1. Startpagina
 2. Privacyregeling

Privacyregeling

Geachte klant,

Gegevensbescherming vinden wij zeer belangrijk. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Daarom willen wij u uitleggen welke gegevens wij wanneer en voor welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken.

Wilt u meer informatie over onze huisregels klik dan hier.

Inleidende opmerkingen over gegevensbescherming

De voor de gegevensverwerking in verband met onze website verantwoordelijke organisatie is:

ALDI Holding B.V.

Pascalweg 21

4104 BE Culemborg

De coördinator voor gegevensbescherming is te bereiken via het contactformulier op de website of per post naar ALDI Holding B.V., ter attentie van afdeling Risk & Compliance, Postbus 147, 4100 AC Culemborg.

Wilt u uw recht van betrokkene uitoefenen doe dat middels het dataverzoek formulier.
Klik hier voor het melden van een beveiligingsincident of datalek.

Privacymeter

Privacymeter

Hoogste score bescherming online klantgegevens Bron: Consumentenbond Privacymeter supermarkten december 2020.

Meer informatie

Juridische basis

Persoonsgegevens worden beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ook de Telecommunicatiewet. Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. Voor gegevens van rechtspersonen geldt deze bescherming niet. Bij persoonsgegevens gaat het om individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke feiten die met u als persoon te maken hebben (bijvoorbeeld uw naam in combinatie met uw telefoonnummer of uw e-mailadres). Informatie die niet rechtstreeks in verband kan worden gebracht met uw werkelijke identiteit (bijvoorbeeld artikelen die u op de website worden getoond), valt hier niet onder.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt op grond van een gegeven toestemming (art. 6, lid 1, punt a) AVG), voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (art. 6, lid 1, punt b) AVG), om van onze kant te voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6, lid 1, punt c) AVG) of voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1, punt f) AVG).

Verwerking van persoonsgegevens in onze filialen/regionale verkoop ondernemingen

ALDI heeft verschillende filialen en regionale verkoopondernemingen gevestigd in Culemborg, Deventer, Groningen, Roermond, Roosendaal, Zoetermeer en overige ondernemingen. Ieder verkoopbedrijf en onderneming neemt haar eigen verantwoordelijkheid om de verwerking van persoonsgegevens volgens de AVG uit te voeren.

De persoonsgegevens worden binnen onze filialen/regionale verkooponderneming en overige ondernemingen uitsluitend voor de onderstaande doeleinden verzameld.
Ze worden niet voor een ander doel, met name reclame, gebruikt. 

 • Gebruik ID-scanner: in de winkel maken we gebruik van een stand-alone ID-scanner om uw leeftijd te verifieren. Hierbij wordt de geboortedatum van uw identiteitsbewijs gecontroleerd omtrent de verkoop van alcohol en tabak. De ALDI medewerker krijgt enkel een positief of negatief signaal over de leeftijdsgrens die wordt gecontroleerd op basis van de geboortedatum, er worden bij deze controle geen persoonsgegevens opgeslagen of verder verwerkt. 
 • Terugname van producten: uw persoonsgegevens, te weten uw voor- en achternaam, adres en telefoonnummer, worden ter controle en ter voorkoming van misbruik verwerkt. De gegevensverwerking vindt plaats op grond van een toestemming (art. 6, lid 1, punt a) AVG en op grond van onze gerechtvaardigde belangen bij het voorkomen van misbruik (art. 6, lid 1, punt f) AVG). Na vier weken worden de persoonsgegevens gewist.
 • Reparaties: uw persoonsgegevens, te weten uw voor- en achternaam, adres en telefoonnummer, worden voor het afhandelen van de reparatie verwerkt. De verwerking vindt plaats op grond van een toestemming. Voor het afhandelen van de reparatie ontvangt de leverancier van het artikel uw voor- en achternaam, adres en telefoonnummer ten behoeve van de toezending van het gerepareerde product en van een mogelijk noodzakelijke contactopname. Nadat de reparatie is afgehandeld worden alle persoonsgegevens gewist.
 • Verzekering: uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, telefoonnummer) worden verwerkt voor de afhandeling van het verzekeringsgeval. De verwerking vindt plaats om te voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6, lid 1, punt c) AVG) en verder om een vordering tot schadevergoeding te behandelen en daarbij de eigen verzekeraar in te schakelen om gerechtvaardigde belangen te behartigen (art. 6, lid 1, punt f) AVG). Voor de afhandeling van het verzekeringsgeval en de eventuele aansluitende regeling ontvangt HDI Global SE, Westblaak 14, 3012 KL Rotterdam, uw voor- en achternaam, adres en telefoonnummer. Nadat het verzekeringsgeval is afgehandeld worden de persoonsgegevens gewist.
 • Klantfactuur: uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres) worden verwerkt voor het opstellen van facturen. De verwerking vindt plaats op grond van art. 35a Wet op de omzetbelasting juncto art. 6, lid 1, punten b) en c) AVG. Op grond van archiveringsvoorschriften op het gebied van belastingrecht worden de persoonsgegevens na 7 jaar gewist.
 • Sollicitaties: uw persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sollicitatiebrief, curriculum vitae en diploma’s) worden verwerkt voor de gerichte vervulling van vacatures en voor het opnemen van contact met u in het kader van een sollicitatieprocedure. De verwerking vindt plaats op grond van een toestemming. Na vier weken worden de persoonsgegevens gewist.  

De informatie in het kader van bovenstaande doeleinden wordt niet doorgegeven aan derden (met derden worden hier niet bedoeld de ondernemingen van de groep ALDI Nord en alle Nederlandse rechtspersonen van ALDI, de verwerkers waar ALDI mee samenwerkt en overige derden aan wie we uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten doorzenden). Doorgifte aan organisaties gevestigd in derden landen dus buiten de EU/EER gebeurt ook niet 

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Verstrekken van uw persoonsgegevens ten behoeve van reclame als u hiervoor toestemming heeft gegeven (geen derden in deze zin zijn de ondernemingen van het ALDI concern). Derden ontvangen uw persoonlijke gegevens van ons alleen op de in deze privacyregeling beschreven wijze. Het is mogelijk dat uw gegevens aan derden worden verstrekt die mogelijk buiten de EU/EER (bijvoorbeeld Verenigde Staten) gevestigd zijn.

Momenteel is het privacy shield als ongeldig verklaard door het Europese Hof van Justitie. ALDI monitort deze ontwikkelingen en indien nodig past ALDI het privacy-beleid hierop aan. Vooralsnog zorgt ALDI voor een adequaat niveau van gegevensbescherming met passende technische en organisatorische maatregelen.

Camerabewaking in de filialen

Camerabewaking in het filiaal dient voor de veiligheid van u als klant en van onze medewerkers. De camerabewaking wordt ook gebruikt voor de opsporing van winkeldiefstallen en andere delicten. ALDI gaat hier met grote zorgvuldigheid mee om en neemt de wettelijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens nauw in acht. Zie het privacy statement voor verdere toelichting.

ALDI maakt gebruik van cameratoezicht in onze filialen ter bescherming van klanten, medewerkers en eigendommen. Deze camera’s zijn duidelijk en zichtbaar geplaatst. Bij betreding van één van onze filialen wordt u op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. ALDI heeft het gerechtvaardigd belang voor het verwerken van de persoonsgegevens die voortvloeien uit cameratoezicht. Daarnaast vindt ALDI het van groot belang dat de filialen veilig zijn voor klanten en medewerkers. Het camerasysteem met het bijbehorende proces is zodanig inricht dat dit zo min mogelijk impact heeft op de privacy van u als klant en onze medewerkers.

Hoe lang bewaart ALDI videobeelden?

ALDI bewaart videobeelden die geregistreerd worden met onze beveiligingscamera’s niet langer dan 120 uur (5 dagen). Alleen wanneer beelden bewaard moeten worden vanwege een lopend onderzoek of op grond van een wettelijke verplichting, kan ALDI de videobeelden langer bewaren.

Wat zijn uw rechten?

Als klant kunt u de volgende rechten uitvoeren ten behoeve van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 •  Het recht om uw camerabeelden in te zien
 • Het recht om uw camerabeelden te laten verwijderen
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw camerabeelden
 • Het recht op beperking van de verwerking van uw camerabeelden

U kunt dit uitvoeren middels het dataverzoek formulier.

Wat gebeurt er als u gebruik maakt van onze website?

ALDI logo op een laptop

Bij ieder bezoek aan onze website, dat wil zeggen wanneer u een bestand van onze server oproept of probeert op te roepen, worden gegevens hierover in een protocolbestand (logfile) opgeslagen.

Bij iedere oproep worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • IP-adres;
 • naam van het opgeroepen bestand;
 • datum en tijdstip van de oproep;
 • verstuurde hoeveelheid gegevens;
 • melding of de oproep is gelukt;
 • melding waarom een oproep eventueel is mislukt;
 • besturingssysteem en browsersoftware van uw computer;
 • beeldschermresolutie;
 • browsertaal;
 • kleurintensiteit;
 • browser-plug-ins (Javascript, Flash-Player, Java, Silverlight, Adobe Acrobat Reader enz.);
 • de website van waaraf u ons bezoekt

De aangemaakte gegevensbestanden worden voor statistische doeleinden in logfiles opgeslagen en na statistische verwerking gewist. Wij kunnen de opgeslagen gegevens niet tot u herleiden. De gegevens worden door ons ook niet aan derden verstrekt. Alleen in geval van een inbreuk op onze rechten behouden wij ons het recht voor een gegevensbestand aan de bevoegde autoriteiten door te sturen om de inbreuk op onze rechten te laten vervolgen.

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van art. 11.7a Telecommunicatiewet en art. 6, lid 1, punt f) AVG ten behoeve van de optimalisatie van ons websiteaanbod.

Gebruik van cookies en Local Storage

Wij gebruiken op onze website zogenoemde "cookies" en benutten de lokale opslagcapaciteit van uw browser (“Local Storage“) om u maximaal gebruikscomfort te bieden en ons onlineaanbod ook in de toekomst voor u aantrekkelijk te maken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen en informatie over het gebruik van onze website door u bevatten. Wij gebruiken cookies onder andere om u in staat te stellen alle functionaliteit op onze website te gebruiken. Dergelijke cookies vervallen na 24 uur. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies voor statistische doeleinden, zoals het bijhouden van het aantal bezoekers op onze website. Deze blijven permanent op uw computer als u ze niet wist. Via deze cookies worden geen persoonsgegevens verzameld. Tot slot maken wij gebruik van tracking cookies voor o.a. retargeting, personalisatie en advertenties. Voor dit type cookies dient u toestemming te geven voordat wij deze mogen plaatsen.

In de standaardinstelling accepteert uw browser cookies. Daarom hoeft u geen speciale instelling te gebruiken om cookies op uw computer te kunnen opslaan. Als u het opslaan van cookies wilt deactiveren, kunt u nadere informatie hierover vinden in de hulpfunctie in de menulijst van uw browser. U moet er wel op letten dat het gebruik van onze website beperkt kan worden als u cookies uitschakelt. Wij adviseren u het gebruik van cookies toe te staan omdat anders de kans bestaat dat de functionaliteit van onze website wordt beperkt.

Local Storage is een lokale opslag in uw browser. Wij gebruiken de Local Storage om artikelen die u hebt toegevoegd aan uw virtuele boodschappenlijstje, tijdelijk op te slaan. De opgeslagen artikelen worden automatisch gewist zodra de artikelen niet meer beschikbaar zijn op onze website. U kunt onze website ook zonder Local Storage gebruiken. De in de Local Storage verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden.

Noodzakelijke/functionele cookies

Om de website optimaal te laten werken, maakt ALDI gebruik van noodzakelijke cookies. Er is geen toestemming nodig voor het plaatsen van deze cookies.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelt ALDI statistieken van gebruikers om de website te verbeteren. Voor het bijhouden van basis statistieken is geen toestemming benodigd. Indien analytische cookies persoonlijke voorkeuren bijhouden vraagt ALDI om toestemming deze te plaatsen.

Tracking cookies

Met tracking cookies houdt ALDI advertenties, persoonlijke voorkeuren en interesses bij. Naast het aanbieden van gepersonaliseerde content geeft het inzicht in hoeveel en welke advertenties u heeft gezien van ALDI op websites van derde partijen (retargeting). Voor dit type cookies dient u toestemming te geven voordat ALDI deze mag plaatsen. 

U kunt de cookievoorkeuren aanpassen door op 'cookievoorkeuren aanpassen' te klikken in de footer van deze website.

Cookieoverzicht

Deze tabel is weergegeven door middel van een functionele cookie genaamd cookieconsent.io. Deze cookie onderzoekt welke cookies actief zijn op de website van ALDI en geeft deze weer in de bovenstaande tabel. 

Retargeting

Op onze website wordt gebruik gemaakt van retargeting-technologieën. Hierdoor is het mogelijk op andere sites internetgebruikers met gerichte reclame aan te spreken die al interesse hebben getoond voor onze website en onze producten. Bij retargeting wordt de reclame getoond op basis van een op cookies gebaseerde analyse van het vorige gebruikersgedrag. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de tussenopslag van de internetbrowser van de websitebezoeker worden opgeslagen. Dankzij cookies kan de internetbrowser worden herkend. In een cookie worden noch uw IP-adres noch andere gegevens opgeslagen die te herleiden zijn tot u. 

Bij deze door ons gebruikte technologie worden dus geen persoonsgegevens opgeslagen. Bij het gebruik van de retargeting-technologie houden wij ons aan de geldende wettelijke bepalingen op het gebied van gegevensbescherming. In het geval van retargeting cookies wordt gebruik gemaakt van profiling zodat u advertenties krijgt op basis van uw persoonlijke voorkeuren. Er wordt geen gebruik gemaakt van automatische besluitvorming.

Gebruik van YouTube-video‘s

Op onze website maken wij gebruik van YouTube-video‘s, die zijn opgeslagen op http://www.youtube.com/. U kunt deze rechtstreeks vanaf onze website bekijken. Alle video‘s staan in de zogenoemde “privacymodus”. Dit betekent dat geen gegevens over u als gebruiker worden verstrekt aan YouTube als u een video niet bekijkt. Pas wanneer u een video bekijkt, worden YouTube-cookies op uw computer opgeslagen en gegevens gezonden aan YouTube-exploitant Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Bij het bekijken van een video die is opgeslagen op YouTube, worden in ieder geval de volgende gegevens gezonden naar YouTube-exploitant Google Inc.: IP-adres en cookie-ID, het specifieke adres van de op onze site geselecteerde pagina, systeemdatum en tijdstip van de oproep, identificatie van uw browser.

De gegevens worden verzonden ongeacht of u bij Google een account hebt waarmee u bent ingelogd, of geen account hebt. Als u ingelogd bent, worden deze gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u dit niet wilt, moet u uitloggen voordat u de button activeert.

YouTube resp. Google Inc. slaat deze gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of een op de gebruiker toegesneden vormgeving van haar website. Dit gebeurt vooral (ook voor niet ingelogde gebruikers) om specifieke reclame te maken en andere gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van een gebruikersprofiel. Hiervoor moet u zich wenden tot de exploitant van YouTube, Google Inc.

Nadere informatie over doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking hiervan door Google Inc. vindt u op deze website.

Wanneer en waarvoor verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw gegevens?

Persoonsgegevens worden alleen verzameld als u ons deze zelf, bijvoorbeeld in het kader van een registratie (bijv. voor de nieuwsbrief), bij een aanvraag via de contactpagina of bij een online sollicitatie, ter beschikking stelt. In dat geval vindt de gegevensverwerking plaats op grond van art. 6, lid 1, punt a), b), c) of f) AVG.

Uw gegevens worden versleuteld verzonden. Hierdoor wordt de communicatie tussen u en onze webserver beschermd en kan misbruik van uw gegevens (afluisteren) door derden worden voorkomen. Voor het versleutelen gebruiken wij SSL (Secure Sockets Layer). Dit is een erkend en wijdverbreid systeem op internet, waarmee bijvoorbeeld ook banken en onlineshops voor hun internetdiensten werken en waarvan de nieuwste versie als veilig wordt beschouwd. Een contactaanvraag voor vastgoed wordt echter niet versleuteld.

Alle met betrekking tot onze website verzamelde persoonsgegevens worden op grond van de geldende bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens uitsluitend voor de door u gevraagde diensten en voor de behandeling van uw vragen verzameld, verwerkt en gebruikt. Voor de behandeling van uw vragen en het gebruik van onze diensten door u doen wij een beroep op dienstverleners. Deze dienstverleners zijn contractueel verplicht zich te houden aan deze privacyregeling. ALDI verwerkt en gebruikt uw gegevens enkel en alleen voor advies, reclame of marktonderzoek zoals hierboven omschreven. 

 • Nieuwsbrief: met de afmelding van de abonnee door middel van single-opt-out wordt ook het e-mailadres uit de abonneedatabank verwijderd.
 • Herinneringsservice: ALDI maakt gebruik van een double-opt-in-methode voor de herinneringsservice. Enkele minuten na de aanmelding ontvangt u overeenkomstig uw keuze een e-mail met bevestigingslink. Pas na uw bevestiging (door te klikken op de link) wordt u in de adressenlijst voor de ALDI-herinneringsservice opgenomen en zult u de herinnering automatisch ontvangen. Met de afmelding van de abonnee door middel van single-opt-out wordt ook het e-mailadres uit de abonneedatabank verwijderd.
 • E-mails van klanten: de door klanten verzonden e-mails worden aan de regionale maatschappijen ter beschikking gesteld en na 45 dagen gewist. Aanvullend kunnen aanvragen ook naar ALDI Inkoop worden doorgezonden. Ook deze aanvragen worden na 45 dagen gewist.
 • Aanbevelingsservice: de e-mailclient van de betrokkene wordt enkel geopend, er worden geen gegevens door ALDI opgeslagen.
 • ALDI App: de UDID’s van mobiele eindapparaten worden gewist op het moment dat de klant de mededelingenfunctie niet meer gebruikt. De protocolbestanden (logfiles) worden als volgt opgeslagen resp. gewist:
  Op de caching-webservers worden de protocolbestanden 10 dagen en op de Apache-webservers 45 dagen lokaal ter beschikking gehouden en daarna gewist.
 • Sollicitaties: zie hiertoe de alinea „Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens bij een online sollicitatie?“

 

Adobe Launch

Adobe Launch is een ervaringsplatform. Met Launch kunnen klanten alle analyse-, marketing- en reclametags implementeren en beheren die nodig zijn om relevante klantervaringen aan te sturen.

Verwerkingsbedrijf

Adobe Systems Software Ireland Limited

4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland

Doel van de gegevens

Deze lijst geeft de doeleinden van de gegevensverzameling en -verwerking weer.

 • Bescherming en Veiligheid
 • Personalisering
 • Verbetering
 • Analyse

Verzamelde gegevens

Deze lijst bevat alle (persoons)gegevens die door of via het gebruik van deze dienst worden verzameld.

 • Geen gegevens verzameld

Rechtsgrondslag

Hieronder volgt een opsomming van de vereiste rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens.

 • Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR (toestemming)

Plaats van verwerking

Europese Unie

Bewaartermijn

Het bewaartermijn is de periode gedurende welke de verzamelde gegevens worden bewaard voor de verwerkingsdoeleinden. De gegevens moeten worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor de aangegeven verwerkingsdoeleinden.

Adobe bewaart de gegevens binnen de Adobe Experience Cloud-diensten doorgaans maximaal 37 maanden vanaf het moment dat ze zijn verzameld.

Ontvangers van gegevens

 • Adobe Systems Software Ireland Limited
 • Adobe Inc.

Functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkende onderneming

Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.

DPO@adobe.com

Overdracht naar derde landen

Deze dienst kan de verzamelde gegevens doorsturen naar een ander land. Houd er rekening mee dat deze dienst de gegevens kan doorgeven buiten de EU/EER en aan een land zonder de vereiste gegevensbeschermingsnormen. Indien de gegevens naar de VS worden doorgestuurd, bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt, met het oog op controle- en toezichtsmaatregelen, mogelijk zonder dat rechtsmiddelen kunnen worden aangewend. Hieronder vindt u een lijst van landen waarnaar de gegevens worden doorgegeven. Dit kan om verschillende redenen zijn, zoals opslag of verwerking

Verenigde Staten van Amerika, India

Adobe Analytics

Op deze website wordt gebruikgemaakt van Adobe Analytics cookies. Deze cookies maken het mogelijk om uw gebruik van deze website te analyseren. Hiermee zijn realtime analyses en gedetailleerde segmentatie over alle marketingkanalen van gebruikers mogelijk. Op basis van de gegevens die wij bij het gebruik van deze cookies over u verzamelen kunnen gepseudonimiseerde  gebruiksprofielen worden aangemaakt. Deze gebruiksprofielen kunnen echter niet worden herleid tot personen aangezien IP-adressen worden geanonimiseerd. Hierbij wordt het laatste octet van het IP-adres vervangen door nullen. Voordat de door de cookies verzamelde informatie wordt opgeslagen, wordt het IP-adres vervangen door een individueel generiek IP-adres.

Naam: s_cc

Levensduur: dit cookie wordt verwijderd wanneer de browser wordt gesloten

Naam: s_sq

Levensduur: dit cookie wordt verwijderd wanneer de browser wordt gesloten

Naam: s_vi

Levensduur: dit cookie wordt maximaal 2 jaar bewaard

Naam: s_fid
Levensduur: Dit cookie wordt maximaal 2 jaar bewaard

Naam: s_ppv
Levensduur: Dit cookie wordt verwijderd wanneer de browser wordt gesloten

Naam: s_tp
Levensduur: Dit cookie wordt verwijderd wanneer de browser wordt gesloten

Naam: AMCV
Levensduur: Dit cookie wordt maximaal 2 jaar bewaard

Naam: AMCVS
Levensduur: Dit cookie wordt verwijderd wanneer de browser wordt gesloten

Naam: s_ecid

Levensduur: Dit cookie wordt maximaal 2 jaar bewaard

Naam: sat_track
Levensduur: Dit cookie wordt verwijderd wanneer de browser wordt gesloten

De volgende persoonsgegevens worden hierbij verwerkt:

 • IP-adres
 • naam geopend bestand
 • datum en tijd van toegang tot bestand
 • volume overgedragen data
 • bericht of de overdracht is geslaagd
 • bericht indien de overdracht niet succesvol was (en waarom)
 • besturingssysteem en browserinformatie
 • gekozen taal van de browser
 • schermresolutie
 • kleurdiepte
 • browser plug-ins
 • referrer-URL

Deze persoonsgegevens worden alleen gedeeld met Adobe, in welk geval de persoonsgegevens worden verzonden naar en opgeslagen op een server van Adobe in de VS.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen waardoor het gebruik van Adobe Analytics cookies wordt tegengegaan. We wijzen u erop dat u in dat geval eventueel niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. Daarnaast kunt u uw gegeven toestemming voor het gebruik van Adobe Analytics cookies intrekken door op de onderstaande link te klikken.

Ik wil niet dat mijn gegevens bij mijn bezoek aan deze website met deze browser worden verzameld.

Adobe Target

Op deze website wordt gebruikgemaakt van een Adobe Target cookies. Deze cookies maken het mogelijk om deze website te personaliseren. Op basis van de door deze cookie verzamelde informatie kunnen wij de website bij uw volgende bezoek aanpassen aan uw interessegebieden. Klanten die bij hun eerste bezoek aan de website van ALDI bijvoorbeeld langere tijd naar wijnen hebben gekeken, zien zo bij een volgend bezoek al op de startpagina wijnproducten. Verder is het door middel van Adobe Target mogelijk testen uit te voeren om te bepalen hoe wij de content van onze website op een aantrekkelijke manier aan u kunnen presenteren. Als voorbeeld: klanten uit testpanel A zien het ALDI-logo linksboven, terwijl klanten uit testpanel B het logo aan de rechterkant zien.

Hierbij wordt het IP-adres geanonimiseerd. Daarbij wordt het laatste octet van het IP-adres vervangen door nullen. Voordat de door dit cookie verzamelde informatie wordt opgeslagen, wordt het IP-adres vervangen door een individueel generiek IP-adres.

Naam: mbox.

Levensduur: dit cookie wordt maximaal 2 weken bewaard

Naam: AMCV
Levensduur: Dit cookie wordt maximaal 2 jaar bewaard

Naam: AMCVS
Levensduur: Dit cookie wordt verwijderd wanneer de browser wordt gesloten

Naam: s_ecid

Levensduur: Dit cookie wordt maximaal 2 jaar bewaard

De volgende persoonsgegevens worden hierbij verwerkt:

 • IP-adres
 • naam geopend bestand
 • datum en tijd van toegang tot bestand
 • volume overgedragen data
 • bericht of de overdracht is geslaagd
 • bericht indien de overdracht niet succesvol was (en waarom)
 • besturingssysteem en browserinformatie
 • gekozen taal van de browser
 • schermresolutie
 • kleurdiepte
 • browser plug-ins
 • referrer-URL

Deze persoonsgegevens worden alleen gedeeld met Adobe, in welk geval de persoonsgegevens worden verzonden naar en opgeslagen op een server van Adobe in de VS.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen waardoor het gebruik van Adobe Target cookies wordt tegengegaan. We wijzen u erop dat u in dat geval eventueel niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. Daarnaast kunt u uw gegeven toestemming voor het gebruik van Adobe Target cookies intrekken door op de onderstaande link te klikken.

Ik wil niet dat mijn gegevens bij mijn bezoek aan deze website met deze browser worden verzameld.

iPaper A/S (online folder)

We gebruiken de catalogussoftware "iPaper A / S" om de digitale catalogus weer te geven. Hiervoor zijn noodzakelijke cookies nodig omdat deze vereist zijn om de integratie van de oplossing voor digitale folder op de website te ondersteunen. Deze noodzakelijke cookies garanderen functies waardoor u de website kan blijven gebruiken zoals bedoeld is. Deze cookies worden alleen tijdens uw browsersessie op uw computer opgeslagen en worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt.

Overige cookies, met name prestatie-, functionaliteits- of advertentiecookies, kunnen rechtstreeks in de cookiebanner van de digitale catalogus of in de instellingen worden geselecteerd. Deze worden alleen opgeslagen als u expliciet akkoord gaat met de opslag ervan. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen in de instellingen rechtstreeks vanuit de catalogus. Raadpleeg de categorie "Gebruik van cookies en Local Storage" voor meer informatie over algemene cookies. 

Google Analytics (online folder)

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Met deze cookies krijgt Aldi inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s etc. Op deze manier kan Aldi de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Aldi kan niet zien wie haar website bezoekt.

1) Er is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten
2) Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd,
3) “gegevens delen” is uitgezet
4) We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 

Naam: _ga
Levensduur: Dit cookie wordt maximaal 2 jaar bewaard.

Naam: _gat
Levensduur: Dit cookie wordt maximaal 1 minuut bewaard

Naam: _gid
Levensduur: Dit cookie wordt maximaal 1 dag bewaard

Naam: client_id
Levensduur: Dit cookie wordt maximaal 32 jaar bewaard

Naam: session_id
Levensduur: Dit cookie wordt maximaal tot einde sessie bewaard 

De volgende (persoons)gegevens worden hierbij verwerkt:

 • IP-adressen
 • Nieuw of terugkerend bezoek
 • Tijdstip van bezoek
 • Pagina naam referer (bron van bezoek)
 • cookie id
 • URL (alleen bij persoonlijke identificatie in de url)
 • keywords
 • OS specs | Browser specs | Device specs
 • Clicks (incl: evt. bestemming URL + coördinaten op de pagina in de folder)
 • Zooms (incl, coördinaten op de pagina in de folder)
 • Gelezen paginanummers
 • Tijd per gelezen pagina

De persoonsgegevens die wij verwerken bij het gebruik van deze cookies worden alleen gedeeld met onze leverancier van de digitale folder WePublish.

Google Global Site tag

Doel (waarom wordt de pixel gebruikt)
De algemene sitetag (gtag.js) is een JavaScript-taggingframework en API van Google waarmee gebeurtenisgegevens worden verzonden naar Google Ads en Display & Video 360.

Welke dienst(en) gebruikt de pixel?
Google Ads en Display & Video 360

Basis waarop de pixel wordt verwerkt.
Toestemming (zie https://developers.google.com/gtagjs/devguide/consent)
Toestemmingsmodus via UserCentrics

Uitgever van de pixel/cookie
Google

Bewaartermijn, hoe lang wordt de Pixel bewaard?

test_cookie
15 minuten

IDE
1 jaar

AMP_Token
1 jaar

_gac_<eigenschap-ID>
90 dagen

Waar wordt de pixel opgeslagen (derden, leveranciers, enz.)
Google en ons mediabureau Abovo maakt er gebruik van.

Toestemmingsregistratie van de pixel wanneer mensen deze accepteren
Toestemmingsregistratie na goedkeuring door Usercentrics ons consent management platform. Hier kan ook worden aangegeven dat er geen toestemming wordt gegeven. Dit kan ten allen tijden worden aangepast door in de footer van de website op "Cookievoorkeuren aanpassen" te klikken.

Google Maps

Voor het vinden van ALDI-winkels maken we gebruik van Google Maps. Bij de cookievoorkeuren is meer informatie te vinden over het gebruik hiervan.

Facebook


We ontvangen alleen van Facebook op basis van uw Facebook profiel die worden gebruikt om het succes van onze advertentie-effectiviteit te optimaliseren en te meten. Dit is een Tracking die wordt aangeboden door Facebook en wordt gebruikt door andere Facebook-services zoals Facebook Custom Audiences. Met behulp van de gegevens kunnen we het succes van onze reclame geanalyseerd en het aanbod op onze website verbeterd.


U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van Facebook cookies door op de link te klikken om Facebook-pixels te deactiveren. Door op de link te klikken, wordt een opt-out cookie geplaatst in uw huidige webbrowser. Deze zorgt ervoor dat toekomstige gegevensverzameling en opslag door Facebook-pixels op uw apparaat geblokkeerd is. Wees attent op het feit dat als u al uw cookies in de webbrowser verwijdert, moet u opnieuw bezwaar moet maken tegen het gebruik van Facebook cookies als u opnieuw toestemming geeft voor de cookietoestemming.

Jobboost

De pixel houdt de conversie bij van diverse vacature websites waarbij de gebruiker klikt op de vacature van werkenbijaldi. Dit gebeurd volledig anoniem.

digitalAudience

De impressiepixel van digitalAudience (in image tag en JavaScript format) wordt gebruikt om de websitebezoekers van ALDI in kaart te brengen. Deze statistieken en inzichten kunnen door ALDI worden gebruikt om marketing/dienstverlening te verbeteren.

Conversed Chatbot

De implementatie van deze service zorgt ervoor dat er in een iframe een chatbot integratie wordt opgeroepen. Binnen de chatbot kan de bezoeker van de ALDI website een gesprek voeren met de chatbot. Bij de cookievoorkeuren is meer informatie te vinden over het gebruik hiervan.

LinkedIn

Door gebruik te maken van de LinkedIn Insight Tag cookie kunt u gepersonaliseerde advertenties ontvangen. Met de LinkedIn Insight Tag worden gegevens met betrekking tot het bezoeken van de ALDI website verzamelt, inclusief de URL, doorverwijzer, het IP-adres, apparaat- en browserkenmerken, (gebruikersagent) en tijdstempel. De IP-adressen worden versleuteld en daarbij worden directe identificaties van u binnen zeven dagen verwijderd en worden deze gegevens gepseudoniemiseerd. Deze resterende pseudonieme gegevens worden vervolgens binnen 90 dagen verwijderd. LinkedIn en ALDI delen geen persoonlijke gegevens onderling, het betreft alleen rapporten en waarschuwingen van de website en advertentieprestaties.


Wanneer u geen gebruik meer wilt maken van LinkedIn Insight Tag cookie dan kunt u zich via de hoofdpagina onderaan in de footer bij “cookievoorkeuren aanpassen” uw voorkeur aanpassen en afmelden.

Deze dienst kan de verzamelde gegevens doorsturen naar een ander land. Houd er rekening mee dat deze dienst de gegevens kan doorgeven buiten de EU/EER en aan een land zonder de vereiste gegevensbeschermingsnormen. Indien de gegevens naar de VS worden doorgestuurd, bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt, met het oog op controle- en toezichtsmaatregelen, mogelijk zonder dat rechtsmiddelen kunnen worden aangewend. Hieronder vindt u een lijst van landen waarnaar de gegevens worden doorgegeven. Dit kan om verschillende redenen zijn, zoals opslag of verwerking.

Gegevens gaan naar de Verenigde Staten van Amerika

Hoe kunt u informatie krijgen over actuele acties van ALDI?

Nieuwsbrief

Wij informeren u graag per e-mail regelmatig over onze actuele aanbiedingen. Met uw aanmelding geeft u Aldi toestemming voor het verwerken van uw e-mailadres om u de nieuwsbrief en verdere aanbiedingen in het kader van marketingactiviteiten en tevredenheidsenquêtes toe te kunnen sturen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit kunt u doen via het afmeldingsformulier. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw e-mailadres tot aan het moment van intrekking onverlet.

ALDI neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en wil misbruik van uw e-mailadres voorkomen. Hiertoe maken wij gebruik van een double-opt-in-methode. Enkele minuten na uw aanmelding ontvangt u een e-mail op het door u aangegeven adres. Klik op de link in die e-mail, die zeven dagen geldig is. Pas na deze bevestiging wordt u opgenomen in de mailinglijst van de ALDI-nieuwsbrief en ontvangt u de volgende nieuwsbrief automatisch.

Wij delen uw e-mailadres met de volgende derden:

1. ALDI Nord (ALDI Einkauf SE & CO. oHG);
2. Arvato Bertelsmann (leverancier van het e-mailprogramma dat wij gebruiken);
3: Salesforce (leverancier van het e-mailprogramma dat wij gebruiken);
4. De Reclamefabriek (voor het versturen van de nieuwsbrief);
5. Digital Audience (om onze marketinguitingen beter op de persoonlijke behoefte van de ontvanger af te stemmen).

In dit geval vindt de gegevensverwerking plaats op grond van art. 6, lid 1, punt a) AVG 

ALDI-nieuwsbrief tracking

Door u in te schrijven voor de nieuwsbrief geeft u toestemming aan Aldi om door middel van tracking uw gebruik van de nieuwsbrief voor commerciële doeleinden in kaart te brengen. Wij gebruiken deze kennis voor de voortdurende optimalisatie van ons aanbod.

Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: 

- IP-adressen

- Referrer-URL

- Locatiegegevens

- Gebruikte randapparatuur (smartphone/tablet/desktop)

- Gebruikt besturingssysteem

- Gebruikt(e) e-mailsysteem / browser

- Lengte en tijdstip van de sessie

- Naam (alleen indien u die opgeeft)

- Geboortedatum (alleen indien u die opgeeft)

- Interesses (alleen indien u die opgeeft) 

Wij delen deze persoonsgegevens alleen met Arvato Bertelsmann en Salesforce (leveranciers van de e-mailprogramma's dat wij gebruiken) en met ALDI-Nord. 

Bij het tracken maken wij gebruik van de volgende tracking pixel:

Naam: Tracking Host /es
Naam: Salesforce pixel

Bewaartermijn Elettershop: 1 jaar
Bewaartermijn Salesforce: na het uitschrijven van de nieuwsbrief worden je gegevens binnen 24 uur verwijderd.

 

Actieartikelen aanbevelen per e-mail
Onze klanten kunnen actieartikelen uit het actuele aanbod van ALDI per e-mail aanbevelen. Uw e-mailadres, uw naam en het e-mailadres van de ontvanger worden uitsluitend opgeslagen om de aanbeveling te versturen, de ontvanger te informeren over de afzender of om bij een fout een melding te sturen. In dit geval vindt de gegevensverwerking plaats op grond van art. 6, lid 1, punten a) en f) AVG, met name ook om fouten bij de overdracht te verhelpen.

Hou er rekening mee dat de ontvanger het ongevraagd toesturen van een aanbeveling storend kan vinden. U mag een aanbeveling slechts doen als u weet of er met zekerheid van kunt uitgaan dat de ontvanger akkoord gaat met het toesturen van de aanbeveling. 

Online services van onze partners

Op onze website sturen wij u soms via onze "Online Services" door naar websites van onze partners. Om uw vragen en bestellingen in behandeling te kunnen nemen, wordt u doorgestuurd naar de websites van onze partners. Wij geven in dit verband geen persoonsgegevens door. U verstrekt zelf pas op de website van de partner de gegevens die hij nodig heeft. U kunt aan de naam van de partner op de betreffende website en in het colofon zien dat u bent doorgestuurd. Op de websites van onze partners geldt hun eigen privacyregeling. Voor uw veiligheid hebben wij onze partners contractueel verplicht zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving ter bescherming van gegevens.

Wij wijzen u erop dat deze privacyregeling uitsluitend betrekking heeft op onze ALDI-website. Informatie over onze verschillende online services vindt u hieronder.

ALDI Foto Service
ALDI Fotoservice biedt u complete service voor uw digitale foto’s. De volledige overzichten vindt u op de websites van onze onze partner Medion. Alle persoonsgegevens die u op deze site invoert, worden uitsluitend door onze partners (Medion) verzameld en voor de afhandeling van uw bestelling verwerkt en gebruikt. Ook hier treden wij uitsluitend als bemiddelaar op.

ALDI TALK
ALDI TALK biedt u aantrekkelijke tarieven voor mobiele telefoons. ALDI is echter niet de aanbieder van deze dienst maar bemiddelaar. De aanbieder van de dienst is Medion. Als u kiest voor ALDI TALK, gaat u rechtstreeks met de desbetreffende provider een overeenkomst aan. Wij verwerken in dit verband geen persoonsgegevens.

Winkelzoeker
Met onze winkelzoeker kunt u winkels bij u in de buurt of in de buurt van een door u gekozen plaats vinden. Wij geven de door u verstrekte gegevens (postcode, plaatsnaam en/of straatnaam) door aan onze partner YellowMap-Webservice. Het overzicht van de winkels vindt u op de homepage van onze partner.  

Privacyregeling bij gebruik van de ALDI App

Naast onze website stellen wij ook een mobiele app tot uw beschikking, die u op uw toestel kunt downloaden. Wij willen u informeren over het volgende:

1. Als u onze app gebruikt, verzamelen wij voor statistische doeleinden en ter verbetering van de functies van onze app de volgende persoonsgegevens:

 • identificatie van uw toestel, eenduidig nummer van het toestel / Push-ID (IMEI = International Mobile Equipment Identity),
 • uw IP-adres.

Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden, behalve aan Yellowmap-Webservice. Uw IP-adres wordt na de statistische verwerking gewist.

2. Om het gebruik van functies en sensoren van uw toestel mogelijk te maken, gebruikt onze app via de interfaces van uw toestel de volgende functies en sensoren:

 • locatiegerelateerde informatie: Als u de winkelzoeker in onze app gebruikt, registreren en verwerken wij eventueel informatie over uw daadwerkelijke locatie indien u van tevoren de lokalisatiefunctie op uw mobiele toestel voor onze app hebt geactiveerd. Om uw locatie te bepalen, gebruiken wij verschillende technologieën zoals IP-adressen, GPS of andere sensoren.

  Om een zoekopdracht naar een winkel te behandelen, wordt een zoekaanvraag ingediend bij YellowMap-Webservice (YellowMap-AG, Casweg 1-5, 76131 Karlsruhe) en uw IP-adres opgenomen in het Server-Log.
 • Als uw mobiele toestel een camera heeft, wordt deze gebruikt voor het inscannen van QR-codes.
 • Als u de mededelingenservice van de app activeert, ontvangt u push-berichten op uw mobiele toestel. Voor deze service worden door u gebruikte zoekzinnen en de push-ID van uw toestel opgeslagen in een databank. Berichten worden verzonden via de push-services van Apple (iOS-toestellen) resp. Google (Android-toestellen).
 • De WLAN-verbinding van uw toestel wordt door de app gebruikt om verbinding met internet te kunnen maken.
 • Door het gebruik van andere functies en sensoren van uw mobiele toestel kunnen met de app gegevens worden opgeroepen vanaf internet en foutmeldingen worden verwerkt.

3. Als u bijvoorbeeld onze ALDI-services oproept, komt u via de In-App-Browser op de desbetreffende subpagina’s van onze partners of eventueel op de website van ALDI (Nord). De bepalingen ter bescherming van gegevens van de gelinkte en doorgestuurde pagina’s dienen nageleefd te worden. 

Regels voor persoonlijke aanbevelingen, berichten en groeten

Voor het versturen van persoonlijke aanbevelingen, berichten en groeten gelden de volgende regels:

 1. Iedere gebruiker van onze diensten is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn aanbevelingen, berichten en groeten.
 2. De gebruiker garandeert bij het gebruik van onze diensten niet te handelen in strijd met wettelijke bepalingen of de goede zeden en geen inbreuk te maken op rechten van derden. Er mag met name geen pornografische, obscene, belasterende, lasterlijke, beledigende, bedreigende, demagogische of racistische inhoud of informatie worden verstuurd of gepubliceerd.
 3. De door de gebruiker verzonden aanbevelingen, berichten en groeten dienen in overeenstemming te zijn met de waarheid. De gebruiker dient rekening te houden met de belangen van de ontvanger en van andere gebruikers en mag geen inbreuk maken op hun rechten of de rechten van buitenstaanders.
 4. Auteursrechten en vergelijkbare rechten van derden dienen in acht genomen te worden. Zonder toestemming van de houder van het recht mag informatie, inhoud of ander materiaal niet worden verstuurd.
 5. De gebruiker mag zijn identiteit niet verhullen, vooral niet als medewerker of vertegenwoordiger van ALDI Holding B.V. of een andere onderneming van het ALDI concern.
 6. De gebruiker mag onze diensten niet gebruiken voor reclamedoeleinden of andere commerciële doeleinden. Het versturen van uitspraken en/of inhoud die de ontvanger niet wenst, is verboden.
 7. Voor zover de gebruiker bij het gebruik van onze diensten handelt in strijd met bovenstaande regels of rechten van derden, vrijwaart hij ALDI Holding B.V., alle ondernemingen van het ALDI concern en hun medewerker resp. vertegenwoordigers van alle hieruit voortvloeiende aanspraken van derden.
 8. ALDI Holding B.V. kan de gebruiker in geval van overtreding van een van de bovenstaande regels uitsluiten van het gebruik van de dienst.
 9. ALDI Holding B.V. is aansprakelijk voor de schade die met opzet of als gevolg van grove schuld wordt veroorzaakt door haar of haar medewerkers. Er is uitsluitend sprake van aansprakelijkheid voor schuld indien essentiële plichten niet worden nagekomen. Onder essentiële plichten worden verstaan plichten waarvan nakoming de correcte levering van de dienst mogelijk maakt en waarvan de gebruiker doorgaans mag verwachten dat deze worden nagekomen. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid of in geval van een garantietoezegging, waarvan het doel juist is om de gebruiker te beschermen tegen de ontstane schade.
 10. Van toepassing is het recht van Nederland.

Privacybeleid - Klantenfeedback

Om de dialoog met onze klanten te verbeteren volgens je behoeften, bieden we je de mogelijkheid om ons feedback te geven. Dit gebeurt op vrijwillige basis en anoniem via een open en niet-gepersonaliseerde link die in de e-mailcommunicatie is opgenomen.

Volgend op je toestemming volgens Art. 6, lid 1, punt a) van de AVG ontvang je een e-mail met een link naar een anonieme enquête waarmee je jouw ervaringen met onze klantenservice kunt beoordelen.

De link brengt je naar de feedbackpagina van onze contractuele verwerker Insocial B.V.

In de context van de anonieme enquête worden er geen karakteristieke persoonsgegevens gevraagd waardoor we conclusies zouden kunnen trekken over jou als deelnemer aan de enquête. Zorg ervoor dat je geen namen of andere persoonsgegevens vermeldt waardoor conclusies kunnen worden getrokken over jou of een andere persoon.

Als je persoonsgegevens  zoals je leeftijd, geslacht en regio hebt ingevoerd, beschouwen we dit als vrijwillig. We verwerken deze persoonsgegevens op grond van toestemming en op basis van onze rechtmatige belangen (Art. 6, lid 1, punt f van de AVG) om de dialoog met onze klanten verder te verbeteren.

Je feedback zal uitsluitend voor interne evaluaties worden gebruikt. Als je persoonsgegevens hebt ingevuld, worden deze geanonimiseerd in de evaluatie van de feedback.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens bij een online sollicitatie?

U kunt online op een vacature solliciteren. U verstrekt dan uw persoonsgegevens aan ons, die wij uitsluitend voor de sollicitatieprocedure gebruiken. Om uw sollicitatie goed in behandeling te kunnen nemen, worden uw stukken automatisch doorgestuurd aan de desbetreffende regionale verkooponderneming van ALDI, ALDI Holding B.V. of aan ALDI Inkoop B.V.

Deze gegevensverwerking vindt dan plaats op grond van art. 6, lid 1, punt a) AVG.

- Voor het doeleinde “Sollicitatieprocedure” bewaren wij uw persoonsgegevens voor een termijn van vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure of voor een termijn van maximaal een jaar na het einde van de sollicitatieprocedure indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Deze bewaartermijnen zijn van toepassing indien u de functie niet heeft gekregen.
- Voor het doeleinde “Contact” bewaren wij uw persoonsgegevens voor een termijn van 12 maanden na ons laatste contact met u.

 

Rechten en gegevensbescherming

U bent onze klant. Daarom kunt u ons altijd vragen of wij persoonsgegevens van u hebben opgeslagen en om wat voor gegevens het gaat.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft u als klant of sollicitant het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te beperken, te verwijderen en op dusdanige wijze te ontvangen dat de gegevens eenvoudig over te dragen zijn aan een andere organisatie. U heeft dus de mogelijkheid om voor uw zelf op te komen als uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Recht van inzage

U kunt van ALDI een verklaring verlangen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens, met welk doel en voor welke duur dit gebeurt, om welke categorieën van gegevens het gaat, aan welke ontvangers of categorieën van ontvangers deze gegevens worden verstrekt.

Recht op rectificatie, vervollediging en beperking

U kunt de rectificatie of vervollediging van u betreffende onjuiste of onvolledige gegevens verlangen. Dit houdt in dat u het recht heeft om wijzigingen aan te brengen betreffende onjuiste persoonsgegevens. Op basis van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht deze gegevens te vervolledigen indien persoonsgegevens onvolledig zijn.

Recht op gegevenswissing

U kunt met name bij een intrekking van uw toestemming de wissing van u betreffende gegevens verlangen. Dit houdt in dat gegevens verwijderd worden wanneer mogelijk één van de volgende gevallen van toepassing is:

·         De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

·         De toestemming wordt ingetrokken voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Recht op beperking van verwerking

Dit houdt in dat u ALDI kunt vragen om het stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens mits één van de volgende gevallen van toepassing is:

·         Als u het vermoeden heeft dat ALDI onjuist uw persoonsgegevens heeft gebruikt. ALDI dient dan controle uit te voeren of de gegevens volledig en kloppend zijn.

·         Mocht ALDI bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken en u wilt dat deze gegevens niet gewist worden.

·         De gegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor ALDI deze heeft verzameld. Echter heeft u deze gegevens wel nodig voor een rechtsvordering.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de beschikbaarstelling van u betreffende persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat te verlangen. Dit houdt in dat persoonsgegevens overgedragen worden in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm aan u. Dit recht is alleen van toepassing als de verwerking:

·         Berust op toestemming of op basis van een contractuele overeenkomst.

·         De verwerking via geautomatiseerde processen verloopt.

·         De gegevens van uit afkomstig zijn, dit betekent dat gegevens die worden aangeleverd vanuit ALDI niet onder overdraagbaarheid vallen.

Recht op bezwaar

U kunt in principe bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien hier een legitieme reden voor is. Dit kan het geval zijn wanneer uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van direct marketing. 

Recht op het intrekken van toestemming

U kunt te allen tijde uw toestemming op de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken indien hier een legitieme reden voor is. Dit kan het geval zijn wanneer uw persoonsgegevens worden gebruikt bij toepassing van tracking/marketing cookies. 

Recht om een klacht in te dienen

U kunt het oneens zijn met de manier waarop ALDI omgaat met uw persoonsgegevens. U heeft dan het recht om bij de toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen. De Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van privacywetgeving. 

 

Privacystatement ALDI wijn-matchmaker

 • Als u een extra wijnsuggestie aanvraagt via de wijn-matchmaker, vragen wij uw naam en  e-mailadres.
 • Wij verwerken deze persoonsgegevens voor het volgende doeleinde: het toesturen van een extra wijnsuggestie.
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat de extra wijnsuggestie verstuurd is. Hierna worden uw persoonsgegevens verwijderd.
 • Wij verstrekken uw e-mailadres aan De Reclamefabriek. Zij verzorgt de actiewebsite voor ons en verstrekt uw e-mailadres alleen aan haar onderaannemer Red Button Digital.
 • In dit geval vindt de gegevensverwerking plaats op grond van art. 6, lid 1, punt a) AVG: toestemming van de betrokkene.

Privacy statement Winactie Verjaardagslijstje  Sinterklaas

 • Bij het uitvoeren van deze actie verwerken wij bepaalde persoonsgegevens, namelijk het e-mailadres (van alle deelnemers) en de adresgegevens (van de winnaars).
 • Wij verwerken deze persoonsgegevens voor het volgende doeleinde: het uitvoeren van de actie, waaronder het versturen van de prijzen naar de winnaars.
 • Wij bewaren deze persoonsgegevens voor een termijn van acht weken na het einde van de looptijd van de actie.
 • In dit geval vindt de gegevensverwerking plaats op grond van art. 6, lid 1, punt b) AVG: ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en ALDI.

Contact met ALDI

U kunt ons altijd via ons contactformulier informatie en vragen sturen.

Uw informatie komt binnen bij de voor uw woonplaats verantwoordelijke onderneming die de ALDI-winkels daar exploiteert. Deze gegevensverwerking vindt plaats op grond van art. 6, lid 1, punt a) AVG.

Om uw vraag zo snel mogelijk en goed te kunnen beantwoorden, maken wij ook gebruik van de competentie van onze regionale verkoopondernemingen. Wij sturen uw vraag ook door aan de verantwoordelijke regionale verkooponderneming. Deze gegevensverwerking vindt plaats op grond van art. 6, lid 1, punt a) AVG.

Als u een klacht indient, maken wij ook gebruik van de competentie van de leverancier resp. partner die verantwoordelijk is voor het betreffende product. Wij sturen uw klacht door aan de leverancier resp. partner. Deze gegevensverwerking vindt plaats op grond van art. 6, lid 1, punten b), c) en f) AVG, vooral om uw klacht snel en competent te behandelen.

Uw gegevens worden altijd uitsluitend ter kennisneming van informatie, ter beantwoording van uw vraag of ter behandeling van uw klacht doorgegeven aan onze regionale verkoopondernemingen, leveranciers resp. partners en door hen hiervoor gebruikt. Ze worden niet voor een ander doel, met name reclame, gebruikt. Na 45 dagen worden ze gewist.

Indien u per post een vraag of klacht wil indienen kan dit naar de onderstaande postadressen van het regionaal verkoopbedrijf die voor u relevant is. 

Aldi Culemborg B.V.
T.a.v. Manager Services
Postbus 528
4100 AM CULEMBORG

 

Aldi Groningen B.V.
T.a.v. Manager Services
Postbus 7079
9701 JB GRONINGEN

Aldi Deventer B.V.
T.a.v. Manager Services
Postbus 791
7100 AT DEVENTER

Aldi Roermond B.V.
T.a.v. Manager Services
Postbus 1335
6040 KH ROERMOND

 

Aldi Roosendaal B.V.
T.a.v. Manager Services
Postbus 1850
4700 BW ROOSENDAAL

 

Aldi Zoetermeer B.V.
T.a.v. Manager Services
Postbus 132
2665 ZJ BLEISWIJK

Aldi Inkoop B.V.
T.a.v. Coördinator AVG
Postbus 147
4100 AC CULEMBORG

Aldi Business Services B.V.
T.a.v. Coördinator AVG
Postbus 147
4100 AC CULEMBORG

 
Aldi Vastgoed B.V.
T.a.v. Coördinator AVG
Postbus 147
4100 AC CULEMBORG

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij kijken uit naar uw bezoek.

Uw ALDI-team

 

Facebook Opt-out

In de gebruikte webbrowser is een opt-out-cookie geplaatst, die toekomstige gegevensverzameling en opslag door de Facebook-pixel op uw apparaat permanent voorkomt.

Herinnering voor
Fout! Sorry, er is een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.

Ontvang een herinnering op de dag van de actie.

Datum selectie

Herinneringsdag
2 dagen vooraf
1 dag vooraf
Op de actiedag
Tijdstip
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Opmerkingen
 • Vul tenminste de met een * gemarkeerde invoervelden in.
 • SMS-service is alleen binnen het Nederlandse mobiele netwerk mogelijk.
 • Om dit formulier te kunnen doorsturen, moet u naar de veiligheidsinstellingen van uw browser gaan en aangeven dat u de cookies accepteert.
 • De herinnering kan alleen worden verstuurd, als de geselecteerde datum zich in de toekomst bevindt.
 • Uw e-mailadres en telefoonnummer worden alleen opgeslagen om de herinnering voor een geselecteerd artikel te kunnen versturen. Let op: activering van de herinneringsservice is enkel toegestaan als u zelf ontvanger bent of indien u weet of met zekerheid kunt aannemen dat de ontvanger akkoord is met de toegestuurde herinnering.
 • Het in de juiste volgorde overnemen van de tekens is verplicht. Dit is een extra beveiliging om een verkeerd gebruik van formulieren te voorkomen. Mocht u problemen ondervinden bij het overnemen van de tekens maak dan met de knop "nieuwe tekens" een nieuwe reeks aan. U kunt ook de voorleesfunctie activeren door op het symbool met de luidspreker te klikken. Zonder invoer van de tekens is het niet mogelijk om het formulier te verzenden. Voor eventueel ongemak bij de invoer vragen wij uw begrip.
 • U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de herinneringsservice. Zie "pagina voor uitschrijving herinneringsservice"

Niet meer verkrijgbaar

Deze aanbieding is helaas niet meer geldig.

Herinnering actief!

Herinnering bevestiging

U ontvangt uw herinnering op ${date} om ${time} uur.

Bevestiging van uw e-mailadres

Bevestiging van uw telefoonnummer

Bevestiging van uw e-mailadres en telefoonnummer

U ontvangt van ons een e-mail om uw e-mailadres te bevestigen. Klik op de link in de e-mail.

U ontvangt van ons een SMS om uw telefoonnummer te bevestigen. Gebruik de code uit het bericht om de activering te bevestigen.

U ontvangt van ons een SMS en een e-mail om uw telefoonnummer en e-mailadres te bevestigen. Klik op de link in het bericht en/of gebruik de code in de SMS om de activering te bevestigen.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch