1. Startpagina
  2. ALDI App
  3. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

Voorwaarden - deze algemene voorwaarden of de gewijzigde versies die deze voorwaarden vervangen.

ALDI – Aldi Culemborg B.V., ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 11013020.

App - de ALDI SCAN&GO App (een softwareapplicatie voor mobiele apparaten) voor consumenten die ALDI aan de Gebruiker verstrekt.

Winkels – verschillende ALDI filialen die vallen onder ALDI Culemborg B.V.. Dit is een pilot voor mogelijke toekomstige winkels die vergelijkbare diensten aan zullen gaan bieden.

Gebruiker - de natuurlijke persoon die de App gebruikt.

Artikel 1 - Doel van de App

De App is een applicatie die is ontwikkeld voor mobiele apparaten met een iOS- en Android-besturingssysteem, met als doel Gebruikers in staat te stellen in de deelnemende Winkels producten zelf te scannen en af te rekenen. Door de goederen te scannen die de Gebruiker wil kopen en vervolgens de gescande artikelen af te rekenen in de App, ontvangt de Gebruiker een code die hij/zij kan gebruiken om de uitgangspoort te openen om de winkel te verlaten. Op willekeurige basis worden steekproeven gehouden door winkelpersoneel om te verifiëren dat de betaling overeenstemt met de door Gebruiker meegenomen goederen.

 

Artikel 2 - Toegang tot de App

1.    Alleen Gebruikers die aan de volgende voorwaarden voldoen, krijgen toegang tot de App van ALDI.

2.    De gebruiker moet de App aanschaffen in de deelnemende applicatie stores. Bij deze aankoop kunnen de voorwaarden van de betreffende applicatie store aanbieder ook van toepassing zijn.

3.    De Gebruiker hoeft niet met een specifieke acocount geregistreerd te zijn.

4.    Verder gebruik van de App is kosteloos. Eventuele kosten voor het gebruik van een mobiel netwerk worden gedragen door de Gebruiker.

5.    ALDI heeft het recht om de toegang van Gebruiker (tijdelijk) te blokkeren indien:

a.    er sprake is van schending van deze Voorwaarden door Gebruiker;

b.    ALDI misbruik van de App vermoedt of vaststelt;

c.     ALDI twijfelt aan de identiteit van Gebruiker;

d.    ALDI twijfelt aan de aanvaarding van deze Voorwaarden door Gebruiker;

e.    ALDI vermoedt dat de veiligheid van de persoonsgegevens van een of meer Gebruikers of hardware van de Gebruiker is gecompromitteerd.

f.      ALDI van mening is dat de veiligheid van Gebruiker(s) nadelig is beïnvloed door de toegang van Gebruiker.

g.    ALDI vaststelt dat de App buitensporig wordt gebruikt.

6.    ALDI zet zich in om onderbrekingen die Gebruikers ervaren bij toegang tot de App tot een minimum te beperken, maar garandeert niet dat Gebruikers te allen tijde toegang hebben tot de App. De App kan, bijvoorbeeld in verband met beheer- en onderhoudswerkzaamheden, gedurende een lange of kortere periode niet beschikbaar zijn zonder dat Gebruiker hier vooraf van op de hoogte is gesteld.

 

Artikel 3 - Gebruik van de App

1.    De App is uitsluitend voor persoonlijk gebruik.

2.    Gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste (persoons)gegevens via de App.

3.    Gebruiker mag de App alleen gebruiken voor de doeleinden die in deze Voorwaarden worden genoemd (zie 'Doel van de App') en in ieder geval (maar niet uitsluitend) niet voor commerciële doeleinden. Gebruiker zal niet trachten inkomsten te ontlenen aan het gebruik of het berschikbaar stellen van de App, noch voor direct commercieel of geldelijk gewin, noch anderszins.

4.    Gebruiker is niet gerechtigd handelingen te verrichten die de normale werking van de App verstoren of die de belangen of reputatie van ALDI kunnen schaden.

5.    Gebruiker zal de App niet zodanig gebruiken dat de serviceprovider of diens servers worden beschadigd, uitgeschakeld, overbelast, nadelig beïnvloed of gecompromitteerd.

6.    Internettoegang op het mobiele apparaat van Gebruiker kan door zijn/haar serviceprovider in rekening worden gebracht aan Gebruiker.

7.    Om gebruik te kunnen maken van de scan functie van de App moet Gebruiker toestemming geven voor het gebruik van de camera van het betreffende apparaat door de App. U heeft altijd de optie om deze toestemming weer in te trekken. Houdt er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming gevolgen kan hebben voor de functionaliteit van de App.

8.    Alle individuele producten moeten worden gescand. Dit is met name van belang als het gaat om goederen die beschikbaar zijn in verschillende variëteiten of formaten. Te veel gescande goederen kunnen in de App worden verwijderd of verminderd. Producten die Gebruiker bij nader inzien toch niet wilt aanschaffen dienen te worden verwijderd uit de lijst. Gebruiker wordt geacht deze producten terug te leggen op de plek waar ze uit de winkelschappen zijn genomen door gebruiker (met uitzondering van vers brood, wat overhandigd mag worden aan een winkelmedewerker).  

9.    De prijs voor een bepaald type product die wordt weergegeven in de App kan afwijken van de prijs die wordt weergegeven in de winkel. In het geval er verschil bestaat tussen deze prijzen, worden de prijzen die in de app worden weergegeven gehanteerd.

10.  Door artikelen te scannen waar een leeftijdsrestrictie aan zit, bevestigt Gebruiker dat hij/zij de minimale leeftijd heeft om een dergelijk product aan te kopen. In het geval dat dergelijke producten worden gescand, zal altijd een winkelmedewerker de aankoop van Gebruiker moeten verifiëren. Een onderdeel hiervan kan zijn dat de winkelmedewerker Gebruiker verzoekt om een legitimatiebewijs te tonen. Gebruiker is gehouden om mee te werken aan dergelijke verzoeken.

11.  Bepaalde producten worden niet ondersteund door de App. De App geeft bij het scannen van deze producten een melding dat het betreffende product niet verwerkt kan worden. De productgroepen zijn uitgezonderd van gebruik in de App:

a. Statiegeldbonnen, voor zover de verwerking van de statiegeldbon leid tot een negatief saldo in het voordeel van de klant. In dergelijke gevallen kan de statiegeldbon alleen worden verzilverd bij een kassa die wordt bemand door een ALDI medewerker;

b. Cadeaukaarten;

c. Tabaksproducten;

12. Producten met een 30% korting sticker kunnen verwerkt worden in de App. De korting wordt niet automatisch verwerkt. Na het scannen dient Gebruiker op de knop ‘Discount Sticker’ te drukken om de korting van toepassing te laten zijn. De korting kan niet achteraf worden toegepast. Indien de korting niet direct wordt verwerkt bij het scannen, moet het product uit de lijst verwijderd worden en opnieuw gescand worden waarbij de Discount Sticker knop wordt gebruikt om de korting van toepassing te laten zijn.

13. Producten die gewogen moeten worden kunnen worden gewogen bij de groente- en fruitafdeling. Op het scherm van de weegschaal is bij het wegen een code af te lezen die Gebruiker met de App kan scannen. Daarnaast wordt deze code ook weergegeven op de geprinte bon die Gebruiker af kan laten drukken door de weegschaal.

Artikel 4 – Betaling

1.    De Gebruiker kan zijn aankoop afronden door in de App te betalen of door te betalen bij een zelfscanterminal in de winkel. Door in de App op de knop ‘Betalen’ te drukken, wordt een betaalpagina geladen waarin Gebruiker de betaling af kan ronden. Ook bevestigt gebruiker door op de betaalknop te drukken dat hij/zij alle producten correct zijn gescand. Door op de knop ‘betalen aan terminal’ te drukken, wordt een QR code gegenereerd die kan worden gescand bij de zelfscanterminal, waarna Gebruiker de betaling af kan ronden via de betaalterminal.

2.    Na betaling ontvangt Gebruiker een code die hij/zij kan gebruiken om de poort naar de uitgang van de Winkel te openen.

3.    Betaling aan de kassa is niet mogelijk bij gebruik van de App.

4.    ALDI behoudt het recht voor om met onregelmatige intervals Gebruikers te controleren om vast te stellen of alle producten die de betreffende Gebruiker meeneemt ook daadwerkelijk zijn gescand en afgerekend.

Artikel 5 – Retouren en statiegeld

1.    Producten die in de Winkel zijn gekocht, kunnen door Gebruiker in elke Winkel in Nederland worden geretourneerd, met inachtneming van het beleid van ALDI aangaande retournering. Zie de website van ALDI voor meer informatie.

2.    Gebruiker kan statiegeldflessen bij de Winkel inleveren. Statiegeld kan worden verwerkt in de App, enkel kan een positief saldo niet worden uitgekeerd. Het statiegeld wordt in mindering gebracht op het totale aankoopbedrag.

Artikel 6 - Privacy

1.    Bij het gebruik van de App zal ALDI bepaalde persoonsgegevens van Gebruikers verwerken, met name ten aanzien van het uitvoeren van de betaling door Gebruiker. ALDI informeert Gebruikers over deze verwerking in het Privacybeleid.

Artikel 7 - Veiligheid en een goede werking van de App

1.    ALDI heeft de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens door derden te voorkomen en de privacy van Gebruikers te beschermen.

2.    ALDI kan niet garanderen dat, ondanks alle genomen veiliheidsmaatregelen, derden nooit toegang zullen kunnen krijgen tot de persoonsgegevens van Gebruikers.

3.    In geval van feitelijke of vermoedelijke onrechtmatige toegang door derden tot de persoonsgegevens van Gebruiker, zal ALDI Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, zoals de wet voorschrijft.

4.    ALDI zal zich redelijkerwijs inspannen om de App naar behoren te laten werken en eventuele problemen in verband met de goede werking ervan op te lossen. ALDI garandeert echter niet dat de App ononderbroken zal functioneren, geen fouten zal hebben, noch virussen of andere defecten.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

1.    De informatie die ALDI via de App aan Gebruiker verstrekt, is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Indien een deel van de informatie echter onvolledig, verouderd of onjuist is, is ALDI, of zijn de door ALDI ingeschakelde derden op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van die informatie door anderen dan ALDI, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) eventuele - directe of indirecte - schade die Gebruiker ondervindt.

2.    ALDI is niet aansprakelijk jegens Gebruiker voor door Gebruiker geleden schade of door Gebruiker gemaakte kosten wanneer:

a.    Gebruiker om welke reden dan ook geen toegang heeft tot de App of deze niet kan gebruiken, of er een vertraging is in het gebruik ervan;

b.    een door Gebruiker in verband met de App gebruikt(e) apparaat, hardware of software, beschadigd of aangetast is, of niet werkt;

c.     de App niet werkt zoals Gebruiker verwacht, niet voldoet aan de vereisten van Gebruiker of fouten of gebreken bevat, of wanneer ALDI er niet in slaagt deze te verhelpen;

d.    er sprake is van een verminderd serviceniveau of het niet verlenen van een service, veroorzaakt door een derde serviceprovider, waaronder softwareproviders en mobiele providers;

e.    er sprake is van eventuele kosten van serviceproviders en andere derden in verband met het gebruik van de App.

Artikel 9 - Intellectueel eigendomsrechten

1.    Alle intellectueel eigendomsrechten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) alle copyrights en databankrechten, met betrekking tot en voortvloeiend uit de App (met inbegrip van de broncode en de gebruikersinterface), zijn exclusief eigendom van ALDI en/of gelieerde ondernemingen. Gebruiker kan geen aanspraak maken op intellectueeleigendomsrechten of de daarmee verbonden aanspraken die voortvloeien uit de App zelf of het gebruik ervan.

2.    Afgezien van de persoonsgegevens van Gebruiker zelf, mag niets in de App door Gebruiker worden gereproduceerd of openbaar gemaakt, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ALDI.

3.    Gebruiker zal geen registratie aanvragen van intellectueel eigendomsrechten die voortvloeien uit de App of het gebruik daarvan, noch zal Gebruiker derden daartoe in staat stellen of ondersteunen, noch met hen samenwerken voor dit doel.

Artikel 10 - Wijzigingen

1.    ALDI behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. ALDI zal Gebruiker op de hoogte brengen van wijzigingen in de Voorwaarden door een e-mail te sturen met de details van de wijziging of door Gebruiker op de hoogte te brengen van een wijziging wanneer hij/zij de App de volgende keer opstart. De nieuwe voorwaarden worden eventueel op het scherm getoond en Gebruiker kan gevraagd worden ze te lezen en te aanvaarden om zijn/haar gebruik van de App voort te zetten.

2.    Met enige regelmaat worden er updates van de App uitgebracht. Afhankelijk van de update kan het voorkomen dat Gebruiker de App niet kan gebruiken totdat hij/zij de laatste versie van de App heeft gedownload en de eventuele nieuwe voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 12 - Vragen over de App

Voor vragen, verzoeken of klachten over de App kan Gebruiker contact opnemen met ALDI via Contact - Voor snel contact met ALDI.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.    Op deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2.    Alle geschillen die uit deze Voorwaarden voortvloeien, met inbegrip van geschillen over het bestaan of de geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, te Utrecht.

Facebook Opt-out

In de gebruikte webbrowser is een opt-out-cookie geplaatst, die toekomstige gegevensverzameling en opslag door de Facebook-pixel op uw apparaat permanent voorkomt.

Herinnering voor
Fout! Sorry, er is een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.

Ontvang een herinnering op de dag van de actie.

Datum selectie

Herinneringsdag
2 dagen vooraf
1 dag vooraf
Op de actiedag
Tijdstip
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Opmerkingen
  • Vul tenminste de met een * gemarkeerde invoervelden in.
  • SMS-service is alleen binnen het Nederlandse mobiele netwerk mogelijk.
  • Om dit formulier te kunnen doorsturen, moet u naar de veiligheidsinstellingen van uw browser gaan en aangeven dat u de cookies accepteert.
  • De herinnering kan alleen worden verstuurd, als de geselecteerde datum zich in de toekomst bevindt.
  • Uw e-mailadres en telefoonnummer worden alleen opgeslagen om de herinnering voor een geselecteerd artikel te kunnen versturen. Let op: activering van de herinneringsservice is enkel toegestaan als u zelf ontvanger bent of indien u weet of met zekerheid kunt aannemen dat de ontvanger akkoord is met de toegestuurde herinnering.
  • Het in de juiste volgorde overnemen van de tekens is verplicht. Dit is een extra beveiliging om een verkeerd gebruik van formulieren te voorkomen. Mocht u problemen ondervinden bij het overnemen van de tekens maak dan met de knop "nieuwe tekens" een nieuwe reeks aan. U kunt ook de voorleesfunctie activeren door op het symbool met de luidspreker te klikken. Zonder invoer van de tekens is het niet mogelijk om het formulier te verzenden. Voor eventueel ongemak bij de invoer vragen wij uw begrip.
  • U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de herinneringsservice. Zie "pagina voor uitschrijving herinneringsservice"

Niet meer verkrijgbaar

Deze aanbieding is helaas niet meer geldig.

Herinnering actief!

Herinnering bevestiging

U ontvangt uw herinnering op ${date} om ${time} uur.

Bevestiging van uw e-mailadres

Bevestiging van uw telefoonnummer

Bevestiging van uw e-mailadres en telefoonnummer

U ontvangt van ons een e-mail om uw e-mailadres te bevestigen. Klik op de link in de e-mail.

U ontvangt van ons een SMS om uw telefoonnummer te bevestigen. Gebruik de code uit het bericht om de activering te bevestigen.

U ontvangt van ons een SMS en een e-mail om uw telefoonnummer en e-mailadres te bevestigen. Klik op de link in het bericht en/of gebruik de code in de SMS om de activering te bevestigen.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch