Algemene Voorwaarden Shop & Go

  1. Startpagina
  2. Algemene Voorwaarden Shop & Go

Definities

Voorwaarden - deze algemene voorwaarden of de gewijzigde versies die deze voorwaarden vervangen.

ALDI – Aldi Culemborg B.V., ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 11013020.

App - de ALDI Shop & Go App (een softwareapplicatie voor mobiele apparaten) voor consumenten die ALDI aan de Gebruiker verstrekt.

Winkel - de ALDI-testwinkel in Utrecht (Lange Viestraat 2, 3511 BK). Dit is een pilot voor mogelijke toekomstige winkels die vergelijkbaar zijn met deze winkel (in Nederland en/of buiten Nederland).

Gebruiker - de natuurlijke persoon die de App gebruikt.

Artikel 1 - Doel van de App

De App is een applicatie die is ontwikkeld voor mobiele apparaten met een iOS- en Android-besturingssysteem, met als doel Gebruikers in staat te stellen in de Winkel te winkelen (alleen of met een groep mensen). De App stelt Gebruikers in staat om producten in de Winkel te kopen door de geselecteerde producten te betalen (door de Gebruiker en eventuele leden van de groep), de uitgang te openen en de Winkel te verlaten.

Artikel 2 - Toegang tot de App

1.    Alleen Gebruikers die aan de volgende voorwaarden voldoen, krijgen toegang tot de App van ALDI.

2.    Voorwaarden voor het verlenen van toegang tot de App:

a.    Gebruiker moet zijn e-mailadres bij ALDI registreren;

b.    Gebruiker moet deze Voorwaarden hebben aanvaard.

3.    ALDI heeft het recht om de toegang van Gebruiker (tijdelijk) te blokkeren indien:

a.    er sprake is van schending van deze Voorwaarden door Gebruiker;

b.    ALDI misbruik van de App vermoedt of vaststelt;

c.     ALDI twijfelt aan de identiteit van Gebruiker;

d.    ALDI twijfelt aan de aanvaarding van deze Voorwaarden door Gebruiker;

e.    ALDI vermoedt dat de veiligheid van de persoonsgegevens van een of meer Gebruikers of hardware van de Gebruiker is gecompromitteerd.

f.      ALDI van mening is dat de veiligheid van Gebruiker(s) nadelig is beïnvloed door de toegang van Gebruiker.

g.    ALDI vaststelt dat de App buitensporig wordt gebruikt.

4.    ALDI zet zich in om onderbrekingen die Gebruikers ervaren bij toegang tot de App tot een minimum te beperken, maar garandeert niet dat Gebruikers te allen tijde toegang hebben tot de App. De App kan, bijvoorbeeld in verband met beheer- en onderhoudswerkzaamheden, gedurende een lange of kortere periode niet beschikbaar zijn zonder dat Gebruiker hier vooraf van op de hoogte is gesteld.

Artikel 3 - Gebruik van de App

1.    De App is uitsluitend voor persoonlijk gebruik.

2.    Gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste (persoons)gegevens via de App.

3.    Gebruiker mag de App alleen gebruiken voor de doeleinden die in deze Voorwaarden worden genoemd (zie 'Doel van de App') en in ieder geval (maar niet uitsluitend) niet voor commerciële doeleinden. Gebruiker zal niet trachten inkomsten te ontlenen aan het gebruik of het berschikbaar stellen van de App, noch voor direct commercieel of geldelijk gewin, noch anderszins.

4.    Gebruiker is niet gerechtigd handelingen te verrichten die de normale werking van de App verstoren of die de belangen of reputatie van ALDI kunnen schaden.

5.    Gebruiker zal de App niet zodanig gebruiken dat de serviceprovider of diens servers worden beschadigd, uitgeschakeld, overbelast, nadelig beïnvloed of gecompromitteerd.

6.    Gebruiker zal geen inloggegevens aan derden verstrekken en zal de inloggegevens zodanig opslaan dat toegang door derden wordt voorkomen. Gebruiker zal zijn/haar mobiele apparaat veilig bewaren en zal de App sluiten wanneer deze niet in gebruik is.

7.    Gebruiker zal onmiddellijk zijn/haar wachtwoord wijzigen, via de functie 'Wachtwoord wijzigen' in de App, indien hij/zij vermoedt dat iemand anders zijn/haar wachtwoord of andere beveiligingsgegevens kent.

8.    Gebruiker is minimaal 18 jaar oud.

9.    Internettoegang op het mobiele apparaat van Gebruiker kan door zijn/haar serviceprovider in rekening worden gebracht.

Artikel 4 – Aankoopovereenkomst

1.    Tussen ALDI en Gebruiker komt een aankoopovereenkomst tot stand wanneer Gebruiker de Winkel verlaat na het openen van de uitgang via de App en Gebruiker en eventuele leden van de groep een of meer producten uit de Winkel hebben genomen; deze aankoopovereenkomst heeft betrekking op alle producten die Gebruiker en eventuele leden van de groep uit de Winkel hebben genomen.

Artikel 5 - Betaalproces

1.    ALDI brengt Gebruiker alleen de producten in rekening die Gebruiker en eventuele leden van de groep uit de Winkel hebben meegenomen.

2.    Gebruiker stemt ermee in dat hij/zij, na het openen van de uitgang met de App en het verlaten van de Winkel, het totaalbedrag van de producten die Gebruiker en eventuele leden van de groep uit de Winkel hebben meegenomen, in rekening krijgt en betaalt. Dat totaalbedrag wordt door ALDI vastgesteld nadat Gebruiker de uitgang via de App heeft geopend en de Winkel heeft verlaten. Indien Gebruiker en eventuele leden van de groep geen producten uit de Winkel hebben meegenomen, wordt er geen bedrag in rekening gebracht nadat Gebruiker de uitgang via de App heeft geopend en de Winkel heeft verlaten.

3.    Het totaalbedrag zoals bedoeld in artikel 5.2 wordt van de creditcard van Gebruiker afgeschreven.

4.    Gebruiker ontvangt een digitale kassabon in de App voor de in de Winkel gekochte producten nadat hij/zij de uitgang via de App heeft geopend, de Winkel heeft verlaten en de vaststelling van het totaalbedrag zoals bedoeld in artikel 5.2 is voltooid. Gebruiker ontvangt de digitale kassabon ongeveer tien (10) minuten na het verlaten van de Winkel.

5.    Indien een fout optreedt in de App of de onderliggende systemen waardoor het betaalproces zoals bedoeld in dit artikel niet kan worden uitgevoerd, kan Gebruiker de producten die Gebruiker en eventuele leden van de groep uit de Winkel meenemen betalen bij de (traditionele) fysieke kassa in de Winkel.

Artikel 6 – Retouren en statiegeld

1.    Producten die in de Winkel zijn gekocht, kunnen door Gebruiker in de Winkel (bij de servicebalie) en in elke andere ALDI-winkel in Nederland worden geretourneerd.

2.    Gebruiker kan statiegeldflessen bij de Winkel inleveren. Voor elke statiegeldfles die door Gebruiker wordt ingeleverd, ontvangt Gebruiker het in de App vermelde statiegeldbedrag. Indien Gebruiker na het inleveren van een of meer statiegeldflessen de Winkel verlaat zonder het volledige statiegeldbedrag dat in de App wordt getoond te hebben uitgegeven, kan de resterende waarde - na ontvangst van de digitale kassabon als bedoeld in artikel 5.4 - contant worden afgehaald bij de servicebalie van de Winkel of via een bankoverschrijving worden overgemaakt, na contact met de klantenservice via de App.

Artikel 7 - Privacy

1.    Bij het gebruik van de App (ook tijdens het winkelen met gebruik van de App) zal ALDI bepaalde persoonsgegevens van Gebruikers verwerken. ALDI informeert Gebruikers over deze verwerking in het Privacybeleid ALDI Shop Go.

Artikel 8 - Veiligheid en een goede werking van de App

1.    ALDI heeft de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens door derden te voorkomen en de privacy van Gebruikers te beschermen.

2.    ALDI kan niet garanderen dat, ondanks alle genomen veiliheidsmaatregelen, derden nooit toegang zullen kunnen krijgen tot de persoonsgegevens van Gebruikers.

3.    In geval van feitelijke of vermoedelijke onrechtmatige toegang door derden tot de persoonsgegevens van Gebruiker, zal ALDI Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, zoals de wet voorschrijft.

4.    ALDI zal zich redelijkerwijs inspannen om de App naar behoren te laten werken en eventuele problemen in verband met de goede werking ervan op te lossen. ALDI garandeert echter niet dat de App ononderbroken zal functioneren, geen fouten zal hebben, noch virussen of andere defecten.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

1.    De informatie die ALDI via de App aan Gebruiker verstrekt, is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Indien een deel van de informatie echter onvolledig, verouderd of onjuist is, is ALDI, of zijn de door ALDI ingeschakelde derden op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van die informatie door anderen dan ALDI, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) eventuele - directe of indirecte - schade die Gebruiker ondervindt.

2.    ALDI is niet aansprakelijk jegens Gebruiker voor door Gebruiker geleden schade of door Gebruiker gemaakte kosten wanneer:

a.    Gebruiker om welke reden dan ook geen toegang heeft tot de App of deze niet kan gebruiken, of er een vertraging is in het gebruik ervan;

b.    een door Gebruiker in verband met de App gebruikt(e) apparaat, hardware of software, beschadigd of aangetast is, of niet werkt;

c.     de App niet werkt zoals Gebruiker verwacht, niet voldoet aan de vereisten van Gebruiker of fouten of gebreken bevat, of wanneer ALDI er niet in slaagt deze te verhelpen;

d.    er sprake is van een verminderd serviceniveau of het niet verlenen van een service, veroorzaakt door een derde serviceprovider, waaronder softwareproviders en mobiele providers;

e.    er sprake is van eventuele kosten van serviceproviders en andere derden in verband met het gebruik van de App.

Artikel 10 - Intellectueel eigendomsrechten

1.    Alle intellectueel eigendomsrechten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) alle copyrights en databankrechten, met betrekking tot en voortvloeiend uit de App (met inbegrip van de broncode en de gebruikersinterface), zijn exclusief eigendom van ALDI en/of gelieerde ondernemingen. Gebruiker kan geen aanspraak maken op intellectueeleigendomsrechten of de daarmee verbonden aanspraken die voortvloeien uit de App zelf of het gebruik ervan.

2.    Afgezien van de persoonsgegevens van Gebruiker zelf, mag niets in de App door Gebruiker worden gereproduceerd of openbaar gemaakt, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ALDI.

3.    Gebruiker zal geen registratie aanvragen van intellectueel eigendomsrechten die voortvloeien uit de App of het gebruik daarvan, noch zal Gebruiker derden daartoe in staat stellen of ondersteunen, noch met hen samenwerken voor dit doel.

Artikel 11 - Wijzigingen

1.    ALDI behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. ALDI zal Gebruiker op de hoogte brengen van wijzigingen in de Voorwaarden door een e-mail te sturen met de details van de wijziging of door Gebruiker op de hoogte te brengen van een wijziging wanneer hij/zij de App de volgende keer opstart. De nieuwe voorwaarden worden eventueel op het scherm getoond en Gebruiker kan gevraagd worden ze te lezen en te aanvaarden om zijn/haar gebruik van de App voort te zetten.

2.    Met enige regelmaat worden er updates van de App uitgebracht. Afhankelijk van de update kan het voorkomen dat Gebruiker de App niet kan gebruiken totdat hij/zij de laatste versie van de App heeft gedownload en de eventuele nieuwe voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 12 - Vragen over de App

Voor vragen, verzoeken of klachten over de App kan Gebruiker contact opnemen met ALDI via Contact - Voor snel contact met ALDI of via het e-mailadres: contact@aldi.nl.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.    Op deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die uit deze Voorwaarden voortvloeien, met inbegrip van geschillen over het bestaan of de geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, te Utrecht.

Facebook Opt-out

In de gebruikte webbrowser is een opt-out-cookie geplaatst, die toekomstige gegevensverzameling en opslag door de Facebook-pixel op uw apparaat permanent voorkomt.

Herinnering voor
Fout! Sorry, er is een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.

Ontvang een herinnering op de dag van de actie.

Datum selectie

Herinneringsdag
2 dagen vooraf
1 dag vooraf
Op de actiedag
Tijdstip
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Opmerkingen
  • Vul tenminste de met een * gemarkeerde invoervelden in.
  • SMS-service is alleen binnen het Nederlandse mobiele netwerk mogelijk.
  • Om dit formulier te kunnen doorsturen, moet u naar de veiligheidsinstellingen van uw browser gaan en aangeven dat u de cookies accepteert.
  • De herinnering kan alleen worden verstuurd, als de geselecteerde datum zich in de toekomst bevindt.
  • Uw e-mailadres en telefoonnummer worden alleen opgeslagen om de herinnering voor een geselecteerd artikel te kunnen versturen. Let op: activering van de herinneringsservice is enkel toegestaan als u zelf ontvanger bent of indien u weet of met zekerheid kunt aannemen dat de ontvanger akkoord is met de toegestuurde herinnering.
  • Het in de juiste volgorde overnemen van de tekens is verplicht. Dit is een extra beveiliging om een verkeerd gebruik van formulieren te voorkomen. Mocht u problemen ondervinden bij het overnemen van de tekens maak dan met de knop "nieuwe tekens" een nieuwe reeks aan. U kunt ook de voorleesfunctie activeren door op het symbool met de luidspreker te klikken. Zonder invoer van de tekens is het niet mogelijk om het formulier te verzenden. Voor eventueel ongemak bij de invoer vragen wij uw begrip.
  • U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de herinneringsservice. Zie "pagina voor uitschrijving herinneringsservice"

Niet meer verkrijgbaar

Deze aanbieding is helaas niet meer geldig.

Herinnering actief!

Herinnering bevestiging

U ontvangt uw herinnering op ${date} om ${time} uur.

Bevestiging van uw e-mailadres

Bevestiging van uw telefoonnummer

Bevestiging van uw e-mailadres en telefoonnummer

U ontvangt van ons een e-mail om uw e-mailadres te bevestigen. Klik op de link in de e-mail.

U ontvangt van ons een SMS om uw telefoonnummer te bevestigen. Gebruik de code uit het bericht om de activering te bevestigen.

U ontvangt van ons een SMS en een e-mail om uw telefoonnummer en e-mailadres te bevestigen. Klik op de link in het bericht en/of gebruik de code in de SMS om de activering te bevestigen.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch