Belangrijke berichten en veiligheidswaarschuwingen | Veilig boodschappen doen in coronatijd
Broccoli van ALDI

Mensenrechten

Erkenning en bescherming van mensenrechten

Als ALDI Nord maken wij deel uit van wereldwijde waardeketens en zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het respecteren van mensenrechten. Wij zijn ervan overtuigd dat het succes van een onderneming alleen toekomstbestendig is wanneer mensenrechten worden erkend en beschermd.

Cirkel met 6 stappen

Beleidsverklaring

Om invulling te geven aan onze verantwoordelijkheid is het noodzakelijk deze stevig te verankeren in de organisatie en bedrijfsvoering. Daarom hebben wij samen met Aldi Süd een Beleidsverklaring inzake naleving van de mensenrechten opgesteld, waarmee we laten zien dat wij onze verantwoordelijkheid serieus nemen.

Bovendien zijn ons bindende CR-beleid en onze aanvullende sociale normen al jarenlang sterke richtlijnen voor ons en onze zakelijke partners voor de implementatie van een duurzame toeleveringsketen. Ze bepalen onder meer onze verwachtingen van sociale leef- en werkomstandigheden en respect voor mensenrechten binnen de productieprocessen van onze producten. Daarnaast verwijzen we naar internationaal en nationaal geldende mensenrechten en dragen we verantwoordelijkheid.

Bepalen van negatieve effecten

Wij zijn ons bewust van het feit dat ons handelen, en dat van onze ketenpartners, nadelige effecten kan hebben op mensenrechten in de gehele toeleveringsketen. In overeenstemming met onze verplichtingen op grond van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, streven wij ernaar om negatieve gevolgen voor de mensenrechten die rechtstreeks verband houden met onze activiteiten, producten of diensten, te voorkomen of te verminderen en doen we voortdurend onderzoek naar mensenrechtengerelateerde risico's, bijvoorbeeld via hot spot-analyses. Daarnaast nemen we de beoordelingen van externe experts, voortvloeiend uit omvangrijk stakeholderonderzoek, in onze afwegingen mee.

Voor het verkrijgen van inzicht in de arbeidsomstandigheden bij de productie van onze non-food artikelen in risicolanden, maken we gebruik van een tal van instrumenten: certificering, uitgebreide sociale audits door externe partijen, onderzoek op productielocaties door eigen deskundig personeel (ALDI Social Assessments - ASA's), evenals de dialoog met leveranciers. Verder verhogen we de frequentie waarmee we de landen van productie en de oorsprong van onze producten bezoeken, om een ​​duidelijker beeld te krijgen van de omstandigheden ter plaatse. Ook daar gaan we de dialoog aan met belanghebbenden en individuen die mogelijk worden getroffen, om gevallen waarin de mensenrechten niet worden gerespecteerd beter te identificeren en vroege preventie mogelijk te maken.

Mensenrechtenrisicoanalyse

Ook leggen we als levensmiddelenbedrijf een bijzondere nadruk op de identificatie van mensenrechtengerelateerde risico's in de ketens achter onze voedselproducten. Zo verhogen we het aantal sociale audits van en bezoeken aan onze foodproductieketens, hetzij door onze eigen werknemers, hetzij met behulp van externe derde partijen. Samen met een onafhankelijke dienstverlener die gespecialiseerd is in duurzaamheidsvraagstukken, hebben we nu ook de mogelijke mensenrechtenrisico’s in onze productieketens uitgelicht. Het doel van deze analyse was het identificeren van mensenrechtenrisico's in de wereldwijde productieketens van de hele ALDI Nord Group, maar ook het bepalen waar onze invloed het grootst is. De reikwijdte omvat de gehele productieketen met een speciale focus op zowel grondstoffenproductie als de uiteindelijke productielocaties en is gebaseerd op interne gegevens, zoals inkoopvolumes en de locaties van producenten en productiefaciliteiten, evenals wereldwijde handelsgegevens. Daarnaast zijn verschillende erkende bronnen geraadpleegd, zoals de Global Slavery Index, de Environmental Performance Index en de Corruption Perception Index door Transparency International.

Naast sociale risico's heeft de analyse betrekking gehad op milieurisico's in de gehele productieketen, aangezien deze ook een indirect effect hebben op mensenrechten. Er is een algemene risicoanalyse uitgevoerd voor elk land van herkomst of productie. 

De volgende 8 indicatoren zijn gebruikt voor de analyse: 

Sociale risico's

1. Rechten van werknemers: het risico dat werknemersrechten worden geschonden, bijvoorbeeld door overschrijding van de toegestane werktijden, lage lonen, gezondheids- en veiligheidsrisico's, pesterijen op het werk, intimidatie en misbruik, discriminatie of beperkte vrijheid van vereniging.

2. Discriminatie op grond van geslacht: beoordeling van ongelijke behandeling van mannen en vrouwen (inclusief specifieke problemen waarmee vrouwen worden geconfronteerd) en het risico van mogelijke genderspecifieke discriminatie, bijvoorbeeld door gendergerelateerd misbruik of discriminatie met betrekking tot lonen en arbeidsomstandigheden.

3. Kinderarbeid: het risico dat kinderen werk verrichten dat een negatief effect heeft op hun gezondheid en ontwikkeling, en het risico van werk voor kinderen in de leerplichtige leeftijd.

4. Gedwongen en gebonden arbeid: verwijst naar moderne vormen van slavernij en mensenhandel, bijvoorbeeld door druk uit te oefenen, lonen in te houden of andere vormen van dwang.

Milieurisico's 

5. Waterschaarste: het risico dat de vraag van een land naar water groter is dan de beschikbaarheid. Dit gaat gepaard met beperkte toegang tot watervoorziening – met name voor persoonlijke consumptie.

6. Kwetsbaarheid voor klimaatverandering: beoordeling van het huidige en toekomstige risico dat een bepaald land wordt blootgesteld aan extreme weersomstandigheden. Daarnaast werd ook de bereidheid van de private en publieke sector om te investeren in de noodzakelijke aanpassingen geëvalueerd (bijvoorbeeld in het geval van droogte, overstroming of orkaan).

7. Ontbossing / landconversie: de kans dat producten worden geteeld op land dat recentelijk een bosgebied met hoge beschermingswaarde was.

8. Industriële vervuiling: productie die leidt tot lucht- en waterverontreiniging, (chemisch) afval en geluidshinder.

Human rights risks assessment for raw materials
Human rights risk assessment for production facilities

De grafische afbeeldingen tonen de grondstoffen en productgroepen die een hoog risico op mensenrechtenschendingen vertegenwoordigen en die voor ALDI het belangrijkst worden geacht wat betreft invloed:

Grondstofniveau:

 • Cacao
 • Koffie
 • Noten
 • Tropisch fruit

Productielocatieniveau:

 • Vis en zeevruchten
 • Ingeblikte en bevroren fruit en groenten
 • Dressings, oliën, sauzen, kruiden en specerijen

Genomen maatregelen en evaluatie van de doeltreffendheid

We beschouwen de risicobeoordeling als een startpunt voor het identificeren van de belangrijkste mensenrechtenrisico's in onze productieketens en voor het bepalen van de relevante aandachtsgebieden voor ons verdere werk.

Als volgende stap zullen we ons concentreren op de grondstoffen waar volgens de analyse de grootste risico’s liggen - koffie, cacao, noten en tropisch fruit, met name bananen - in de landen van oorsprong die het meest relevant zijn voor ALDI Nord. Vervolgens zullen we specifieke maatregelen ontwikkelen om deze risico's te verminderen. In de toekomst zullen we onze inzet en inspanningen binnen de aanvullend geïdentificeerde risicogebieden aanzienlijk vergroten in het kader van onze internationale Responsible Sourcing Strategy, naast de huidige maatregelen die worden genomen om nadelige effecten op de mensenrechten te voorkomen of te verzachten.

Op dit moment implementeren we al verschillende maatregelen om mensenrechtenrisico's binnen onze food- en non-foodproductieketens te voorkomen of aan te pakken, waaronder:

 • Training van relevante medewerkers
 • Meenemen van audit- en certificeringsstatus bij koopbeslissingen en het definiëren van doelen, bijvoorbeeld in ons inkoopbeleid
 • Aanpassing van onze inkoopprocessen: mensenrechtenaspecten worden al overwogen tijdens het aanbestedingsproces (intensievere samenwerking met leveranciers met goede Corporate Responsibility-prestaties)
 • Training van personeel van productielocaties in het kader van ons ALDI Factory-Advancement Project (AFA-project)
 • Training van leveranciers
 • Beoordeling en, indien niet anders kan, uitsluiting van leveranciers of telers / producenten als laatste redmiddel
 • Implementatie van projecten bij de oorsprong: koffieproject in Colombia, ProPlanteurs in Ivoorkust, steun voor kleine palmolieboeren in West-Afrika (Internationale activiteiten)
 • Beoordeling van de doeltreffendheid van de genomen maatregelen in het kader van deze ketenprojecten

Uit ervaring blijkt dat de arbeidsvoorwaarden in de productieketen het beste kunnen worden verbeterd binnen het kader van gezamenlijke initiatieven en partnerships. De productieketen is complex, problemen zijn vaak systematisch van aard en de productieketen wordt in veel gevallen gedeeld met andere bedrijven.

De ALDI Nord Group is daarom aangesloten bij productspecifieke multi-stakeholderinitiatieven, zoals bijvoorbeeld:

 • Forum Nachhaltiger Kakao (Duits Initiatief voor duurzame cacao)
 • The Global Coffee Platform
 • Fruit Juice CSR Platform
 • World Banana Forum
 • Textilbündnis (Duits verbond voor duurzaam textiel)
 • Bangladesh Accord on Fire and Building Safety

We publiceren regelmatig over de voortgang van onze inzet op mensenrechten.

Vrijwillige inzet voor leefbaar loon en leefbaar inkomen

Het inkomen en loon van werknemers langs toeleveringsketens is vaak niet voldoende voor een degelijke levensstandaard. We zien in dat er een kloof kan zijn tussen het wettelijke minimumloon, het eigenlijk betaalde loon en het leefbaar loon en inkomen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de mensenrechten. Wij erkennen ook dat collectieve onderhandelingen een sleutelrol kunnen spelen bij het vaststellen van leefbare lonen en het dichten van de loonkloof. We steunen dan ook de goedkeuring van maatregelen door regeringen om collectieve onderhandelingen tussen werknemers en werkgevers te bevorderen.

In de werkgroep van Duitse retailers hebben wij ons daarom vrijwillig ingezet voor de bevordering van leefbare lonen en inkomens. We willen de mensenrechten in onze toeleveringsketens beschermen en armoede reduceren. We zijn van plan ondersteunende maatregelen te nemen om op lange termijn een leefbaar inkomen en loon te realiseren. Daarvoor beginnen we bij de primaire productie van de eigenmerkartikelen in ons assortiment.

De stappen die in de verbintenis zijn overeengekomen, omvatten de berekening van de inkomens- en loonverschillen en de implementatie van duurzame inkooppraktijken samen met de inkopers en leveranciers.

Overzicht van de doelstellingen:

 • Op alle niveaus binnen het bedrijf moet een gemeenschappelijk begrip van de relevantie van leefbare inkomens en lonen komen.
 • Het bewerkstelligen van leefbare lonen en inkomens moet als langetermijndoelstelling worden opgenomen in het duurzaamheidsbeleid van retailbedrijven.
 • Met behulp van hotspotanalyses zullen de toeleveringsketens met een erg groot risico op lage lonen en inkomsten op producentenniveau in kaart gebracht worden.
 • Om de traceerbaarheid van landbouwgrondstoffen mogelijk te maken, zal de transparantie in de toeleveringsketens worden vergroot.
 • In samenwerking met inkopers en leveranciers worden er duurzame inkooppraktijken ontwikkeld en geïmplementeerd.
 • De samenwerking en dialoog langs de toeleveringsketens en met andere lokale en internationale actoren worden versterkt, o.a. ook met organisaties die de normen vastleggen.
 • De leden van de werkgroep zullen binnen een vastgelegd tijdsbestek verslag uitbrengen over hun vooruitgang en hun leerervaringen.
 • Relevante instrumenten, gegevens en hulpmiddelen zullen binnen de werkgroep en voor andere relevante stakeholders beschikbaar gemaakt worden.
 • Tegen 2025 zullen de maatregelen ingevoerd worden tijdens de eerste pilootprojecten.

 

Lees meer over wat wij doen met dit onderwerp:

 

Klachtenmechanismen

Klachtenmechanismen vormen een geschikt middel om risico’s met betrekking tot mensenrechten vroegtijdig te signaleren. Omdat wij de laatste stap zijn in deels complexe productieketens, is het voor ons echter een grote uitdaging klachtenprocedures te implementeren in de diverse herkomstlanden van de producten die wij verhandelen. Wij zetten ons in om de toegang tot een klachtenprocedure in de relevante productieketens te verbeteren. Dit doen we ook in het kader van verschillende lidmaatschappen, zoals van het Textilbündnis.

Rapportage

Transparantie is een essentieel onderdeel van due diligence op het gebied van mensenrechten. Momenteel communiceren we al over onze huidige maatregelen in bijvoorbeeld ons MVO-jaarverslag en op onze website. In de toekomst willen we nog uitgebreider communiceren over mensenrechtenrisico's en onze maatregelen.

Continue verbetering

Wij zijn ons bewust van het feit dat de implementatie van due diligence een proces is dat continu in ontwikkeling is. Daarom evalueren we onze processen en instrumenten op regelmatige basis.

Lees hier meer over wat wij doen om mensenrechten te beschermen (Engels).

Lees ons Mensenrechtenbeleid hieronder:

Facebook Opt-out

In de gebruikte webbrowser is een opt-out-cookie geplaatst, die toekomstige gegevensverzameling en opslag door de Facebook-pixel op uw apparaat permanent voorkomt.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Altijd als eerste op de hoogte van onze aanbiedingen.

Herinnering voor

Fout! Sorry, er is een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.

Wilt u op de hoogte gebracht worden als het artikel verkrijgbaar is? *

Datum selectie *

Herinneringsdag
2 dagen vooraf
1 dag vooraf
Op de actiedag
Tijdstip
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Velden met een ster * zijn verplicht om in te vullen.

Opmerkingen
 • Vul tenminste de met een * gemarkeerde invoervelden in.
 • SMS-service is alleen binnen het Nederlandse mobiele netwerk mogelijk.
 • Om dit formulier te kunnen doorsturen, moet u naar de veiligheidsinstellingen van uw browser gaan en aangeven dat u de cookies accepteert.
 • De herinnering kan alleen worden verstuurd, als de geselecteerde datum zich in de toekomst bevindt.
 • Uw e-mailadres en telefoonnummer worden alleen opgeslagen om de herinnering voor een geselecteerd artikel te kunnen versturen. Let op: activering van de herinneringsservice is enkel toegestaan als u zelf ontvanger bent of indien u weet of met zekerheid kunt aannemen dat de ontvanger akkoord is met de toegestuurde herinnering.
 • Het in de juiste volgorde overnemen van de tekens is verplicht. Dit is een extra beveiliging om een verkeerd gebruik van formulieren te voorkomen. Mocht u problemen ondervinden bij het overnemen van de tekens maak dan met de knop "nieuwe tekens" een nieuwe reeks aan. U kunt ook de voorleesfunctie activeren door op het symbool met de luidspreker te klikken. Zonder invoer van de tekens is het niet mogelijk om het formulier te verzenden. Voor eventueel ongemak bij de invoer vragen wij uw begrip.
 • U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de herinneringsservice. Zie "pagina voor uitschrijving herinneringsservice"
div>

Niet meer verkrijgbaar

Deze aanbieding is helaas niet meer geldig.

Herinnering actief!

Herinnering bevestiging

U ontvangt uw herinnering op ${date} om ${time} uur.

Bevestiging van uw e-mailadres

Bevestiging van uw telefoonnummer

Bevestiging van uw e-mailadres en telefoonnummer

U ontvangt van ons een e-mail om uw e-mailadres te bevestigen. Klik op de link in de e-mail.

U ontvangt van ons een SMS om uw telefoonnummer te bevestigen. Gebruik de code uit het bericht om de activering te bevestigen.

U ontvangt van ons een SMS en een e-mail om uw telefoonnummer en e-mailadres te bevestigen. Klik op de link in het bericht en/of gebruik de code in de SMS om de activering te bevestigen.