Mensenrechten

  1. Startpagina
  2. Mensenrechten

ALDI werkt aan het beschermen van mensenrechten

Als ALDI Nord zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het respecteren van mensenrechten. Wij zijn ervan overtuigd dat het succes van een onderneming alleen toekomstbestendig is wanneer mensenrechten worden erkend en beschermd. De VN richtlijnen voor het bedrijfsleven en de mensenrechten (Guiding Principles for Business and Human Rights) vormen de basis van onze strategie en zijn gericht op de verantwoordelijkheid voor mensenrechten (due dilligence). Onze inzet is gericht op het identificeren en elimineren van negatieve gevolgen voor mensenrechten waarvoor wij rechtstreeks of indirect verantwoordelijk zijn. We zetten ons in om regelmatig en transparant verslag uit te brengen over het succes, de voortgang en de uitdagingen bij de uitvoering van deze richtlijnen. Hieronder zie en lees je meer over hoe het ALDI due dilligence proces eruit ziet. 

Cirkel met 6 stappen

1.     Beleidsverklaring

Onze acties kunnen een directe of indirecte negatieve impact hebben op werknemers in onze toeleveringsketens. We spelen een belangrijke rol bij het vergroten van het bewustzijn van mensenrechten en het samenwerken met leveranciers en andere externe partners, zoals regeringen of vakbonden, om de negatieve gevolgen van zakelijke activiteiten te voorkomen of te verminderen. We erkennen dat schendingen van de mensenrechten een wereldwijd, systemisch probleem zijn dat alle economische sectoren treft. In dit opzicht moeten bepaalde groepen, zoals minderheden en vrouwen, bijzondere aandacht krijgen, aangezien zij potentieel kwetsbaarder zijn voor schendingen van hun fundamentele mensenrechten. Verder erkennen we dat de ergste misstanden, waaronder dwang- en kinderarbeid, zich vaak voordoen wanneer regeringen de rechten van werknemers niet beschermen en wanneer vakbonden afwezig of zwak zijn door beperkingen op hun activiteiten.

Onze aanpak is gebaseerd op inzicht in de complexiteit van vraagstukken en is gericht op een continue verbetering van de processen die we inzetten om mensenrechtenschendingen te voorkomen of te beperken. ALDI respecteert alle internationaal erkende mensenrechten. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat specifieke mensenrechtenaspecten van bijzonder belang zijn voor ons als voedseldistributeur, aangezien deze mogelijk sterker worden beïnvloed door onze zakelijke activiteiten. Deze omvatten het verbod op discriminatie, het recht op gezondheid en veiligheid, vrijheid van vereniging, het recht op een eerlijke beloning, naleving van werktijden en het verbod op kinder- en dwangarbeid.

Om als bedrijf te voldoen aan onze due diligence op het gebied van mensenrechten, is een duidelijke afstemming en integratie van het management vereist. ALDI heeft daarom een mensenrechtenbeleid gepubliceerd waarin ons standpunt wordt benadrukt.

“"Wij stellen het zeer op prijs dat ALDI Nord zich in een specifieke beleidsverklaring inzet voor de bescherming van de mensenrechten. De continue implementatie van due diligence processen met betrekking tot mensenrechten, zowel binnen de eigen bedrijfsactiviteiten als binnen zakelijke relaties in de waardeketen, vormt een van de kerndoelstellingen van de 10 Principles van het UN Global Compact en de Global Sustainability Goals van de Verenigde Naties."

Marcel Engel, uitvoerend directeur, Global Compact Network Duitsland

Ons CR-beleid en de aanvullende overeenkomst over sociale standaarden gelden reeds jaren als duidelijke en bindende richtlijnen voor ons en onze zakenpartners voor de implementatie van duurzame toeleveringsketens. Ze bepalen zowel onze verwachtingen van passende leef- en werkomstandigheden, als het respect voor mensenrechten binnen de productieprocessen van onze producten.

Onze strategische doelen
Binnen onze Supply Chain & Resources-strategie hebben we vijf doelen ontwikkeld, naast tastbare maatregelen op het gebied van mensenrechten. We streven ernaar om deze doelen te bereiken en de maatregelen te implementeren tot en met 2027 om nog beter aan onze mensenrechtenverplichtingen te voldoen. We willen ons due diligence-proces verbeteren in lijn met de UNGP's, bijv. door de ontwikkeling van een dwangarbeidbeleid, een beleid om kinderarbeid te voorkomen en te vermijden, een toezegging om gendergelijkheid te bevorderen en de implementatie van Human Rights Impact Assessments (HRIA). Zeker in gebieden waar we de grootste invloed hebben, willen we samen met partners projecten uitvoeren, bijvoorbeeld om leefbare lonen te realiseren. We zullen onze inspanningen op het gebied van het meten van onze effectiviteit vergroten en onze aanpak continu uitbreiden. Verder willen we tegen 2025 effectieve klachtenmechanismen implementeren in onze risicovolle toeleveringsketens en pleiten we publiekelijk voor mensenrechten, bijvoorbeeld door actieve deelname aan multi-stakeholder initiatieven en politieke dialoog, alsook door dialogen van deskundigen met internationale vakbonden. Daarnaast hebben we ook doelstellingen voor meer transparantie in onze toeleveringsketens in onze strategie opgenomen.

2.     Bepaling van negatieve effecten

De productie van goederen door complexe toeleveringsketens kan negatieve gevolgen voor mensenrechten hebben. We begrijpen dat de grootste risico's meestal betrekking hebben op het stadium van de primaire productie, terwijl onze grootste directe invloed tot uiting komt in het laatste stadium (de eindassemblage).

Voor onze non-foodproducten verkrijgen wij regelmatig inzicht in de arbeidsomstandigheden in productiefaciliteiten in hoge risicolanden. Dit gebeurt via uitgebreide sociale audits en certificeringen door onafhankelijke partijen. Wij beschouwen deze sociale audits door onafhankelijke partijen als een belangrijke eerste stap om informatie te verkrijgen over de naleving van de vereiste normen. Tegelijkertijd zijn wij ons ervan bewust dat deze gestandaardiseerde processen niet altijd voldoende zijn om alle problemen aan het licht te brengen. Gespecialiseerde, lokale ALDI-medewerkers voeren daarom samen met onze leveranciers ook beoordelingen van productiefaciliteiten uit, de zogenaamde ALDI Social Assessments (ASA's). Tijdens deze bezoeken ter plaatse communiceren wij met relevante belanghebbenden en mogelijk getroffen groepen om mensenrechtenschendingen in een vroeg stadium beter te kunnen identificeren en voorkomen. Wij betrekken onze leveranciers bij deze processen om gezamenlijk mogelijke risico's beter te identificeren en te verminderen en betere arbeidsomstandigheden te realiseren.

Als retailer richten we ons met name op het identificeren van mensenrechtenrisico's in toeleveringsketens. Naast maatregelen zoals risicoanalyses (HRRA) en impactbeoordelingen (HRIA) op het gebied van mensenrechten of evaluaties van leveranciers, hebben we het aantal sociale audits in onze foodketens verhoogd en blijven we dit doen. Onze zogenaamde Producer Assessments worden uitgevoerd met een externe dienstverlener op boerderijniveau (veld en pakhuis) en alle niet-nalevingen worden bekeken en gezamenlijk besproken met elke producent, inclusief mogelijke en verplichte maatregelen voor verbetering. De voortgang van de verbeteringen wordt voortdurend gecontroleerd en ondersteund. Als onderdeel van dit proces streven wij ernaar te begrijpen waar producenten problemen ondervinden bij de uitvoering van onze eisen voor de toeleveringsketen. Door het delen van best practices met producenten en leveranciers, waar van toepassing, willen wij verbeteringen ondersteunen en gezamenlijke leerprocessen in de sector bevorderen. Bovendien willen wij een diepgaand inzicht krijgen in de productieomstandigheden van risicovolle toeleveringsketens om daaruit gerichte verbeteringen af te leiden.

"Beyond audit-approach"
Voor ons zijn sociale audits door derden een belangrijke eerste stap bij het verzamelen van informatie over de mensenrechtensituatie op onze productielocaties en het initiëren van verbeteringen. We zijn ons er echter van bewust dat ze mogelijk niet altijd een juist beeld van de arbeidsomstandigheden geven en verborgen kwesties zoals dwangarbeid, discriminatie of intimidatie mogelijk niet identificeren. Daarom streven wij naar een aanpak van ethische handel die verder gaat dan naleving en die niet alleen berust op sociale audits, maar die onze auditaanpak aanvult met extra activiteiten zoals onze eigen bezoeken ter plaatse, communicatie en opleiding met zakenpartners en producenten, deelname aan multi-stakeholder initiatieven en projecten ter plaatse. Duurzame verbetering van de arbeidsomstandigheden vereist deze coöperatieve aanpak voor de ethische handel tussen de ALDI-bedrijven en onze leveranciers. Met het ALDI Factory Advancement (AFA) project heeft ALDI een effectief instrument geïmplementeerd om de arbeidsomstandigheden in Bengaalse kledingfabrieken, die de producten voor onze assortimenten produceren, te verbeteren. Het AFA-project, gelanceerd in 2013, richt zich op de arbeiders en managers van de fabrieken die duurzame oplossingen ontwikkelen voor betere arbeidsomstandigheden. Daarbij staat het bevorderen van de dialoog en samenwerking tussen werknemers en managers centraal. Alleen dit engagement en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van beide partijen zal resulteren in blijvende positieve veranderingen.

Risicobeoordelingen voor mensenrechten (HRRA's)

In 2018 heeft ALDI samen met een externe, in duurzaamheid gespecialiseerde dienstverlener uitgebreid onderzoek gedaan naar de mensenrechtenrisico's binnen de voedsel- en landbouwketens. Het doel van deze risicobeoordeling was om groepsbrede mensenrechtenrisico's in onze toeleveringsketens op mondiaal niveau te identificeren en tegelijkertijd te zien waar we onze invloed het meest effectief kunnen inzetten. Deze analyse had betrekking op de hele toeleveringsketen, met bijzondere aandacht voor zowel de primaire productie als de productiefase.

De beoordelingen waren gebaseerd op gegevens zoals inkoopvolumes, de locaties van productie en productiefaciliteiten, evenals op gegevens over de wereldwijde handel. Ook werd informatie uit bijvoorbeeld de Global Slavery Index, de Environmental Performance Index of de corruption perception index van Transparency International hierin meegenomen.

Zowel sociale als ecologische mensenrechtenrisico's in de toeleveringsketens werden geïdentificeerd. Voor elk productie- en herkomstland van onze producten werd een algemene risicobeoordeling uitgevoerd. Milieurisico's zoals klimaatkwetsbaarheid, waterschaarste en industriële vervuiling maakten ook deel uit van de analyse, aangezien deze factoren een indirecte impact kunnen hebben op mensenrechten.

Naast de beoordeling van de dienstverlener, hebben we Spaanse en Italiaanse producten op grondstofniveau als hoge prioriteiten aangemerkt. Uit onze interne gegevens blijkt dat een aanzienlijk deel van ons fruit uit die landen komt. De classificatie van de toeleveringsketen met hoog risico is gebaseerd op onze interne expertise inzake mensenrechten en dialogen met deskundige belanghebbenden.

We zullen onze openbaar beschikbare risicoanalyse regelmatig bijwerken om de veranderende prioriteitstelling van onze due diligence-processen op het gebied van mensenrechten te laten zien.

De volgende acht indicatoren zijn gebruikt voor de analyse:

Sociale risico's

Rechten van werknemers: negatieve invloed op werknemersrechten, zoals overschrijding van de toegestane werktijden, lage lonen, gezondheids- en veiligheidsrisico's, pesterijen op het werk, intimidatie en misbruik, discriminatie of beperkte vrijheid van vereniging.

Discriminatie op grond van gender: beoordeling van ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen en het risico van mogelijke genderspecifieke discriminatie, bijvoorbeeld door gendergerelateerd misbruik of discriminatie met betrekking tot lonen en arbeidsomstandigheden.

Kinderarbeid: het risico dat kinderen werk verrichten dat een negatief effect heeft op hun gezondheid en ontwikkeling, en het risico van werk voor kinderen in de leerplichtige leeftijd.

Gedwongen en gebonden arbeid: verwijst naar moderne vormen van slavernij en mensenhandel, bijvoorbeeld door druk uit te oefenen, lonen in te houden of andere vormen van dwang.

Milieurisico's

Waterschaarste: het risico dat de vraag van een land naar water groter is dan de beschikbaarheid. Dit gaat gepaard met beperkte toegang tot watervoorziening – met name voor persoonlijke consumptie en/of als een bron van inkomen.

Kwetsbaarheid voor klimaatverandering: beoordeling van het huidige en toekomstige risico dat een bepaald land wordt blootgesteld aan extreme weersomstandigheden. Daarnaast werd ook de bereidheid van de private en publieke sector om te investeren in de noodzakelijke aanpassingen geëvalueerd (bijvoorbeeld in het geval van droogte, overstroming of orkanen).

Ontbossing / landconversie: de kans dat producten worden geteeld op land dat recentelijk een bosgebied met hoge beschermingswaarde was.

Industriële vervuiling: verontreiniging door de vervaardiging van producten, die vervolgens leidt tot lucht- en waterverontreiniging, (chemisch) afval en geluidsoverlast.

Onderstaande grafieken tonen de voor ALDI geïdentificeerde grondstoffen en productgroepen die een hoog risico op mensenrechtenschendingen vertegenwoordigen en daarom als zeer relevant worden beschouwd: 

Humanrights
Humanrights

Human Rights Impact Assessments (HRIA's)
In november 2020 beginnen we met het uitvoeren van drie Human Rights Impact Assessments (HRIA's) voor verschillende voedselketens met hoge prioriteit om mensenrechtenkwesties aan te pakken. Het doel is om de directe en indirecte negatieve impact van onze zakelijke activiteiten op werknemers en andere betrokken rechthebbenden te begrijpen en te identificeren. In dit verband ligt de nadruk vooral op de specifieke mensenrechtenrisico's voor vrouwen en kleine boeren. De beoordelingen worden uitgevoerd samen met lokale experts, waarbij rekening wordt gehouden met de relevante belanghebbenden zoals werknemers, producentenorganisaties, maatschappelijke organisaties en vakbonden. In het kader van HRIA zullen we beginnen met het verzamelen van genderspecifieke gegevens om loonverschillen tussen vrouwen en mannen in onze toeleveringsketens op te sporen. We willen ook begrijpen hoe de mensen in onze toeleveringsketens door hun werk bijdragen aan de waarde van onze producten. We streven ernaar onze gegevens te verbeteren door de effectiviteit van onze maatregelen met betrekking tot gendergelijkheid en mensenrechten in het algemeen continu te volgen. Onze aanpak is om uit de resultaten van HRIA specifieke maatregelen te ontwikkelen om nog beter aan onze due diligence op het gebied van mensenrechten te voldoen. We zullen de eerste resultaten en gerelateerde maatregelen van de HRIA's tegen eind 2021 publiceren. We streven ernaar om tegen het einde van 2025 tot wel 12 HRIA's uit te voeren en te publiceren, ten minste één in elke risicovolle toeleveringsketen. We zullen onze risicovolle toeleveringsketens regelmatig analyseren.

Tijdens onze eerste beoordelingen deden zich enkele vertragingen voor als gevolg van de covid-19-crisis. Vooral de betrokkenheid van rechthebbenden werd een uitdaging, vooral door reisbeperkingen. Daardoor liep ook de afronding van de rapporten vertraging op, maar de verwachting is dat ze in 2022 worden gepubliceerd. De verslagen van onze HRIA's en de bijbehorende actieplannen inzake mensenrechten kunnen hieronder worden gedownload:
Rapport HRIA vis
Rapport HRIA citrus Spanje

3.     Maatregelen en evaluatie van doeltreffendheid

Mensenrechten in wereldwijde toeleveringsketens zijn een zeer complex onderwerp dat intensief onderzoek en een holistische benadering vereist om verbeteringen op lange termijn te bereiken. Onze risicoanalyse is een belangrijke stap om significante potentiële mensenrechtenrisico's in de toeleveringsketens te identificeren en de juiste prioriteiten te stellen.

We zullen daarom in het bijzonder focussen op de grondstoffen met een hoge prioriteit die in de analyse zijn geïdentificeerd, namelijk koffie, cacao, noten en tropisch fruit in de relevante landen van herkomst.

Daarnaast implementeren we al diverse maatregelen om mensenrechtenrisico's in onze food- en non-foodketen te verminderen:

·        Training van relevante medewerkers

·        Het betrekken van gevestigde audit- en certificeringsschema's bij onze aankoopbeslissingen en het definiëren van duurzaamheidsdoelen, bijvoorbeeld in ons aankoopbeleid

·        Kwalificatie van productiefaciliteiten in het kader van ons ALDI Factory Advancement Project (AFA Project)

·        Leverancierstraining

·        Leveranciersevaluatie en intensivering van de samenwerking met leveranciers die een goede CR-prestatie hebben

·        Uitvoering van projecten in herkomstlanden: Koffieproject in Colombia, PRO-PLANTEURS in Ivoorkust, ondersteuning van kleinschalige palmolieboeren in West-Afrika in samenwerking met Solidaridad

·        Beoordeling van de doeltreffendheid van onze maatregelen die zijn genomen in het kader van onze projecten met betrekking tot landen van herkomst en toeleveringsketens

Een van onze strategische doelen is om duurzaamheid te integreren in onze inkooppraktijken, wat inhoudt dat we onze verplichtingen ten aanzien van mensenrechten laten weerspiegelen in onze inkooppraktijken en een gezamenlijke benadering van onze leveranciers vereist. Verder erkennen wij onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de normen en eisen van ALDI ook buiten onze eersterangs leveranciers en dus ook op productieniveau worden toegepast. Daarom hebben wij onze eigen, jaarlijkse Corporate Responsibility Supplier Evaluation (CRSE) voor food- en non-foodleveranciers ontwikkeld. Het doel van deze evaluatie is om CR-criteria verder te integreren in aankoopbeslissingen, waarbij de duurzaamheidsprestaties van leveranciers verder gaan dan certificering en het uitvoeren van audits.

Zakelijke partners krijgen een score van A-D voor belangrijke factoren zoals de wijze waarop ze hun CR hebben opgezet en hun nalevingsprocessen, hun steun aan en relatie met productiefaciliteiten of telers en hun due dilligence op het gebied van mensenrechten en milieu. Tot de beoordeelde criteria behoren onder meer de methoden van de leverancier om de arbeidsomstandigheden in het land van herkomst te controleren en of hij programma's ondersteunt die extra voordelen bieden aan werknemers en hun gezinnen. Op het gebied van arbeidsrechten kijken we vooral naar hoe productielocaties worden geselecteerd en in dienst worden genomen, of onze zakenpartners interne audits uitvoeren op productielocaties, hoe de uitvoering van corrigerende maatregelen wordt gewaarborgd en hoe onze zakenpartners producenten ondersteunen met maatregelen voor capaciteitsopbouw op het gebied van mensenrechten. Een Self-Assessment Questionnaire (SAQ) vormt de basis van onze leveranciersbeoordeling, waarbij wij onze zakenpartners ook vragen om bewijsmateriaal, bijvoorbeeld in de vorm van documenten, ter onderbouwing van hun antwoorden. Om de antwoorden verder te valideren en de naleving van de ALDI CR-vereisten op productieniveau te beoordelen, worden de resultaten van onze on-site ALDI Producer Assessments/ALDI Social Assessments meegenomen in de score die vervolgens wordt omgezet in het eindcijfer van A-D.

Met deze cijfers kunnen wij een onderscheid maken tussen A-, B-, C- en D-leveranciers. Leveranciers met een A beoordeling hebben bijvoorbeeld een volledig geïntegreerde en strategische CR-prestatie die alle niveaus omvat, inclusief productiefaciliteiten of telers met regelmatige bezoeken ter plaatse. Daarnaast kunnen A-leveranciers productielocaties beoordelen op basis van milieu- of mensenrechtencriteria en aantonen dat alle werknemers toegang hebben tot doeltreffende en transparante klachtenmechanismen. Deze zakenpartners tonen aan dat hun prestaties verder gaan dan de certificering door een degelijke interne controle uit te voeren op de eigen productielocaties en die van derden en door voortdurende verbeteringen op het gebied van CR te bevorderen, waaronder bijvoorbeeld gendergelijkheid. D-leveranciers hebben bijvoorbeeld een gebrek aan transparantie in de toeleveringsketen en aan kennis over mensenrechtenkwesties op het niveau van de boerderij of productielocatie. Zakelijke partners met een D beoordeling moeten daarom hun CR-prestaties verbeteren door permanente ondersteuning van onze CR-afdeling.

Tijdens het hele CRSE-proces - van het versturen van de SAQ tot het opstellen van de eindresultaten – werken wij nauw samen met onze leveranciers. Bovendien zorgen wij voor transparantie door de evaluatieresultaten, inclusief een uitgebreide status-quo-analyse, met onze zakenpartners te delen. Deze analyse wordt vervolgens gebruikt om plannen en strategieën te ontwikkelen om de sociale en milieuprestaties in de loop van het jaar te verbeteren.

In 2020 hebben we de CRSE voor de voedingssector verder uitgebreid en hebben we, naast bananenleveranciers, ook alle ananasleveranciers geëvalueerd. We zijn ook begonnen met de uitrol van dit programma voor vis en zeevruchten (tonijn). Bovendien plannen wij een verdere uitrol naar andere ketens met een hoog risico, citrus en avocado, tot 2023 en willen wij de leveranciersbeoordeling tegen 2027 uitbreiden tot alle voedselketens met een hoog risico. In overeenstemming met Agenda 2030 willen wij 75% van ons volume in risicovolle toeleveringsketens inkopen bij leveranciers met een A- of B-beoordeling. De kern van onze aanpak is samenwerking met onze leveranciers om problemen op te lossen en verbeteringen in onze toeleveringsketens te bevorderen. Wij verbinden ons ertoe deze dialoog in stand te houden en gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen voor het waarborgen van de mensenrechten. Wij begrijpen dat het oplossen van mensenrechtenkwesties tijd kan kosten vanwege de complexiteit en de gevoeligheid van het onderwerp. Het is niet onze aanpak om een zakelijke relatie te beëindigen wanneer dergelijke kwesties worden vastgesteld. In plaats daarvan streven wij ernaar oplossingen te ontwikkelen in samenwerking met onze leveranciers en producenten. Bij herhaalde overtredingen en een gebrek aan vooruitgang behouden wij ons echter het recht de betreffende zakelijke relatie te beëindigen.

ALDI distantieert zich uitdrukkelijk van oneerlijke handelspraktijken, late betalingen en latere wijzigingen van leveringscontracten en op de lange termijn willen wij groepsbrede praktijken voor verantwoord inkopen ontwikkelen om ons doel van duurzaam inkopen te bereiken.

Onze inzet voor kleine boeren
We werken met veel verschillende soorten zakenpartners, van kleine familiebedrijven tot grotere internationale bedrijven. We begrijpen dat er tal van specifieke uitdagingen zijn voor kleine boeren. Vanwege vele factoren waarop de boeren geen invloed hebben, zoals klimaatverandering, onvoorspelbare weersomstandigheden, internationale energieprijzen die van invloed zijn op de landbouwinputs en een gebrek aan toegang tot de markt, kan het een uitdaging zijn om een stabiele hoeveelheid gewassen te produceren. Boeren zijn vaak niet in staat om een leefbaar inkomen te verdienen en we erkennen dat we een belangrijke rol spelen om dit mogelijk te maken.

We zijn momenteel betrokken bij een aantal projecten en initiatieven, b.v. ons koffieproject in Colombia (gepromoot door de Hanns R. Neumann foundation), het PRO-PLANTEURS project voor duurzame cacao of onze lidmaatschappen in het World Banana Forum en het Juice CSR Platform. We zijn van plan onze steun voort te zetten en onze inzet uit te breiden door verdere maatregelen toe te voegen. Daarnaast willen wij onze klanten voedingsmiddelen aanbieden en promoten die afkomstig zijn uit productieketens waar boeren een fatsoenlijke levensstandaard hebben. Wij zijn vastbesloten in dit opzicht voortdurend vooruitgang te boeken.

Onze inzet voor gender gelijkheid
ALDI vindt dat alle werknemers eerlijk moeten worden behandeld. We tolereren geen enkele vorm van discriminatie en streven naar gendergelijkheid in ons eigen bedrijf en in onze toeleveringsketens. Wij erkennen dat veel van de werknemers in onze toeleveringsketens vrouwen zijn en dat zij behoren tot degenen die het meest worden getroffen door mensenrechtenschendingen. Enkele van de problemen waarmee vrouwelijke werknemers worden geconfronteerd, zijn ongelijke behandeling, het risico van genderspecifieke discriminatie met betrekking tot lonen en arbeidsomstandigheden, beperkte toegang tot land en onderwijs en de dubbele last van betaald werk en hun onbetaalde zorg- en huishoudelijke verantwoordelijkheden. Om onze inspanningen te onderstrepen en de emancipatie van vrouwen te bevorderen, hebben wij de UN Women's Empowerment Principles ondertekend en ons internationaal beleid inzake gendergelijkheid in de toeleveringsketens van ALDI ontwikkeld.
Internationaal beleid voor gender gelijkheid binnen ALDI supply chains

Om het beleid ten uitvoer te leggen, hebben wij ook een actieplan voor gendergelijkheid ontwikkeld. Het bevat tijdgebonden maatregelen en doelstellingen, die zijn afgestemd op ons due diligence proces voor mensenrechten.
Actieplan gender gelijkheid

Gender gerelateerde data is meegenomen in onze lopende duurzaamheidsrisicoanalyse om zo inzicht te krijgen en openbaar te maken in welke food en non-food ketens gender discriminatie risico’s groot zijn. Daarnaast zullen wij de best practices om genderkwesties in de toeleveringsketen aan te pakken verder analyseren, rekening houdend met landspecifieke normen en omstandigheden. Hieruit zullen verdere ketenspecifieke maatregelen worden afgeleid.

Wij hebben zowel het beleid als het actieplan ontwikkeld in overleg met belanghebbenden in de toeleveringsketen en staan voortdurend in contact met externe belanghebbenden om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan de verwachtingen ten aanzien van ALDI als een van de toonaangevende internationale retailers en wij zullen onze dialoog met vrouwenrechtenorganisaties en vakbonden verder versterken om beter tegemoet te komen aan de behoeften van vrouwelijke werknemers. Waar mogelijk zullen wij bovendien de vertegenwoordiging en de rechten van vrouwen in die dialogen bevorderen.

Een deel van ons bestaande werk aan inzicht in en aanpak van lage lonen richt zich op de toeleveringsketens van chocolade, sinaasappels en bananen. We zullen rapporteren over onze vooruitgang bij het verbeteren van de lonen van alle werknemers in deze toeleveringsketens.

Veel van de onderliggende oorzaken van genderongelijkheid zijn moeilijk aan te pakken als afzonderlijke onderneming, maar wij zullen ons deel doen om bij te dragen aan gendergelijkheid en wij streven er verder naar om intern en extern, binnen multi-stakeholder initiatieven en individueel, te pleiten voor en het bewustzijn te vergroten over gendergelijkheid. Als voorbeeld geven wij onze zakelijke partners begeleiding bij het versterken van gendergelijkheid in de toeleveringsketens en als onderdeel daarvan moedigen wij onze leveranciers aan de UN Women's Empowerment Principles te ondertekenen.

Betrokkenheid om kinderarbeid en gedwongen arbeid te beëindigen
Wereldwijd worden nog steeds veel mensen getroffen door kinder- en dwangarbeid, meestal in de particuliere sector. Aangezien zowel in de industrie als in de landbouw gevallen van dwangarbeid en kinderarbeid worden vastgesteld, zijn deze ernstige problemen voor ons van fundamenteel belang om aan te pakken. Daarom voeren wij regelmatig sociale evaluaties uit in onze productiefaciliteiten om negatieve effecten op de mensenrechten op te sporen en waar nodig te verhelpen. Wij beroepen ons ook op certificeringen die onder meer eisen dat kinder- en dwangarbeid worden voorkomen.

Om de relevantie van deze kwesties te benadrukken en ervoor te zorgen dat deze risico's verder geminimaliseerd worden, hebben wij begin 2021 ons internationaal beleid inzake kinderarbeid en ons internationaal beleid inzake dwangarbeid gepubliceerd. Dit beleid geldt zowel voor onze non-food en textiel toeleveringsketens als voor onze food toeleveringsketens. Ons beleid inzake dwangarbeid is een proactieve aanpak om dwangarbeid te voorkomen en we zullen bijvoorbeeld maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat migranten geen wervingskosten hoeven te betalen (werkgever betaalt principe).

Internationaal beleid kinderarbeid
International beleid dwangarbeid

Steun voor Europeese randvoorwaarden en gezamelijke inzet
Wij willen een stap verder gaan om systematische uitdagingen in complexe toeleveringsketens met succes aan te pakken. Onze jarenlange inzet en samenwerking met verschillende belangengroepen hebben aangetoond dat de beste manier om de arbeidsomstandigheden binnen toeleveringsketens te verbeteren bestaat uit gezamenlijke initiatieven en partnerschappen. Wij komen voortdurend op voor de mensenrechten in onze initiatieven, verenigingen en in onze zakelijke relaties. Daarom steunen wij duurzame oplossingen waarbij alle relevante politieke, economische en sociale belanghebbenden moeten samenwerken. In onze position paper pleiten wij voor een, ten minste, Europees wettelijk kader voor de invoering van een duidelijk omschreven, praktische en op lange termijn effectieve verplichte due diligence op het gebied van mensenrechten. Dit creëert een gelijk speelveld en maakt mensenrechten in toeleveringsketens niet-onderhandelbaar. Daarnaast hebben wij samen met 25 andere bedrijven de gezamenlijke verklaring van het Business & Human Rights Resource Centre ondertekend, waarin wij ons verheugen over de aankondiging van de Europese Commissie om een wetgevingsinitiatief te lanceren inzake verplichte due dilligence op het gebied van mensenrechten en milieu.

Wij zijn al betrokken bij productspecifieke multi-stakeholder initiatieven en wij verbinden ons ertoe om tegen 2021 toe te treden tot en actief deel te nemen aan een ander MSI dat gericht is op arbeidskwesties in risicovolle toeleveringsketens.

Voorbeelden van onze betrokkenheid:

·        Duits initiatief voor duurzame cacao (GISCO)

·        Belgische initiatief Beyond Chocolate

·        World Banana Forum

·        Fruit Juice CSR Platform

·        Duits partnerschap voor duurzaam textiel (Textil bundnisse)

·        Bangladesh Accord on Fire and Building Safety

·        German Retailers Working Group on Living Income and Living Wages

·        IDH Roadmap on Living Wages

·        Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Inzet voor leefbaar loon en leefbaar inkomen
Leefbaar loon en leefbaar inkomen vormen een integraal onderdeel van de mensenrechten en zijn essentieel als we ongelijkheid willen aanpakken en armoede willen uitbannen. Het inkomen en de lonen die werknemers in de wereldwijde toeleveringsketens ontvangen, zijn vaak niet voldoende om een behoorlijke levensstandaard mogelijk te maken. We erkennen dat er een kloof kan zijn tussen het wettelijke minimumloon of het daadwerkelijk betaalde loon, en een leefbaar loon of inkomen, wat een negatief effect kan hebben op mensenrechten. Daarom zullen wij ernaar streven blijvende veranderingen tot stand te brengen in onze wereldwijde toeleveringsketens door onze verantwoordelijke inkooppraktijken te versterken, die een impact kunnen hebben op de arbeidsomstandigheden, lonen en inkomens, en door onze toeleveringsketen transparanter en beter traceerbaar te maken. Proefprojecten, zoals de betaling van premies of inkomensdiversificatieprojecten, zullen bijdragen tot een fatsoenlijke levensstandaard voor arbeiders en voor boeren en hun gezinnen.

Wij begrijpen ook dat collectieve onderhandelingen een waardevolle rol spelen bij het vaststellen van toereikende lonen en het dichten van loonverschillen en steunen de goedkeuring van maatregelen door regeringen om collectieve onderhandelingen tussen werknemers en werkgevers te bevorderen.

Om onze inzet en het standpunt van ALDI te benadrukken, hebben wij onze internationale position statement over leefbare lonen en inkomens ontwikkeld, die in het hele bedrijf wordt aanvaard en relevant is.
Position statement leefbare lonen en inkomensten.

Naast de ALDI Position Statement over leefbare lonen en inkomens is ALDI Nord deel van een werkgroep van Duitse retailers (de GIZ-werkgroep) over dit onderwerp, omdat wij sterk geloven dat een effectieve en duurzame oplossing samenwerking en gelijke spelregels nodig heeft. In dit verband hebben wij in 2020 een vrijwillige verbintenis ondertekend om leefbare inkomens en leefbare lonen te bevorderen.
In 2021 richtte de werkgroep zich intensief op de doelstellingen van de verbintenis en werden zij het eens over concrete stappen met betrekking tot een project en de uitrol van bananen die voldoen aan de criteria voor een leefbaar loon. Meer over leefbaar loon bananen lees op onze internationale website.

Binnen het kader van het IMVO convenant Voedingsmiddelen is het onderwerp arbeidsomstandigheden in de Italiaanse tomatenketen gezamenlijk opgepakt.  Er is in samenwerking met de andere convenantspartijen een impact assessment uitgevoerd, waarna het Centraal Bureau voor Levensmiddelen (CBL) een gezamenlijk actieplan heeft opgesteld.

Als ALDI hebben we naar aanleidingen van het onderzoek gesprekken gevoerd met onze leverancier en gegevens opgevraagd over de toeleveringsketen. De productielocatie van onze tomatenconserven heeft een solide sociale certificering, die ook vereist dat due dilligence uitgevoerd wordt bij de toeleveranciers (het niveau van de teelt). Daarnaast hebben we de certificeringsrapporten van de producenten (teeltniveau) opgevraagd. Dit gaf nog onvoldoende houvast om een goede beoordeling te maken van de situatie ter plaatse. Daarom zetten we zodra deze beschikbaar is in op het uitvragen van de hernieuwde versie van de GlobalGAP GRASP standaard, waarin er extra aandacht is voor de rechten van seizoenarbeiders. Dit moet ons niet alleen een beter beeld van de daadwerkelijke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in onze tomatenconservenketen geven, maar ook input voor verdere gezamenlijke afstemming en actie.

4.     Klachtenmechanisme

Klachtenmechanismen bieden een geschikt middel om nadelige gevolgen in een vroeg stadium te identificeren. In de laatste fase van complexe waardeketens worden we echter geconfronteerd met bijzondere uitdagingen met betrekking tot de individuele implementatie in de landen waar onze goederen worden geproduceerd. We pakken deze uitdaging aan door onze Human Rights Impact Assessments te gebruiken om eerst mogelijke belemmeringen te identificeren waarmee werknemers worden geconfronteerd bij het verkrijgen van toegang tot klachtenmechanismen en corrigerende maatregelen. In de toekomst willen we concepten ontwikkelen voor proefprojecten die de toegang tot klachtenmechanismen in relevante toeleveringsketens verbeteren. Om betrouwbare klachtenmechanismen op te zetten en een diepere gedachtewisseling aan te gaan over arbeidsrechtenkwesties in toeleveringsketens, zullen we actief deelnemen aan de dialoog met vakbonden. We streven ernaar effectieve maatregelen te nemen om belemmeringen te overwinnen waarmee werknemers worden geconfronteerd om de vrijheid van vereniging en hun recht op collectieve onderhandelingen uit te oefenen. In onze strategie hebben we het doel gesteld om tegen 2025 klachtenmechanismen op te zetten die voldoen aan de vereisten van de UNGP’s in onze risicovolle toeleveringsketens. We verbinden ons ertoe om te rapporteren over de bevindingen van de projecten die we uitproberen samen met andere retailers en partners in voedselvoorzieningsketens tegen het einde van 2022. Daarnaast werken we samen met andere belanghebbenden om institutionele klachtenmechanismen op te zetten, bijvoorbeeld door ons lidmaatschap van het Duitse partnerschap voor duurzaam textiel.

5.     Rapportage en transparantie

Transparantie is een essentieel onderdeel van due dilligence op het gebied van mensenrechten. We communiceren al bestaande maatregelen, bijv. in ons duurzaamheidsverslag of op onze website. In de toekomst willen we nog opener communiceren over mensenrechtenrisico's en onze genomen maatregelen en meer informatie publiceren over de uitdagingen en bevindingen. De volgende stap is de publicatie van genderspecifieke gegevens in drie toeleveringsketens met een hoog risico en gegevens over de leefbaar inkomen en leefbaar loon kloof. Deze gegevens worden verzameld in het kader van de HRIA en met behulp van onderzoeken die we samen met externe dienstverleners willen uitvoeren. We willen stapsgewijs onze risicovolle toeleveringsketens transparanter maken. Daarom publiceren wij de landen van herkomst van ALDI's voedselleveringsketens met een hoog risico en werken wij deze regelmatig bij.

Als ALDI Nord zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het respecteren van mensenrechten. Wij zijn ervan overtuigd dat het succes van een onderneming alleen toekomstbestendig is wanneer mensenrechten worden erkend en beschermd. De VN richtlijnen voor het bedrijfsleven en de mensenrechten (Guiding Principles for Business and Human Rights) vormen de basis van onze strategie en zijn gericht op de verantwoordelijkheid voor mensenrechten (due dilligence). Onze inzet is gericht op het identificeren en elimineren van negatieve gevolgen voor mensenrechten waarvoor wij rechtstreeks of indirect verantwoordelijk zijn. We zetten ons in om regelmatig en transparant verslag uit te brengen over het succes, de voortgang en de uitdagingen bij de uitvoering van deze richtlijnen. Hieronder zie en lees je meer over hoe het ALDI due dilligence proces eruit ziet. 

Countries of origin - Avocado
Countries of origin - Banana
Countries of origin - Citrus
Countries of origin - Cocao
Countries of origin - Coffee
Countries of origin - Mango
Countries of origin - Nuts

Humanrights

Verder verbinden wij ons ertoe tegen eind 2022 de namen en adressen te publiceren van eerstelijnsleveranciers van onze risicovolle voedselketens. Tegen 2027 publiceren we vervolgens informatie over alle relevante niveaus voor zes van onze toeleveringsketens met hoge prioriteit. We beginnen met één toeleveringsketen en zullen de komende jaren onze transparantie opschalen naar zes van onze toeleveringsketens met hoge prioriteit.

6.     Continue verbetering

We zijn ons ervan bewust dat de implementatie van due dilligence met betrekking tot mensenrechten een continu ontwikkelingsproces is. Onze relevante processen en instrumenten worden daarom regelmatig getoetst. 

Kijk voor alle laatste informatie over onze inzet op mensenrechten op onze internationale website (Engels).

Facebook Opt-out

In de gebruikte webbrowser is een opt-out-cookie geplaatst, die toekomstige gegevensverzameling en opslag door de Facebook-pixel op uw apparaat permanent voorkomt.

Herinnering voor
Fout! Sorry, er is een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.

Ontvang een herinnering op de dag van de actie.

Datum selectie

Herinneringsdag
2 dagen vooraf
1 dag vooraf
Op de actiedag
Tijdstip
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Opmerkingen
  • Vul tenminste de met een * gemarkeerde invoervelden in.
  • SMS-service is alleen binnen het Nederlandse mobiele netwerk mogelijk.
  • Om dit formulier te kunnen doorsturen, moet u naar de veiligheidsinstellingen van uw browser gaan en aangeven dat u de cookies accepteert.
  • De herinnering kan alleen worden verstuurd, als de geselecteerde datum zich in de toekomst bevindt.
  • Uw e-mailadres en telefoonnummer worden alleen opgeslagen om de herinnering voor een geselecteerd artikel te kunnen versturen. Let op: activering van de herinneringsservice is enkel toegestaan als u zelf ontvanger bent of indien u weet of met zekerheid kunt aannemen dat de ontvanger akkoord is met de toegestuurde herinnering.
  • Het in de juiste volgorde overnemen van de tekens is verplicht. Dit is een extra beveiliging om een verkeerd gebruik van formulieren te voorkomen. Mocht u problemen ondervinden bij het overnemen van de tekens maak dan met de knop "nieuwe tekens" een nieuwe reeks aan. U kunt ook de voorleesfunctie activeren door op het symbool met de luidspreker te klikken. Zonder invoer van de tekens is het niet mogelijk om het formulier te verzenden. Voor eventueel ongemak bij de invoer vragen wij uw begrip.
  • U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de herinneringsservice. Zie "pagina voor uitschrijving herinneringsservice"

Niet meer verkrijgbaar

Deze aanbieding is helaas niet meer geldig.

Herinnering actief!

Herinnering bevestiging

U ontvangt uw herinnering op ${date} om ${time} uur.

Bevestiging van uw e-mailadres

Bevestiging van uw telefoonnummer

Bevestiging van uw e-mailadres en telefoonnummer

U ontvangt van ons een e-mail om uw e-mailadres te bevestigen. Klik op de link in de e-mail.

U ontvangt van ons een SMS om uw telefoonnummer te bevestigen. Gebruik de code uit het bericht om de activering te bevestigen.

U ontvangt van ons een SMS en een e-mail om uw telefoonnummer en e-mailadres te bevestigen. Klik op de link in het bericht en/of gebruik de code in de SMS om de activering te bevestigen.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch