wij met camerabeelden omgaan, bekijk het hoofdstuk: Camerabewaking in de filialen

Recht op rectificatie, aanvulling en beperking

Je kan jouw gegevens verbeteren of aanvullen wanneer deze onjuist of onvolledig zijn. Dit houdt in dat je het recht hebt om wijzigingen aan te brengen die gaan over jouw persoonsgegevens die onjuist zijn. Op basis van de doeleinden van de verwerking heb je het recht deze gegevens aan te vullen indien persoonsgegevens onvolledig zijn.

Recht op gegevenswissing

Je kan bij het intrekken van jouw toestemming vragen of wij jouw gegevens verwijderen. Dit houdt in dat gegevens verwijderd worden wanneer mogelijk één van de volgende gevallen van toepassing is:

-        De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

-        De toestemming wordt ingetrokken voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Recht op beperking van verwerking

Dit houdt in dat je ALDI kunt vragen om het stoppen met het verwerken van jouw persoonsgegevens mits één van de volgende gevallen van toepassing is:

-        Als je het vermoeden hebt dat ALDI onjuist jouw persoonsgegevens heeft gebruikt. ALDI dient dan controle uit te voeren of de gegevens volledig en                         kloppend zijn.

-        Mocht ALDI bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken en je wil dat deze gegevens niet verwijderd worden.

-        De gegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor ALDI deze heeft verzameld, maar jij hebt deze gegevens wel nodig voor een rechtszaak.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om je beschikbare persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat te verlangen. Dit houdt in dat persoonsgegevens overgedragen worden in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou. Dit recht is alleen van toepassing als de verwerking:

-        Berust op toestemming of op basis van een contractuele overeenkomst.

-        De verwerking via geautomatiseerde processen verloopt.

Indien de gegevens door ALDI zijn gemaakt en niet door jou aan ALDI zijn gegeven, kunnen we die gegevens niet aan iemand anders overdragen.

Recht op bezwaar

Je kan in principe bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien hier een geldige reden voor is. Dit kan onder andere het geval zijn wanneer je persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van direct marketing. 

Recht op het intrekken van toestemming

Je kan altijd je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens intrekken indien hier een geldige reden voor is. Dit kan onder andere het geval zijn wanneer je persoonsgegevens worden gebruikt bij toepassing van tracking/marketing cookies. 

Recht om een klacht in te dienen

Je kan het oneens zijn met de manier waarop ALDI omgaat met jouw persoonsgegevens. Je hebt dan het recht om bij de toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen. De Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van privacywetgeving. 

3. Regionale bedrijven/filialen

3.1. Persoongegevens binnen onze filialen/regionale verkoopondernemingen.

ALDI heeft verschillende filialen en regionale verkoopondernemingen gevestigd in Culemborg, Deventer, Groningen, Roermond, Roosendaal, Zoetermeer en overige locaties. Ieder verkoopbedrijf en iedere onderneming neemt haar eigen verantwoordelijkheid om de verwerking van persoonsgegevens volgens de AVG uit te voeren.

De persoonsgegevens worden binnen onze filialen/regionale verkoopondernemingen en overige ondernemingen alleen voor de onderstaande doeleinden verzameld.
Ze worden niet voor een ander doel, met name reclame, gebruikt. 

 • Gebruik ID-scanner: in de winkel maken we gebruik van een stand-alone ID-scanner om jouw leeftijd te verifiëren. Hierbij wordt de geboortedatum van jouw identiteitsbewijs gecontroleerd voor de verkoop van alcohol en tabak. De ALDI medewerker krijgt enkel een positief of negatief signaal over de leeftijdsgrens die wordt gecontroleerd op basis van de geboortedatum. Er worden bij deze controle geen persoonsgegevens opgeslagen of verder verwerkt. 
 • Terugname van producten: jouw persoonsgegevens, te weten je voor- en achternaam, adres en telefoonnummer, worden ter controle en ter voorkoming van misbruik verwerkt. In dit geval vindt de gegevensverwerking plaats op grond van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ALDI (art. 6, lid 1, punt b AVG). Na vier weken worden de persoonsgegevens gewist.
 • Reparaties: jouw persoonsgegevens, te weten jouw voor- en achternaam, adres en telefoonnummer, worden voor het afhandelen van de reparatie verwerkt. Deze verwerking vindt plaats op grond van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ALDI (art. 6, lid 1, punt b AVG). Voor het afhandelen van de reparatie ontvangt de leverancier van het artikel je voor- en achternaam, adres en telefoonnummer ten behoeve van de toezending van het gerepareerde product en van een mogelijk noodzakelijke contactopname. Nadat de reparatie is afgehandeld worden alle persoonsgegevens gewist.
 • Verzekering: je persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, telefoonnummer) worden verwerkt voor de afhandeling van het verzekeringsgeval. De verwerking vindt plaats om te voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6, lid 1, punt c AVG) en verder om een vordering tot schadevergoeding te behandelen en daarbij de eigen verzekeraar in te schakelen om gerechtvaardigde belangen te behartigen (art. 6, lid 1, punt f AVG). Voor de afhandeling van het verzekeringsgeval en de eventuele aansluitende regeling ontvangt HDI Global SE, Westblaak 14, 3012 KL Rotterdam, je voor- en achternaam, adres en telefoonnummer. Nadat het verzekeringsgeval is afgehandeld worden de persoonsgegevens gewist.
 • Klantfactuur: je persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres) worden verwerkt voor het opstellen van facturen. De verwerking vindt plaats op grond van art. 35a Wet op de omzetbelasting juncto art. 6, lid 1, punten b en c AVG. Op grond van archiveringsvoorschriften op het gebied van belastingrecht worden de persoonsgegevens na 7 jaar gewist.
 • Sollicitaties: je persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sollicitatiebrief, curriculum vitae en diploma’s) worden verwerkt voor de gerichte vervulling van vacatures en voor het opnemen van contact met jou in het kader van een sollicitatieprocedure. De verwerking vindt plaats op grond van een toestemming (art. 6, lid 1, punt a AVG). Na vier weken worden de persoonsgegevens gewist.  

De informatie in het kader van bovenstaande doeleinden wordt niet doorgegeven aan derden (met derden worden hier niet bedoeld de ondernemingen van de groep ALDI Nord en alle Nederlandse rechtspersonen van ALDI, de verwerkers waar ALDI mee samenwerkt en overige derden aan wie we jouw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten doorzenden). Doorgifte aan organisaties gevestigd in derden landen dus buiten de EU/EER wordt tot een minimum beperkt.

3.2. Camerabewaking in de filialen

Camerabewaking in het filiaal dient voor de veiligheid van jou als klant en van onze medewerkers. De camerabewaking wordt ook gebruikt voor de opsporing van winkeldiefstallen en andere delicten. ALDI gaat hier met grote zorgvuldigheid mee om en neemt de wettelijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens serieus. Zie het privacy statement voor verdere toelichting.

ALDI maakt gebruik van cameratoezicht in onze filialen ter bescherming van klanten, medewerkers en eigendommen. Deze camera’s zijn duidelijk en zichtbaar geplaatst. Bij betreding van één van onze filialen wordt je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. ALDI heeft het gerechtvaardigd belang (art. 6, lid 1, punt f AVG) voor het verwerken van de persoonsgegevens die voortvloeien uit cameratoezicht. Daarnaast vindt ALDI het van groot belang dat de filialen veilig zijn voor klanten en medewerkers. Het camerasysteem met het bijbehorende proces is zodanig inricht dat dit zo min mogelijk impact heeft op de privacy van u als klant en onze medewerkers.

De distributiecentra en kantoren van ALDI in Nederland maken gebruik van permanent cameratoezicht rondom de betreffende panden.

Hoe lang bewaart ALDI videobeelden?

ALDI bewaart videobeelden die geregistreerd worden met onze beveiligingscamera’s niet langer dan 120 uur (5 dagen). Alleen wanneer beelden bewaard moeten worden vanwege een lopend onderzoek of op grond van een wettelijke verplichting, kan ALDI de videobeelden langer bewaren.

Wat zijn je rechten?

Als klant kan je de volgende rechten uitvoeren op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • Het recht om je camerabeelden in te zien
 • Het recht om je camerabeelden te laten verwijderen
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van camerabeelden
 • Het recht op beperking van de verwerking van camerabeelden

Je kan deze rechten uitvoeren middels het dataverzoek formulier.

3.2. WiFi in de filialen

Bij ALDI streven we naar het bieden van een veilige en prettige winkelervaring voor onze klanten. In dit kader stellen wij openbare WiFi-verbindingen beschikbaar in onze filialen, mogelijk gemaakt door T-Mobile. Wij begrijpen dat privacy van het grootste belang is en daarom willen wij je informeren over hoe we omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van deze service.

Bij het gebruik van onze openbare WiFi-verbinding zijn de voorwaarden van T-Mobile van toepassing. Het is van uiterst belang dat je deze voorwaarden zorgvuldig leest voordat je de WiFi-service gebruikt. Je kunt de voorwaarden van T-Mobile raadplegen door op deze link te klikken.

Verwerking persoonsgegevens bij gebruik van WiFi

Bij ALDI nemen we de bescherming van persoonsgegevens serieus. ALDI biedt openbare WiFi met grote zorgvuldigheid en in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regelgeving aan. We gebruiken openbare WiFi om onze klanten een handige internetverbinding te bieden, zonder onnodig inbreuk te maken op hun privacy. ALDI bewaart geen gegevens over het internetgebruik via onze openbare WiFi-verbindingen. We slaan geen persoonlijke informatie op, zoals de bezochte websites of andere onlineactiviteiten. Dit betekent dat je met een gerust hart kunt genieten van onze WiFi-service, wetende dat je privacy wordt gerespecteerd.

4. Website en cookies

4.1. Wanneer en waarvoor verzamelen, verwerken en gebruiken wij je gegevens?

Persoonsgegevens worden alleen verzameld als je deze zelf, bijvoorbeeld in het kader van een registratie voor de nieuwsbrief, bij een aanvraag via de contactpagina of bij een online sollicitatie, aan ons geeft. In deze gevallen vindt de gegevensverwerking plaats op grond van art. 6, lid 1, punt a, b, c of f AVG.

Jouw gegevens worden versleuteld verzonden. Hierdoor wordt de communicatie tussen jou en onze webserver beschermd en kan misbruik van je gegevens (zoals afluisteren) door anderen worden voorkomen. Voor het versleutelen gebruiken wij SSL (Secure Sockets Layer). Dit is een systeem waarmee bijvoorbeeld ook banken en onlineshops hun internetdiensten beveiligen.

Alle met betrekking tot onze website verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend voor de door jou gevraagde diensten en voor de behandeling van je vragen verzameld, verwerkt en gebruikt. Voor de behandeling van je vragen en het gebruik van onze diensten door jou doen wij een beroep op dienstverleners. Deze dienstverleners zijn contractueel verplicht zich te houden aan de relevante wetgeving. ALDI verwerkt en gebruikt je gegevens alleen voor advies, reclame of marktonderzoek zoals hierboven omschreven. 

 • Nieuwsbrief: met de afmelding van de abonnee door middel van single-opt-out wordt ook het e-mailadres uit de abonneedatabank verwijderd.
 • Herinneringsservice: ALDI maakt gebruik van een double-opt-in-methode voor de herinneringsservice. Enkele minuten na de aanmelding ontvang je op basis van jouw keuze een e-mail met een bevestigingslink. Pas na je bevestiging (door te klikken op de link) word je in de adressenlijst voor de ALDI-herinneringsservice opgenomen en zal je de herinnering automatisch ontvangen. Met de afmelding van de abonnee door middel van single-opt-out wordt ook het e-mailadres uit de abonneedatabank verwijderd.
 • E-mails van klanten: de door klanten verzonden e-mails worden aan de regionale maatschappijen ter beschikking gesteld en na 45 dagen gewist. Aanvullend kunnen aanvragen ook naar ALDI Inkoop worden doorgezonden. Ook deze aanvragen worden na 45 dagen gewist.
 • Aanbevelingsservice: de e-mailclient van de betrokkene wordt enkel geopend, er worden geen gegevens door ALDI opgeslagen. 
 • ALDI App: de UDID’s (Unique Device Identifier) van mobiele eindapparaten worden gewist op het moment dat de klant de mededelingenfunctie niet meer gebruikt. De protocolbestanden (logfiles) worden als volgt opgeslagen en/of gewist:
  Op de caching-webservers worden de protocolbestanden 10 dagen en op de Apache-webservers 45 dagen lokaal ter beschikking gehouden en daarna gewist.
 • Sollicitaties: zie hiertoe de alinea "Wat gebeurt er met je persoongegevens bij een online sollicitatie?"
4.2. Wat gebeurt er als je gebruik maakt van onze website?

Bij ieder bezoek aan onze website, dat wil zeggen wanneer je een bestand van onze server oproept of probeert op te roepen, worden gegevens hierover in een protocolbestand (logfile) opgeslagen.

Bij iedere oproep worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • IP-adres;
 • naam van het opgeroepen bestand;
 • datum en tijdstip van de oproep;
 • verstuurde hoeveelheid gegevens;
 • melding of de oproep is gelukt;
 • melding waarom een oproep eventueel is mislukt;
 • besturingssysteem en browsersoftware van je computer;
 • beeldschermresolutie;
 • browserstaal;
 • kleurintensiteit;
 • browser-plug-ins (Javascript, Flash-Player, Java, Silverlight, Adobe Acrobat Reader enz.);
 • de website van waaraf je ons bezoekt

De aangemaakte gegevensbestanden worden voor statistische doeleinden in logfiles opgeslagen en na statistische verwerking gewist. Wij kunnen de opgeslagen gegevens niet tot jou herleiden. De gegevens worden door ons ook niet aan derden verstrekt. Alleen in geval van een inbreuk op onze rechten behouden wij ons het recht voor een gegevensbestand aan de bevoegde autoriteiten door te sturen om de inbreuk op onze rechten te laten vervolgen.

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van art. 11.7a Telecommunicatiewet en art. 6, lid 1, punt f AVG ten behoeve van de optimalisatie van ons websiteaanbod.

4.3. Gebruik van cookies en Local Storage

Wij gebruiken op onze website zogenoemde “cookies” en benutten de lokale opslagcapaciteit van jouw browser (“Local Storage”) om je maximaal gebruikscomfort te bieden en ons onlineaanbod ook in de toekomst voor jou aantrekkelijk te maken.

4.4. Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die door de browser op je computer worden opgeslagen en informatie over het gebruik van onze website door jou bevatten. Wij gebruiken cookies onder andere om je in staat te stellen alle functionaliteit op onze website te gebruiken. Dergelijke cookies vervallen na 24 uur. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies voor statistische doeleinden, zoals het bijhouden van het aantal bezoekers op onze website. Deze blijven permanent op je computer als je ze niet wist. Via deze cookies worden geen persoonsgegevens verzameld. Tot slot maken wij gebruik van tracking cookies voor o.a. retargeting, personalisatie en advertenties. Voor dit type cookies moet je toestemming te geven voordat wij deze mogen plaatsen.

In de standaardinstelling accepteert je browser cookies. Daarom hoef je geen speciale instelling te gebruiken om cookies op je computer te kunnen opslaan. Als je het opslaan van cookies wilt deactiveren, kun je nadere informatie hierover vinden in de hulpfunctie in de menulijst van je browser. Je moet er wel op letten dat het gebruik van onze website beperkt kan worden als je cookies uitschakelt. Wij adviseren je het gebruik van cookies toe te staan omdat anders de kans bestaat dat de functionaliteit van onze website wordt beperkt.

Local Storage is een lokale opslag in je browser. Wij gebruiken de Local Storage om artikelen die je hebt toegevoegd aan je virtuele boodschappenlijstje, tijdelijk op te slaan. De opgeslagen artikelen worden automatisch gewist zodra de artikelen niet meer beschikbaar zijn op onze website. Je kan onze website ook zonder Local Storage gebruiken. De in de Local Storage verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden.

Noodzakelijke/functionele cookies

Om de website optimaal te laten werken, maakt ALDI gebruik van noodzakelijke cookies. Er is geen toestemming nodig voor het plaatsen van deze cookies.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelt ALDI statistieken van gebruikers om de website te verbeteren. Voor het bijhouden van basis statistieken is geen toestemming benodigd. Indien analytische cookies persoonlijke voorkeuren bijhouden vraagt ALDI om toestemming deze cookies te plaatsen.

Tracking cookies

Met tracking cookies houdt ALDI advertenties, persoonlijke voorkeuren en interesses bij. Naast het aanbieden van gepersonaliseerde content geeft het inzicht in hoeveel en welke advertenties je heb gezien van ALDI op websites van derde partijen (retargeting). Voor dit type cookies moet je toestemming geven voordat ALDI deze cookies mag plaatsen. 

Je kan de cookievoorkeuren aanpassen door op 'cookievoorkeuren aanpassen' te klikken in de footer van deze website.

4.5. Retargeting en gebruik van YouTube-video's

Op onze website wordt gebruik gemaakt van retargeting-technologieën. Hierdoor is het mogelijk op andere sites internetgebruikers met gerichte reclame aan te spreken die al interesse hebben getoond voor onze website en onze producten. Bij retargeting wordt de reclame getoond op basis van een op cookies gebaseerde analyse van het vorige gebruikersgedrag. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de tussenopslag van de internetbrowser van de websitebezoeker worden opgeslagen. Dankzij cookies kan de internetbrowser worden herkend. In een cookie worden niet je IP-adres en/of andere gegevens opgeslagen die te herleiden zijn tot jou. 

Bij deze door ons gebruikte technologie worden dus geen persoonsgegevens opgeslagen. Bij het gebruik van de retargeting-technologie houden wij ons aan de geldende wettelijke bepalingen op het gebied van gegevensbescherming. In het geval van retargeting cookies wordt gebruik gemaakt van profiling zodat je advertenties krijgt op basis van je persoonlijke voorkeuren. Er wordt geen gebruik gemaakt van automatische besluitvorming.

Gebruik van YouTube-video‘s

Op onze website maken wij gebruik van YouTube-video‘s, die zijn opgeslagen op http://www.youtube.com/. Je kan deze rechtstreeks vanaf onze website bekijken. Alle video‘s staan in de zogenoemde “privacymodus”. Dit betekent dat geen gegevens over jou als gebruiker worden verstrekt aan YouTube als je een video niet bekijkt. Pas wanneer je een video bekijkt, worden YouTube-cookies op je computer opgeslagen en gegevens gezonden aan YouTube-exploitant Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Bij het bekijken van een video die is opgeslagen op YouTube, worden in ieder geval de volgende gegevens verzonden naar YouTube-exploitant Google Inc.: IP-adres en cookie-ID, het specifieke adres van de op onze site geselecteerde pagina, systeemdatum en tijdstip van de oproep, identificatie van je browser.

De gegevens worden verzonden ongeacht of je bij Google een account hebt waarmee je bent ingelogd, of geen account hebt. Als je ingelogd bent, worden deze gegevens rechtstreeks aan jouw account gekoppeld. Als je dit niet wilt, moet je uitloggen voordat je de button activeert. 

YouTube respectievelijk Google Inc. slaat deze gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of een op de gebruiker toegesneden vormgeving van haar website. Dit gebeurt vooral (ook voor niet ingelogde gebruikers) om specifieke reclame te maken en andere gebruikers te informeren over jouw activiteiten op onze website. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van een gebruikersprofiel. Hiervoor moet jij je wenden tot de exploitant van YouTube, Google Inc.

Nadere informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking hiervan door Google Inc. vind je op deze website.

4.6. Regels voor persoonlijke aanbevelingen, berichten en groeten

Voor het versturen van persoonlijke aanbevelingen, berichten en groeten gelden de volgende regels:

 1. Iedere gebruiker van onze diensten is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn aanbevelingen, berichten en groeten.
 2. De gebruiker garandeert bij het gebruik van onze diensten niet te handelen in strijd met wettelijke bepalingen of de goede zeden en geen inbreuk te maken op rechten van derden. Er mag met name geen pornografische, obscene, belastende, lasterlijke, beledigende, bedreigende, demagogische of racistische inhoud of informatie worden verstuurd of gepubliceerd.
 3. Jouw verzonden aanbevelingen, berichten en groeten dienen in overeenstemming te zijn met de waarheid. De gebruiker dient rekening te houden met de belangen van de ontvanger en van andere gebruikers en mag geen inbreuk maken op hun rechten of de rechten van buitenstaanders.
 4. Auteursrechten en vergelijkbare rechten van derden dienen gerespecteerd te worden. Zonder toestemming van de houder van het recht mag informatie, inhoud of ander materiaal niet worden verstuurd.
 5. De gebruiker mag zijn identiteit niet verhullen, vooral niet als medewerker of vertegenwoordiger van ALDI Holding B.V. of een andere onderneming van het ALDI concern.
 6. De gebruiker mag onze diensten niet gebruiken voor reclamedoeleinden of andere commerciële doeleinden. Het versturen van uitspraken en/of inhoud die de ontvanger niet wenst, is verboden.
 7. Voor zover de gebruiker bij het gebruik van onze diensten handelt in strijd met bovenstaande regels of rechten van derden, vrijwaart hij ALDI Holding B.V., alle ondernemingen van het ALDI concern en hun medewerker respectievelijk vertegenwoordigers van alle hieruit voortvloeiende aanspraken van derden.
 8. ALDI Holding B.V. kan de gebruiker in geval van overtreding van een van de bovenstaande regels uitsluiten van het gebruik van de dienst.
 9. ALDI Holding B.V. is aansprakelijk voor de schade die met opzet of als gevolg van grove schuld wordt veroorzaakt door haar of haar medewerkers. Er is alleen sprake van aansprakelijkheid door schuld indien essentiële plichten niet worden nagekomen. Onder essentiële plichten worden plichten verstaan waarvan nakoming de correcte levering van de dienst mogelijk maakt en waarvan de gebruiker doorgaans mag verwachten dat deze worden nagekomen. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid of in geval van een garantietoezegging, waarvan het doel juist is om de gebruiker te beschermen tegen de ontstane schade.
 10. Het Nederlands recht is van toepassing.

 

Actieartikelen aanbevelen per e-mail
Onze klanten kunnen actieartikelen uit het actuele aanbod van ALDI per e-mail aanbevelen aan anderen. Je e-mailadres, je naam en het e-mailadres van de ontvanger worden uitsluitend opgeslagen om de aanbeveling te versturen, de ontvanger te informeren over de afzender of om bij een fout een melding te sturen. In dit geval vindt de gegevensverwerking plaats op grond van toestemming en gerechtvaardigd belang art. 6, lid 1, punten a en f AVG, met name ook om fouten bij de overdracht te verhelpen.

Houd er rekening mee dat de ontvanger het ongevraagd toesturen van een aanbeveling storend kan vinden. Je mag een aanbeveling slechts doen als je weet of er met zekerheid van kunt uitgaan dat de ontvanger akkoord gaat met het toesturen van de aanbeveling. 

5. Nieuwsbrief en andere online diensten

5.1. Nieuwsbrief

Wij informeren je graag per e-mail regelmatig over onze actuele aanbiedingen. Met je aanmelding geef je Aldi toestemming voor het verwerken van je e-mailadres om de nieuwsbrief en verdere aanbiedingen in het kader van marketingactiviteiten en tevredenheidsenquêtes naar jou te kunnen sturen. Je kan je toestemming te allen tijde intrekken. Dit kun je doen via het afmeldingsformulier. Het intrekken van je toestemming tast de rechtmatigheid van de verwerking van je e-mailadres tot aan het moment van intrekking niet aan.

ALDI neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en wil misbruik van je e-mailadres voorkomen. Hiertoe maken wij gebruik van een double-opt-in-methode. Enkele minuten na je aanmelding ontvang je een e-mail op het door jou aangegeven e-mailadres. Klik op de link in die e-mail, die zeven dagen geldig is. Pas na deze bevestiging wordt je opgenomen in de mailinglijst van de ALDI-nieuwsbrief en ontvang je de volgende nieuwsbrief automatisch.

Wij delen je e-mailadres met de volgende derden:

1. ALDI Nord (ALDI Einkauf SE & CO. oHG);
2. Arvato Bertelsmann (leverancier van een deel van het e-mailprogramma dat wij gebruiken);
3: Salesforce (leverancier van een deel van het e-mailprogramma dat wij gebruiken);
4. De Reclamefabriek (voor het versturen van de nieuwsbrief);
5. Digital Audience (om onze marketinguitingen beter op de persoonlijke behoefte van de ontvanger af te stemmen).

In dit geval vindt de gegevensverwerking plaats op grond van art. 6, lid 1, punt a AVG 
 

ALDI-nieuwsbrief tracking

Door je in te schrijven voor de nieuwsbrief geef je toestemming aan Aldi om door middel van tracking je gebruik van de nieuwsbrief voor commerciële doeleinden in kaart te brengen. Wij gebruiken deze kennis voor de voortdurende optimalisatie van ons aanbod.

Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou: 

 • IP-adressen
 • Referrer-URL
 • Locatiegegevens
 • Gebruikte randapparatuur (smartphone/tablet/desktop)
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt(e) e-mailsysteem / browser
 • Lengte en tijdstip van de sessie
 • Naam (alleen indien je die opgeeft)
 • Geboortedatum (alleen indien je die opgeeft)
 • Interesses (alleen indien je die opgeeft) 

Wij delen deze persoonsgegevens alleen met Arvato Bertelsmann en Salesforce (leveranciers van de e-mailprogramma's dat wij gebruiken) en met ALDI-Nord. 

Bij het tracken maken wij gebruik van de volgende tracking pixel:

Naam: Tracking Host /es
Naam: Salesforce pixel

Bewaartermijn Elettershop: 1 jaar
Bewaartermijn Salesforce: na het uitschrijven van de nieuwsbrief worden je gegevens binnen 24 uur verwijderd.

5.2.Privacystatement ALDI wijn-matchmaker
 • Als je een extra wijnsuggestie aanvraagt via de wijn-matchmaker, vragen wij je naam en  e-mailadres.
 • Wij verwerken deze persoonsgegevens voor het volgende doeleinde: het toesturen van een extra wijnsuggestie.
 • Wij bewaren je persoonsgegevens totdat de extra wijnsuggestie verstuurd is. Hierna worden je persoonsgegevens verwijderd.
 • Wij verstrekken je e-mailadres aan De Reclamefabriek. Zij verzorgt de actiewebsite voor ons en verstrekt je e-mailadres alleen aan haar onderaannemer Red Button Digital.
 • In dit geval vindt de gegevensverwerking plaats op grond van art. 6, lid 1, punt a AVG: toestemming van de betrokkene.
5.3. Privacy statement Winactie, Verjaardagslijstje, Sinterklaas
 • Bij het uitvoeren van deze actie verwerken wij bepaalde persoonsgegevens, namelijk het e-mailadres (van alle deelnemers) en de adresgegevens (van de winnaars).
 • Wij verwerken deze persoonsgegevens voor het volgende doeleinde: het uitvoeren van de actie, waaronder het versturen van de prijzen naar de winnaars.
 • Wij bewaren deze persoonsgegevens voor een termijn van acht weken na het einde van de looptijd van de actie.
 • In dit geval vindt de gegevensverwerking plaats op grond van art. 6, lid 1, punt b AVG: ter uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ALDI.

6. App

Voor meer informatie over hoe we persoonsgegevens verwerken binnen de ALDI App klik hier.

7. Klantenservice

7.1. Persoongegevens bij klantenservice

Om de dialoog met onze klanten te verbeteren volgens je behoeften, bieden we je de mogelijkheid om ons feedback te geven. Dit gebeurt op vrijwillige basis en anoniem via een open en niet-gepersonaliseerde link die in de e-mailcommunicatie is opgenomen.

Volgend op je toestemming volgens art. 6, lid 1, punt a van de AVG ontvang je een e-mail met een link naar een anonieme enquête waarmee je jouw ervaringen met onze klantenservice kunt beoordelen. De link brengt je naar de feedbackpagina van onze contractuele verwerker Insocial B.V.

In de context van de anonieme enquête worden er geen karakteristieke persoonsgegevens gevraagd waardoor we conclusies kunnen trekken over jou als deelnemer aan de enquête. Zorg ervoor dat je geen namen of andere persoonsgegevens vermeldt waardoor conclusies kunnen worden getrokken over jou of een andere persoon.

Als je persoonsgegevens  zoals je leeftijd, geslacht en regio hebt ingevoerd, beschouwen we dit als vrijwillig. We verwerken deze persoonsgegevens op grond van toestemming (Art. 6, lid 1, punt a van de AVG) en op basis van onze rechtmatige belangen (Art. 6, lid 1, punt f van de AVG) om de dialoog met onze klanten verder te verbeteren.

Je feedback zal uitsluitend voor interne evaluaties worden gebruikt. Als je persoonsgegevens hebt ingevuld, worden deze geanonimiseerd in de evaluatie van de feedback.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in ons Salesforce systeem en na 90 dagen automatisch verwijderd.

Volgend op je toestemming volgens Art. 6, lid 1, punt a) van de AVG ontvang je een e-mail met een link naar een anonieme enquête waarmee je jouw ervaringen met onze klantendienst kunt beoordelen.

De link brengt je naar de feedbackpagina van onze contractuele verwerker Qualtrics LLC

Telefoongesprekken die plaatsvinden via 088-2029300 worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden.

8. Sollicitatie

8.1. Sollicitatieprocedure

Ten eerste verwerken wij jouw persoonsgegevens met als doel het doorlopen van onze sollicitatieprocedure. Met dit doel verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jouw:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Opleidingsniveau;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Cv;
 • Beschikbaarheid uren/dagen per week;
 • Gegevens uit de selectietest;
 • Overige persoonsgegevens die u noemt in uw motivatie.

De grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst (Art. 6, lid 1, punt b van de AVG) die mogelijk tot stand komt tussen ALDI en u. Om de gegevens te mogen verwerken ten behoeve hiervan vragen wij van jou expliciet toestemming voor het verkrijgen van deze gegevens bij het starten van de sollicitatieprocedure.

Assesments

ALDI maakt gebruik van online assessments om de geschiktheid van jou als kandidaat objectief te kunnen beoordelen. Voor functies in de winkel en functies in het distributiecentrum beoordelen we dit aan de hand van assessments in Harver. Hierbij maken we gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming. We vragen je daarbij expliciet om je toestemming (Art. 6, lid 1, punt a van de AVG).

Voor kantoorfuncties worden de e-assessments van GITP ingezet. Het assessment bestaat uit een vaardigheidstest en een persoonlijkheidsvragenlijst. Bij het indienen van je sollicitatie geef je toestemming (Art. 6, lid 1, punt a van de AVG) voor het e-assessment van GITP en de verwerking van gegevens in het GITP online platform. De resultaten worden verwerkt om te beoordelen of je voldoet aan de functie-eisen. 

Talent pool

Bij een sollicitatie worden je gegevens, als onderdeel van de sollicitatieprocedure, opgenomen in onze recruitment systemen. Indien je daarnaast toestemming geeft maak je deel uit van een Talent Pool. Dit betekent dat jouw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan andere bedrijven binnen de ALDI Nord-groep. De toestemming die je hiervoor hebt gegeven kan je altijd weer intrekken.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de bovenstaande doeleinden waarvoor wij deze verwerken, tenzij wij dit wettelijk verplicht is. Wij hanteren hierbij de volgende specifieke bewaartermijnen:

1.   Voor het doeleinde “Sollicitatieprocedure” bewaren wij jouw persoonsgegevens voor een termijn van vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure of voor een termijn van maximaal één jaar na het einde van de sollicitatieprocedure indien je hier toestemming voor hebt gegeven (i.g.v. Talent Pool). Deze bewaartermijnen zijn van toepassing indien je de functie niet hebt gekregen.

2.  Als je toestemming hebt gegeven voor het doeleinde “Contact” dan bewaren wij jouw persoonsgegevens voor een termijn van 12 maanden. 

8.2. Verstrekken van je persoonsgegevens aan derden

Verstrekken van je persoonsgegevens ten behoeve van reclame als je hiervoor toestemming hebt gegeven (geen derden in deze zin zijn de ondernemingen van het ALDI concern). Derden ontvangen je persoonlijke gegevens van ons alleen op de in deze privacyregeling beschreven wijze. Het is mogelijk dat je gegevens aan derden worden verstrekt die mogelijk buiten de EU/EER (bijvoorbeeld Verenigde Staten) gevestigd zijn.

Momenteel is het privacy shield als ongeldig verklaard door het Europese Hof van Justitie. ALDI monitort deze ontwikkelingen en indien nodig past ALDI het privacy-beleid hierop aan. Vooralsnog zorgt ALDI voor een adequaat niveau van gegevensbescherming met passende technische en organisatorische maatregelen.

Als wij werken met externe leveranciers en deze leveranciers verwerken voor ons persoonsgegevens, dan sluiten wij met hen een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de AVG. 

9. Google-recencies en tevredenheidsonderzoek

9.1 Google recensies

ALDI streeft ernaar om de winkelervaring te optimaliseren op basis van feedback van onze klanten. Daarom gebruiken we de Google Reviews die door onze klanten zijn gepubliceerd om een overzicht te krijgen van de klanttevredenheid. De Google-reviews worden aan ons verstrekt door Google , dat hiertoe geautoriseerd is onder de overeenkomst met de reviewers. Je kunt meer te weten komen over de verwerking van persoonsgegevens door Google Reviews op [Privacybeleid - Privacybeleid & Gebruiksvoorwaarden - Google]. We verwerken alleen de sterrenbeoordeling en de informatie in de beoordelingsteksten, inclusief de datum en tijd van de beoordelingen. We verwerken niet de namen van de recensenten. Bovendien anonimiseren we persoonlijke gegevens in de beoordelingsteksten direct na ontvangst. We slaan geen persoonlijke gegevens op.

 

9.2 Tevredenheidsonderzoek

We gebruiken ook de resultaten van korte, anonieme klantenenquêtes waarin klanten de mogelijkheid krijgen om ons werk te beoordelen en opmerkingen en beoordelingen te geven. Als deze opmerkingen en beoordelingen persoonlijke gegevens bevatten, anonimiseren we ze onmiddellijk. Persoonlijke gegevens worden ook hier niet opgeslagen.

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van het gerechtvaardigde belang van ALDI op grond van art. 6 lid 1 sub f) GDPR, dat voortvloeit uit het doel om de winkelervaring van onze klanten in onze winkels te optimaliseren.

Contact met ALDI

Je kan ons altijd via ons contactformulier informatie en vragen sturen.

Deze gegevensverwerking vindt plaats op grond van toestemming (Art. 6, lid 1, punt a AVG). Deze onderneming doet zijn best om jouw vragen zo snel en goed mogelijk te beantwoorden. Wij sturen eventuele klachten door naar de leverancier, of we handelen de klachten zelf af. Deze gegevensverwerking kan plaatsvinden op grond van overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang (Art. 6, lid 1, punten b, c en f AVG), vooral om je klacht snel en goed te behandelen.

Je gegevens worden niet voor een ander doel, zoals reclame, gebruikt. Na 365 dagen worden ze gewist.

Indien je per post een vraag of klacht wilt indienen kan dit naar de onderstaande postadressen van het regionaal verkoopbedrijf dat voor jou relevant is. 

Aldi Culemborg B.V.
T.a.v. Manager Services
Postbus 528
4100 AM CULEMBORG

 

Aldi Groningen B.V.
T.a.v. Manager Services
Postbus 7079
9701 JB GRONINGEN

Aldi Deventer B.V.
T.a.v. Manager Services
Postbus 791
7100 AT DEVENTER

Aldi Roermond B.V.
T.a.v. Manager Services
Postbus 1335
6040 KH ROERMOND

Aldi Roosendaal B.V.
T.a.v. Manager
Services
Postbus 1850
4700 BW
ROOSENDAAL
 

Aldi Zoetermeer B.V.
T.a.v. Manager Services
Postbus 132
2665 ZJ
BLEISWIJK

 

Aldi Inkoop B.V.
T.a.v. Coördinator AVG
Postbus 147
4100 AC CULEMBORG

Aldi Business Services B.V.
T.a.v. Coördinator AVG
Postbus 147
4100 AC CULEMBORG

Aldi Vastgoed B.V.
T.a.v. Coördinator AVG
Postbus 147
4100 AC CULEMBORG

 

Facebook Opt-out

In de gebruikte webbrowser is een opt-out-cookie geplaatst, die toekomstige gegevensverzameling en opslag door de Facebook-pixel op uw apparaat permanent voorkomt.

Herinnering voor
Fout! Sorry, er is een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.

Ontvang een herinnering op de dag van de actie.

Datum selectie

Herinneringsdag
2 dagen vooraf
1 dag vooraf
Op de actiedag
Tijdstip
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Opmerkingen
 • Vul tenminste de met een * gemarkeerde invoervelden in.
 • SMS-service is alleen binnen het Nederlandse mobiele netwerk mogelijk.
 • Om dit formulier te kunnen doorsturen, moet je naar de veiligheidsinstellingen van je browser gaan en aangeven dat je de cookies accepteert.
 • De herinnering kan alleen worden verstuurd, als de geselecteerde datum zich in de toekomst bevindt.
 • Je e-mailadres en telefoonnummer worden alleen opgeslagen om de herinnering voor een geselecteerd artikel te kunnen versturen. Let op: activering van de herinneringsservice is enkel toegestaan als je zelf de ontvanger bent of indien je weet of met zekerheid kunt aannemen dat de ontvanger akkoord is met de toegestuurde herinnering.
 • Het in de juiste volgorde overnemen van de tekens is verplicht. Dit is een extra beveiliging om een verkeerd gebruik van formulieren te voorkomen. Mocht je problemen ondervinden bij het overnemen van de tekens maak dan met de knop "nieuwe tekens" een nieuwe reeks aan. Je kunt ook de voorleesfunctie activeren door op het symbool met de luidspreker te klikken. Zonder invoer van de tekens is het niet mogelijk om het formulier te verzenden. Voor eventueel ongemak bij de invoer vragen wij je begrip.
 • Je kunt op elk moment uitschrijven voor de herinneringsservice. Zie "pagina voor uitschrijving herinneringsservice"

Niet meer verkrijgbaar

Deze aanbieding is helaas niet meer geldig.

Herinnering actief!

Herinnering bevestiging

Je ontvangt je herinnering op ${date} om ${time} uur.

Bevestiging van je e-mailadres

Bevestiging van je telefoonnummer

Bevestiging van je e-mailadres en telefoonnummer

Je  ontvangt van ons een e-mail om uw e-mailadres te bevestigen. Klik op de link in de e-mail.

Je ontvangt van ons een SMS om uw telefoonnummer te bevestigen. Gebruik de code uit het bericht om de activering te bevestigen.

Je ontvangt van ons een SMS en een e-mail om uw telefoonnummer en e-mailadres te bevestigen. Klik op de link in het bericht en/of gebruik de code in de SMS om de activering te bevestigen.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch